Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Чугуїв | Статут територіальної громади
Статут територіальної громади

ЧУГУЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVIІІ  СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «25.11.»2011

м. Чугуїв                                          № 741 — VI  

Про внесення змін до  рішення ХІІ сесії

Чугуївської міської ради VI скликання

від 29.07.2011 №483- VІ «Про затвердження

нової редакції Статуту територіальної

громади міста Чугуєва

Відповідно до ст.19 п.п. 48 п.1 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», та керуючись ст.48 Статуту територіальної громади міста Чугуєва, з метою приведення у відповідність чинному  законодавству України  Положення  «Про громадські  слухання  в місті Чугуєві» (додаток №1 до Статуту територіальної громади міста Чугуєва),   Чугуївська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до Статуту територіальної громади міста Чугуєва шляхом виключення розділ V Положення  «Про громадські слухання в місті Чугуєві».

2. Розділ VІ  Положення «Про громадські  слухання  в місті Чугуєві» вважати розділом V.

3.Організаційному відділу  (БОЙКО О.О.) повідомити Чугуївське міськрайонне управління юстиції про внесення змін до Статуту  територіальної громади міста Чугуєва та забезпечити реєстрацію змін у встановленому порядку.

4. Відповідальність  за виконання  рішення покласти на секретаря  міської ради   ХВАТИНЕЦЬ О.О.

5. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на   постійні депутатські комісії.

Міський голова                                                                  Г.М. МІНАЄВА 

Затверджений в новій редакції рішенням ХІІ сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 29.07.2011 № 483-VI  (зі змінами, затвержденим рішенням Чугуївської міської ради VI скликання від 25.11.2011 № 741-VI) (зі змінами, затвердженими рішенням LII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 27.12.2013 № 2396-VI, зміни зареєстровано Чугуївським міськрайонним управлінням юстиції харківської обл. Наказ від 28.02.2014 №6)

Статут

територіальної громади

міста Чугуєва

м. Чугуїв

2011

З М І С Т

Вступ

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1 Правова основа Статуту

Стаття 2 Історична довідка

Стаття 3 Загальна характеристика міста

Стаття 4 Жителі м. Чугуєва

Стаття 5 Офіційні символи м. Чугуєва

Стаття 6 Щорічні загальноміські заходи та пам’ятні дати

Стаття 7 Партнерські зв’язки

Стаття 8 Міські звання і відзнаки

РОЗДІЛ II.  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ЧУГУЄВА

Стаття 9 Територіальна громада міста та її правовий статус

Стаття 10 Мета та завдання територіальної громади

Стаття 11 Компетенція територіальної громади

Стаття 12 Права членів територіальної громади

Стаття 13 Обов’язки членів територіальної громади

РОЗДІЛ ІІI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА

Стаття 14 Гарантії місцевого самоврядування

Стаття 15 Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування  перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами

РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

Стаття 16 Комунальна власність територіальної громади

Стаття 17 Матеріальна і фінансова основа територіальної громади

Стаття 18 Бюджет міста

РОЗДІЛ V. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЧУГУЄВА

Стаття 19 Мета розвитку територіальної громади

Стаття 20 Принципи сталого розвитку територіальної громади

Стаття 21 Пріоритетні напрями розвитку територіальної громади

РОЗДІЛ VI. ФОРМИ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ (ЖИТЕЛЯМИ   МІСТА), ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  МІСТА

Стаття 22 Місцеве самоврядування у м. Чугуєві

Стаття 23 Форми здійснення місцевого самоврядування у м. Чугуєві

Стаття 24 Місцеві вибори

Стаття 25 Місцевий референдум

Стаття 26 Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 27 Місцеві ініціативи

Стаття 28 Громадські слухання

Стаття 29 Індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і    посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 30 Участь жителів міста в роботі органів місцевого самоврядування та   робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 31 Участь жителів міста  в діяльності інститутів громадського суспільства (осередків політичних партій України, релігійних, громадських та культурних об`єднань, професійних та творчих спілок, благодійних організацій та фондів, тощо)

Стаття 32 Участь жителів міста в діяльності консультативно-дорадчих органів

Стаття 33 Масові заходи жителів міста

Стаття 34 Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 35 Інформаційне забезпечення життєдіяльності територіальної громади міста

РОЗДІЛ VII. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 36 Види органів самоорганізації населення

Стаття 37 Порядок створення органів самоорганізації населення  та здійснення ними повноважень

РОЗДІЛ VIII. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 38 Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування

Стаття 39 Міська рада

Стаття 40 Регламент Чугуївської міської ради

Стаття 41 Постійні та тимчасові комісії. Секретар міської ради

Стаття 42 Чугуївський міський голова

Стаття 43 Виконавчий комітет Чугуївської міської ради

Стаття 44 Базові документи та нормативно-правові акти місцевого самоврядування

РОЗДІЛ IX.  ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 45 Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади

Стаття 46 Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями

РОЗДІЛ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 47 Порядок прийняття і реєстрації Статуту

Стаття  48 Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Стаття  49 Контроль за виконанням Статуту

ДОДАТОК  1.  Положення «Про громадські слухання в місті Чугуєві»

ДОДАТОК  2.  Положення «Про місцеві ініціативи в місті Чугуєві»

ДОДАТОК  3. Положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання»

ВСТУП

Чугуївська міська рада від імені територіальної громади – жителів міста Чугуєва,

— усвідомлюючи та стверджуючи верховенство прав та свобод людини і громадянина,

— дбаючи про відродження, збереження та неухильний розвиток духовності, національних традицій і культурно-історичного середовища міста Чугуєва,

— з метою урахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних особливостей здійснення місцевого самоврядування,

— прагнучи до організації міського життя на демократичних засадах,

— дбаючи про довготерміновий стійкий розвиток міста і підвищення рівня життя у Чугуєві,

— намагаючись створити ефективну міську владу, забезпечити законність і підконтрольність діяльності її органів і посадових осіб міській громаді,

— керуючись Конституцією України, положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами та враховуючи Стратегічний план розвитку міста,

ухвалює Статут територіальної громади міста Чугуєва (надалі — Статут).

РОЗДІЛ І. Загальні положення

Стаття 1 Правова основа Статуту

1. Статут територіальної громади м. Чугуєва (далі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України та з урахуванням положень «Європейської хартії місцевого самоврядування», ратифікованої Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР

2. Цей Статут визначає основи життєдіяльності територіальної громади         м. Чугуєва, засади, форми та порядок здійснення нею місцевого самоврядування.

3. Статут діє на території міста та має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

4. У разі змін у законодавстві України статті Статуту змінюються відповідно до них.

5. При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом, територіальна громада м. Чугуєва, органи місцевого самоврядування керуються чинними законодавчими актами України.

Стаття 2 Історична довідка

Чугуїв – місто, яке розташоване на берегах Сіверського Дінця, при впаданні в нього річки Чуговки.

Заселення території Чугуєва  бере свій початок у далекому минулому. Перші відомості щодо заселення безпосередньо території м. Чугуєва, згідно з археологічними даними, відносяться до часу раннього середньовіччя, а саме до VIII – X ст. н.е. В середині VIII ст. н.е. частина аланських племен з Північного Кавказу мігрує в долини Сіверського Дінця. Тут переселенці, змішавшись з іншими прийшлими племенами, а також з місцевим населенням, створюють високо розвинуту культуру, відому під назвою салтово-маяцької. На території       м. Чугуєва виникає низка поселень, центром яких стало загальне городище-сховище. Коли виникла назва Чугуїв, точно не відомо. Щодо його значення існує декілька версій. Одна з них розглядає назву Чугуїв як похідну від слова «чуга» – рід східного чоловічого одягу для подорожей і верхової їзди. Друга – від слова «чугуне», що в перекладі з тюркської значить «межа», «прикордонна земля». Ця версія, що здається найправдоподібнішою, підтверджується фактами з історії Чугуєва городища.

Археологічні дослідження доводять, що ще в ранньому середньовіччі тут існувала сильна у фортифікаційному відношенні фортеця з кам’яною цитаделлю і декількома лініями оборони.

Зміна політичної ситуації, пов’язана з розпадом Хазарського каганату, приводить до занепаду даних поселень, місто раннього середньовіччя залишають його мешканці. До XVI ст. н.е. на городищі простежується період запустіння.

Восени 1638 року на Чугуєве городище приїхали разом з козаками декілька сотень російських людей, служивих і московських стрільців, а також населення довколишніх українських і російських земель, що пристало до них. Першочерговим завданням для них стало будівництво фортеці або острогу. Укріплена фортеця (острог) була побудована на місці стародавнього городища, мала 8 башт. Населення займалося землеробством, скотарством, рибальством, бджільництвом.

Втративши своє передове значення після будівництва Ізюмської засічної межі, Чугуївська фортеця ще якийсь час продовжує своє існування. Розгром Кримського ханства Росією в 1783 році привів до повного знищення кріпосних будівель за непотрібністю. В ході міської реформи 80-х років XVIII ст. Чугуїв офіційно одержав статус міста, тоді ж був затверджений герб, що був раніше полковим.

У минулому Чугуїв здобув значну славу полкового міста одного з найкращих в російській армії Чугуївського козачого полку. Події початку ХVII ст. надовго визначили майбутню історію міста. Переселені Петром І донські і яїцькі козаки, а також хрещені калмики — учасники Азовських походів ввійшли до складу створеної в 1700 році Чугуївської команди козаків і калмиків. Вона стала основою Чугуївського козачого полку, який отримав старшинство в 1749 році. З округу полку за різних часів формувалося багато відомих військових підрозділів: регулярний іноземний Легіон (в 1770 р.), Конвойна козача команда імператриці Катерини II (в 1790 р.), Конвойний полк князя Потьомкіна-Тавричеського (в 1789 р.).

З 1808 року Чугуївський полк одержав статус уланського. За Лейпцігську битву   (під час війни з Наполеоном ) Чугуївський уланський полк був удостоєний першої колективної нагороди – 17-ти Георгіївських срібних труб.

Введення військових поселень в 1817 році порушило звичний устрій життя, але в той же час перетворило Чугуїв на військовий центр загальнодержавного значення. Козачі вольності разом з привілеями залишилися у минулому, що ще раз підтвердила жорстока розправа з повсталими в 1819 році чугуївцями. В цей час в Чугуєві і його окрузі розміщувалися Таганрогський, Серпуховський, Борисоглебський полки. З другої половини XIX сторіччя в місті їх змінив Інгерманландський гусарський полк і декілька артилерійських підрозділів.

Новий статус міста зумовив значні архітектурні і містобудівні зміни, проекти яких були розроблені центральним управлінням військових поселень за участю видатних архітекторів. До їх числа входили такі значні майстри російського класицизму як В.П. Стасов, а також відомі архітектори А.Е. Штауберт, А.П. Брюллов, К.А. Тон, А.І. Штакеншнейдер. Для забудови військових поселень розроблялися проекти самих різних типів будівель.

На сьогоднішній день практично повністю зберігся архітектурний ансамбль центральної площі міста. Тут розміщувалися корпусний, дивізійний і окружні штаби військових поселень. В цій же будівлі знаходилась школа військових топографів, де вчився І.Ю.Рєпін. З 1865 по 1918 рр. в цій будівлі розташовувалося Чугуївське піхотне юнкерське училище (з 1910 р. – перейменовано в Чугуївське військове училище), а з 1943 по 1947 рр. — Харківське суворовське військове училище.

Скасування військових поселень в 1857 році значно змінила життя міста. Чугуїв поступово втрачає своє військово-адміністративне значення і переходить в розряд «позаштатних» в Зміївському повіті.

8 червня 1860 року було затверджено створення Чугуївської Міської думи і Словесного суду при ній, а також поліції. Для формування міського капіталу думі було передано 18 торгових лавок, які знаходилися на міській землі, і 3 водяні млини. Протягом другої половини XIX — XX сторіччя в Чугуєві в різний час працювали 4 цегляні заводи, паровий мукомельний млин, макаронна фабрика, миловарений, декілька пивоварних і горілчаних, шкіряний заводи, бойні і ковбасний завод.

У місті на початку ХХ ст. існували учбові заклади: чоловіча і жіноча гімназії, міське вище початкове, двокласне Олександрівське жіноче і приходське чоловіче училища, чотири земські народні училища для дітей обох статей і чотири церковно-приходські школи. Крім того, були створені міська громадська бібліотека і дві безкоштовні народні бібліотеки-читальні при земських школах.

З часу прокладення залізниці в кінці XIX в. в Чугуєві з’являються нові промислові підприємства, зростає число робітників. Поблизу залізничного вокзалу в 1904 році були відкриті лісопильний завод і паркетна фабрика Компанійця. В 1916 році на технічній базі фабрики було розміщено колісно-механічне виробництво акціонерного суспільства братів Борковських, яке було евакуйоване з Прибалтики. Завод випускав санітарні і обозні вози і санітарні ноші. На заводі працювало 1,5 тис. чоловік.

Революційні події 1917 року в місті були бурхливі і суперечливі. Чугуївська Рада робочих, селянських і солдатських депутатів була легалізована 28.02.1917р., як одна з суспільних організацій. Спроби узяти на себе владу у Чугуївській міській думі рада здійснити не змогла у зв’язку з активною протидією думи і юнкерів Чугуївського військового училища. Боротьба за владу спонукала сторони взятися до озброєних дій. В результаті місто кілька разів переходило «з рук в руки». Міська дума продовжувала здійснювати господарське управління містом до кінця 1918 року. В 1920 році місто стало центром Чугуївського повіту, який в 1923 році був перейменований в район. В 1926-27г.г. Чугуїв мав назву Фрунзе.

Друга половина 20-х років відзначилася зростанням кількості соціальних і культурних закладів. В цей же час поновлюється робота промислових підприємств, створюються нові. Життя змінюється у всіх його проявах. Напередодні Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. в Чугуєві мешкали 18,0   тис. чоловік, було 3667 житлових будинків, 50,4 км вуличного освітлення, 4,5 га зелених насаджень, 54 км доріг, 15 мостів. Діяли готель на 35 місць, водовід, лазня, пральня, дві перукарні, електростанція, клуб-театр на 350 місць, будинок Радянської Армії на 460 місць, обозний завод «Змичка», ліжковий завод, маслозавод, цегляний завод, артілі «Червоний швейник» і «Червоний шкіряник», харчокомбінат, хлібозавод, м’ясокомбінат, МТС, автоколона.

У роки Великої Вітчизняної війни чугуївці захищали рідне місто, демонструючи зразки високої мужності. Близько 6000 чоловік пішли на фронт, з них більше двох третин загинули в боях. Наші земляки Балакін В.Н., Зінченко А.І., Комендат В.П., Кравцов Н.Н., Литвинов В.Г., Музикін В.Ф., Мягкий М.В. були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. М.П. Зозуля, В.І. Міщенко, М.І. Фурсов, В.І. Литвинов стали повними кавалерами ордена Слави.

Звільнений Чугуїв був 11 серпня 1943 року 41-ю гвардійською стрілецькою дивізією. Тому і названа Гвардійською одна з центральних вулиць. Пам’ять про захисників вітчизни і рідного міста чугуївці увічнили меморіалом в сквері Слави.

Ще в 1939 році почало, а в післявоєнні роки продовжило готувати льотні кадри Чугуївське військове авіаційне училище льотчиків. Мужність і героїзм льотчиків і штурманів – випускників училища – відзначені багатьма державними нагородами. Більше 160 з них були удостоєні звання Герою Радянського Союзу, з яких   Борових А.Є., Ворожейкин А.В., Клубов А.Ф., Лавриненков В.Д., Попков В.І, Сенько В.В. одержали це високе звання двічі. В стінах училища «став на крило» прославлений радянський ас, тричі Герой Радянського Союзу, маршал авіації Іван Микитович Кожедуб. Льотчиками-космонавтами стали вихованці училища В.В.Аксьонов, О.А.Леонов, А.В.Філіпченко, В.А. Ляхов, О.О.Волков, Г.Т.Добровольський, В.Г. Лазарев,

До 80-х років ХХ ст. Чугуїв перетворився на значний промисловий, транспортний і культурний центр. Тут діяли заводи прецизійного устаткування, паливної апаратури, «Гідрозалізобетон», одне із старих підприємств міста — меблевий комбінат. М’ясокомбінат, молокозавод, крупні тепличні господарства, сільськогосподарські комплекси забезпечували Харків своєю продукцією.

З Чугуєвом зв’язане життя багатьох видатних людей: тут народилися художники І.Ю. Рєпін і І.Г. Рашевській, композитор А.І. Рубець, лікар-хірург Є.О. Мухін, довгий час жили і працювали письменник Александров, винахідник Барановській  та  ін.

Одним з найбільш яскравих явищ у культурному надбанні нашого народу є талант Іллі Юхимовича Рєпіна, як живописця і графіка, педагога та організатора, письменника, патріота. Його творчість щира, демократична, а тому зрозуміла та цікава багатьом поколінням людей незалежно від їх національності, віку, віросповідання.

Стаття 3   Загальна характеристика міста

Чугуїв є одним з шести міст обласного значення Харківської області України і є містом із значним промислово-економічним потенціалом, з давньою історико-культурною спадщиною

Місто засновано 10 серпня 1638 року в долині р. Сіверський Донець українськими козаками і російськими стрільцями на чолі з гетьманом                        Я. Остряницею.

Чугуїв розташований у центрі Харківської області (відстань до м. Харкова         35 км) у сприятливій кліматичній зоні, середньорічна кількість опадів – найменша в Харківській області. Місто оточене хвойними лісами.

Загальна площа складає 1277 га, територією міста протікають річки Сіверський Донець, Чуговка, створюючи мальовничі куточки в різних його частинах. Місто є значним транспортним вузлом, через його територією пролягає автомобільна магістраль державного значення – Київ — Харків — Довжанський, має залізничну станцію, військовий аеродром.

Місто Чугуїв включено до  туристичних маршрутів Слобожанщини, як таке, де збережено пам’ятники історії та архітектури початку ХІХ сторіччя.

Стаття 4   Жителі м. Чугуєва

1. По перепису населення 2001 року чисельність населення міста —                     36,8 тис. людина, зокрема жінок -52,7%, чоловіків — 47,3%.

2. Жителями міста є всі громадяни, які зареєстровані або проживають на його території. Жителями з правом голосу вважаються ті, хто відповідає вимогам Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів».

3. Чугуїв — багатонаціональне місто, у якому мешкають жителі більше 50 національностей і народностей.

4. Територіальна громада м. Чугуєва створює умови, що забезпечують реалізацію прав і свобод людини будь-якому громадянину чи особі без громадянства будь-якої національності, віку, статі та віросповідання згідно з принципами і нормами міжнародного права, відповідно до Конституції України та чинного законодавства.

Стаття 5   Офіційні символи м. Чугуєва

1.Територіальна громада міста Чугуєва має власну символіку – Герб, Прапор та Гімн. Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади м. Чугуєва визначаються окремими Положеннями, затвердженими рішеннями Чугуївської міської ради.

Міська рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

2. На будинку, де розташовані Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет, встановлюється Державний Прапор України.

3. На державних і загальноміських заходах поряд з Державним Прапором України піднімається прапор міста і виконується Державний Гімн України.

Стаття 6   Щорічні загальноміські заходи та пам’ятні дати

1. У місті Чугуєві щорічно відзначаються усі державні свята та пам’ятні дати, а також загальноміські заходи:

міський конкурс «Людина року» — лютий;

випускний бал;

річниця з дня народження І.М. Кожедуба – 8 червня;

міжнародний рєпінський пленер – з середини липня по 5 серпня;

річниця з дня народження І.Ю.Рєпіна – 5 серпня;

День міста – 10 серпня;

День звільнення міста Чугуєва від фашистських загарбників – 11 серпня.

Стаття 7   Партнерські зв’язки

1. Місто Чугуїв має  міста-побратими: Старий Сонч та Козеніце (Республіка Польща). Крім того, активно здійснюється співпраця з містом Мурхардт (Федеративна Республіка Німеччина).

2. Співпраця з містами здійснюється на підставі двосторонніх угод, рішення про укладення яких затверджує Чугуївська міська рада, а також в рамках співпраці громадських організацій міст.

Стаття 8   Міські звання і відзнаки

1. Жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та зробили вагомий внесок у соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток міста, за рішенням Чугуївської міської ради нагороджуються:

— званням «Почесний громадянин міста Чугуєва»;

— відзнакою «За особистий внесок у розвиток міста».

2. Підстави та порядок присвоєння відзнак визначаються відповідними Положеннями, затвердженими рішеннями Чугуївської міської ради.

3. Підприємства, організації, установи, військові частини, громадські та творчі організації, органи самоорганізації населення, окремі громадяни, , окремі працівник підприємств, організацій, установ, окремі військовослужбовці, члени громадських та творчих організацій, актив територіальної громади міста за заслуги перед територіальною громадою міста Чугуєва, вагомий внесок у культурну, економічну, соціальну та інші сфери діяльності міста можуть бути нагороджені Почесною грамотою Чугуївської міської ради, Почесною грамотою виконавчого комітету Чугуївської міської ради або їм може бути оголошено Подяку Чугуївського міського голови.

Підстави та порядок нагородження визначаються відповідними положеннями, затвердженими Чугуївською міською радою та виконавчим комітетом Чугуївської міської ради.

РОЗДІЛ ІІ.  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ЧУГУЄВА

Стаття 9 Територіальна громада міста та її правовий статус

1. Територіальна громада складається з жителів, які постійно проживають у місті на законних підставах.

2. Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у м. Чугуєві в повному обсязі мають члени територіальної громади — громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними та яким чинним законодавством надано право голосу на виборах.

4. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо через місцевий референдум, місцеві вибори й інші форми участі у місцевому самоврядуванні, так і через створені нею органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

5. Основні принципи взаємодії міської ради, виконавчих органів міської ради з територіальною громадою міста, форми їх взаємодії визначені в Конституції України, Законі України «Про місцеве самоврядування в України», інших законах України, які регулюють дані правовідносини та в «Концепції ефективної взаємодії міської ради, виконавчих органів міської ради та територіальної громади міста».

Стаття 10   Мета та завдання територіальної громади

1. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування заради загального блага, сприяє створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожному членові територіальної громади.

2. Визнання, дотримання і захист конституційних прав і свобод людини та громадянина — обов’язок територіальної громади і всіх інших суб’єктів місцевого самоврядування.

3. Основними завданнями територіальної громади є:

— економічний розвиток міста, збереження рівноваги між економічним розвитком і екологічним середовищем;

— забезпечення для кожної людини безпечного для життя і здоров’я навколишнього середовища;

— зберігання, відновлення, раціональне та справедливе використання природних ресурсів;

— розвиток у місті ефективних виробничої, соціальної, транспортної систем;

— здійснення обґрунтованої політики розвитку соціальної сфери міста, що користується громадською підтримкою;

— створення умов для працевлаштування жителів міста та їх матеріально-фінансової самостійності;

— забезпечення достатньої пропозиції та вибору доступного за ціною житла;

— забезпечення різноманітного асортименту доступних та якісних послуг і товарів;

— створення умов життя в місті, які сприяють фізичному, культурному, моральному і духовному розвитку особистості;

— створення закладів для підтримки здоров’я жителів міста, пропагування здорового способу життя;

— забезпечення доступної, безоплатної медичної допомоги усім мешканцям міста Чугуєва;

— забезпечення доступності користування всіма категоріями населення культурно-освітніми, спортивними закладами та спорудами міста;

— організація надання початкової, базової та повної загальної середньої освіти, організація відпочинку дітей під час канікул;

— надання підтримки в розвитку національно-етнічним, віковим, фаховим, культурним, релігійним та іншим групам населення, створення умов для їх діяльності і мирного співіснування, для участі в них широкого кола жителів міста;

— збереження і реставрація історичних пам’ятників і споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду міста;

— створення безпечних умов для проживання у місті, забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень, будь-яких форм насильства;

— сприяння у забезпеченні безпеки дорожнього руху та розвитку транспортної інфраструктури міста;

— організація, відповідно до закону, діяльності в галузі поховання померлих;

— вирішення інших завдань, передбачених діючим законодавством.

Стаття 11   Компетенція територіальної громади

1. Компетенцією територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування у м. Чугуєві є її правомочність вирішувати всі питання місцевого значення, які віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України до відання місцевого самоврядування.

2. При здійсненні місцевого самоврядування до компетенції територіальної громади належить:

— формування міської ради, обрання міського голови;

— дострокове припинення повноважень міської ради та міського голови шляхом ухвалення рішення місцевого референдуму відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»;

— здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Через відповідні органи місцевого самоврядування територіальна громада здійснює:

— управління майном, що є в комунальній власності;

— визначення об’єктів комунальної власності, що не можуть бути відчужені в будь-якій формі;

— заходи по дотриманню громадської безпеки та правопорядку;

— затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку та контроль за їх виконанням;

— затвердження бюджету м. Чугуєва та контроль за його виконанням;

— встановлення ставок  місцевих податків та зборів відповідно до закону;

— забезпечення проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

— утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, установ, організацій та здійснення контролю за їх діяльністю;

— реалізація норм етики і добропорядної поведінки на території міської громади;

— об’єднання з іншими територіальними громадами і вихід із таких об’єднань;

— вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до компетенції органів місцевого самоврядування.

4. В компетенції територіальної громади знаходяться вирішення питань, делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів державної виконавчої влади.

Стаття 12   Права членів територіальної  громади

1. Кожному члену територіальної громади міста, що має право голосу на виборах, забезпечується право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у м. Чугуєві.

2. Члени територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування  мають право:

— безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в різноманітних формах демократії (місцеві вибори, місцевий референдум, загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, колективні та індивідуальні звернення, інше);

— обирати і бути обраними в органи і на посади в системі місцевого самоврядування, які визначаються законами як виборні, на рівних підставах;

— брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень міської ради, окремих депутатів, міського голови у встановленому законом порядку;

— брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;

— згідно з законом України «Про доступ до публічної інформації» одержувати повну і достовірну інформацію з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування з  різних аспектів міського життя;

— вносити до міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до її компетенції, або пропозиції про перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать Конституції та законам України;

— направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування і отримувати на них відповіді у встановлені законом терміни;

— на персональний і колективний прийом міським головою та іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;

— бути присутніми на  відкритих засіданнях міської ради та її виконавчого комітету.

3. Кожному члену територіальної громади м. Чугуєва забезпечується право на використання усіх конституційних прав та свобод громадян.

Стаття 13 Обов’язки членів територіальної громади

1.Члени територіальної громади зобов’язані:

— дотримуватися положень Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту;

— сприяти розвитку відносин громадян у дусі злагоди, порозуміння, поваги до їх прав, свобод і традицій;

— здійснюючи свої права та реалізовуючи власні інтереси у місті Чугуєві, не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та інтереси фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, що охороняються законом.

РОЗДІЛ ІІІ. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ МІСТА

Стаття 14   Гарантії місцевого самоврядування

1. Правові гарантії місцевого самоврядування закріплені нормами Конституції України, законами України, цим Статутом та можуть обмежуватися тільки в умовах надзвичайного або воєнного станів та в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Органи державної виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм  повноважень.

3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед територіальною громадою за результати своєї роботи. Вони періодично, але  не менш  як один раз на рік, звітують перед територіальною громадою про свою роботу.

4. Посадові особи місцевого самоврядування проводять прийом членів територіальної громади міста з особистих питань.

5. У своїй роботі органи та посадові особи місцевого самоврядування враховують пропозиції інститутів громадського суспільства.

Стаття 15   Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою,

фізичними та юридичними особами.

1. Органи, посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами за порушення ними Конституції України і законів України, положень цього Статуту відповідно до чинного законодавства.

2. Прийняті акти в системі місцевого самоврядування як такі, що не відповідають нормам Конституції та законів України, визнаються незаконними в судовому порядку.

3. Якщо фізичним чи юридичним особам завдана шкода в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, то відшкодування проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, а якщо така шкода заподіяна посадовими особами місцевого самоврядування, то за рахунок їх власних коштів відповідно до чинного законодавства.

4. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій або бездіяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються у судовому порядку.

Розділ ІV. МАТЕРІАЛЬНО–ФІНАНСОВА ОСНОВА

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА

Стаття 16 Комунальна власність територіальної громади

1. До комунальної власності територіальної громади належать:

— земля та інші природні ресурси, корисні копалини місцевого значення;

— комунальні підприємства міста (підприємства, засновані на власності міської громади);

— комунальний житловий фонд та нежитлові будівлі, приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування, споруди тощо;

— майно, що передано до комунальної власності територіальної громади;

— інше майно і об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права власності, частки (паї) та майнові права, акції, а також кошти, отримані від відчуження майна;

— доходи бюджету міста, цільові фонди, інші кошти та депозити органів місцевого самоврядування в банківських установах, цінні папери, інші, передбачені чинним законодавством, фінансові ресурси.

2. Чугуївська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до Конституції України і законів України володіє, користується та розпоряджається відкрито і прозоро об’єктами права комунальної власності.

3. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються міською радою відповідно до законодавства.

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують ефективність використання комунальної власності.

5. Перелік нерухомого майна («Реєстр комунального майна міста Чугуєва»), що є власністю територіальної громади, визначається міською радою відповідно до чинного законодавства і поновлюється в режимі реального часу.

6. Контроль за використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади міста здійснюють міська рада і міський голова.

Стаття 17   Матеріальна і фінансова основа територіальної громади

1. Матеріальну основу територіальної громади становлять: рухоме та нерухоме майно, земля, природні ресурси, що входять до складу комунальної власності територіальної громади, частки у спільній власності територіальних громад, державна власність, передана територіальній громаді для здійснення делегованих повноважень виконавчої влади, інша власність, яка передана територіальній громаді фізичними або юридичними особами.

2. Фінансова основа місцевого самоврядування у місті Чугуєві – це сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування на виконання делегованих повноважень на території міста Чугуєва.

Фінансову основу становлять доходи бюджету міста, в тому числі кошти цільових фондів, кредитні та інші фінансові ресурси, місцеві податки і збори, що встановлені міською радою відповідно до чинного законодавства, а також інші кошти.

3. Територіальна громада міста Чугуєва може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування міських, регіональних або загальнодержавних програм. Рішення про участь територіальної громади міста Чугуєва у спільному фінансуванні міських, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими органами Чугуївської міської ради, про реальні вигоди членів територіальної громади міста Чугуєва від реалізації даних програм. Органи місцевого самоврядування міста Чугуєва зобов’язані вести активну роботу з відстоювання інтересів територіальної громади міста Чугуєва при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку

4. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку міста органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь територіальної громади міста Чугуєва.

5. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом порядку.

6. Територіальна громада міста Чугуєва реалізує право на самоврядування шляхом складання місцевого бюджету – плану формування і використання фінансових ресурсів громади.

Стаття 18    Бюджет міста

1. Загальні засади формування міського бюджету, принципи формування доходів та здійснення видатків міського бюджету, концепція збалансування доходів та видатків, порядок прийняття та оприлюднення рішення про бюджет, внесення змін і доповнень до бюджету, виконання бюджету визначаються законодавством України, зокрема Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, іншими законами та нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні правовідносини.

2. Міський бюджет (бюджет місцевого самоврядування) — це план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що їх здійснюють органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, який становить один календарний рік: починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року та формується відповідно до законодавства.

3. Бюджет міста є самостійним. Затвердження міського бюджету здійснюється на пленарному засіданні міської ради за процедурою, визначеною Регламентом роботи Чугуївської міської ради.

4. Бюджет міста складається із загального та спеціального фондів. Підставою для рішення відповідної ради про створення спеціального фонду у складі бюджету є виключно Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Складовою частиною спеціального фонду доходної частини бюджету є  бюджет розвитку, кошти якого спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку міста, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших заходів, пов’язаних з розширеним відтворенням.

5. Бюджет міста формується за рахунок податкових і неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та трансфертів (коштів, що безоплатно та безповоротно передаються з одного бюджету до іншого). У доходній частині міського бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

6. Міський бюджет повинен бути достатнім для виконання функцій місцевого самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

7. В міському бюджеті можуть створюватися цільові фонди, які є складовою спеціального фонду бюджету. Порядок формування і використання цільових фондів визначається Положеннями про ці фонди, що затверджуються Чугуївською міською радою.

8. У видатковій частині окремо передбачаються поточні видатки, капітальні видатки та видатки спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку.

9. Видатки бюджету міста здійснюються в межах надходжень до бюджету.

10. За рішенням міської ради до міського бюджету міста Чугуєва можуть здійснюватись внутрішні запозичення і зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій. Запозичення можуть здійснюватися виключно міською радою, за винятком отримання місцевими бюджетами позичок на покриття тимчасових касових розривів.

РОЗДІЛ V. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЧУГУЄВА

Стаття 19 Мета розвитку територіальної громади.

1.Метою розвитку територіальної громади міста Чугуєва є забезпечення стабільного зростання якості життя мешканців міста за рахунок ефективного використання інтелектуальних, творчих, кадрових, виробничих, соціальних і природних ресурсів, наявних у місті.

Стаття 20 Принципи сталого розвитку територіальної громади. 

1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на необхідності встановлення балансу між задоволенням сьогоденних потреб міської громади і захистом інтересів майбутніх поколінь Чугуєва.

2. Сталий розвиток ґрунтується на принципах:

— створення умов для  ефективного використання інноваційно-інвестиційної політики розвитку початкового та різних видів бізнесу;

— ефективне використання всіх видів місцевих ресурсів;

— впровадження нових технологій в усіх сферах життєдіяльності;

— передбачуваність і зрозумілість дій місцевої влади.

3. Сталий розвиток територіальної громади реалізується шляхом розробки програм соціально-економічного розвитку міста в рамках стратегічного планування.

Стаття 21 Пріоритетні напрями розвитку територіальної громади.

1.Пріоритетні напрямки розвитку базуються на стратегічному плані розвитку міста і включають:

— створення зручних умов для життя людини шляхом покращення інженерної інфраструктури та благоустрою;

— розвиток партнерських відносин між владою і населенням міста;

— створення ефективної системи надання соціальних та культурних послуг;

— створення сприятливого клімату для розвитку підприємницької діяльності та підвищення інвестиційної привабливості території міста;

— провадження ефективних методів використання природних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини.

РОЗДІЛ VI. ФОРМИ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ (ЖИТЕЛЯМИ   МІСТА). ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  МІСТА

Стаття 22    Місцеве самоврядування у м. Чугуєві

1. Місцеве самоврядування у м. Чугуєві – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати усі питання місцевого значення, які пов’язані з життєдіяльністю членів територіальної громади і розвитком міста в межах Конституції і законів України.

2. Обов’язком суб’єктів місцевого самоврядування міста Чугуєва є створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена  територіальної громади, а також визнання, дотримання і захист конституційних прав та свобод людини з метою забезпечення загального блага громадян.

3. Місцеве самоврядування у м. Чугуєві здійснюється на принципах: народовладдя, законності, гласності, колегіальності, виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб; судового захисту прав місцевого самоврядування.

4. Система місцевого самоврядування у м. Чугуєві включає:

— територіальну громаду м. Чугуєва – первинний суб’єкт місцевого самоврядування;

— Чугуївську міську раду – представницький орган місцевого самоврядування;

— Чугуївського міського голову – вищу посадову особу місцевого самоврядування;

— виконавчі органи Чугуївської міської ради: виконавчий комітет, відділи, управління та служби, інші структурні підрозділи;

— органи самоорганізації населення – вуличні, будинкові комітеті та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

5. Розмежування повноважень між суб’єктами місцевого самоврядування              м. Чугуєва здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Стаття 23 Форми здійснення місцевого самоврядування у м. Чугуєві

1. Територіальна громада міста Чугуєва здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

2. Право членів територіальної громади міста безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:

— місцеві вибори;

— місцевий референдум;

— загальні збори громадян за місцем проживання;

— місцеві ініціативи;

— громадські слухання;

— колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

— участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

— участь у діяльності інститутів громадського суспільства (осередків політичних партій України, релігійних, громадських та культурних об`єднань, професійних, та творчих спілок, благодійних організацій та фондів, тощо);

— участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування;

— масові заходи жителів міста (мітинги, демонстрації, ін.);

— інші, не заборонені законом, форми участі громадян у місцевому  самоврядуванні.

3. Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцеві вибори та місцевий референдум.

Стаття 24    Місцеві вибори

1. Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради та міського голови на основі гарантованого Конституцією України та Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» загального, рівного, вільного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Місцеві вибори є формою прямого волевиявлення громадян, які мають право голосу, і проводяться у порядку, визначеному чинним законодавством про вибори.

Стаття  25    Місцевий референдум

1. Місцевий (міський) референдум є формою вирішення територіальною громадою питань, віднесених Конституцією і Законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу на виборах.

2. Порядок проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно цим референдумом, визначаються Законом України “Про Всеукраїнський та місцеві референдуми ”.

3. Рішення про проведення місцевого референдуму приймає міська рада на вимогу не менше як половини загального складу депутатів міської ради або за місцевою ініціативою, на вимогу не менш 10% жителів міста, які мають право голосу на виборах.

4. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста.

5. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою м. Чугуєва на міському референдумі, забезпечується міським головою.

Стаття 26 Загальні збори громадян за місцем проживання

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування у їх діяльності.

3. Порядок проведення загальних зборів визначається Положенням «Про загальні збори громадян за місцем проживанням» (додаток  № 3  до Статуту).

Стаття 27    Місцеві ініціативи

1. Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція членів територіальної громади у міську раду про необхідність розгляду будь-якого питання і ухвалення рішення або внесення проекту нормативно-правового акта з питань, віднесених до  компетенції міської ради.

2.  Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група, чисельністю не менше п’яти осіб, яка зібрала на  підтримку місцевої ініціативи не менше як 50 підписів членів територіальної громади, які мають право голосу на виборах.

3. Міська рада розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи, на чергових пленарних засіданнях ради з обов’язковою участю ініціативної групи.

4. Порядок реалізації права місцевої ініціативи визначається  Положенням  «Про місцеві ініціативи в місті Чугуєві» (додаток № 2 до Статуту).

Стаття 28    Громадські слухання

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання, зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

4. Порядок проведення Громадських слухань визначається Положенням «Про громадські слухання в місті Чугуєві» (додаток №1 до Статуту).

Стаття 29   Індивідуальні та колективні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

2. Жителі міста мають право спрямовувати індивідуальні або колективні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Колективні звернення, підписані більше, ніж десятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, у обов’язковому та невідкладному порядку. Інформація про колективні звернення, підписані більше, ніж п’ятдесятьма жителями міста, передається до міської ради (в разі, якщо вони надійшли до інших органів місцевого самоврядування).

4. Органи місцевого самоврядування розглядають звернення громадян згідно із Законом України «Про звернення громадян».

Стаття 30 Участь жителів міста в роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

1. Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та її виконавчого комітету згідно з Регламентом Чугуївської міської ради  та Регламентом Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

2. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

3. Члени територіальної громади, яким надано право голосу на виборах, мають право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

Стаття 31    Участь жителів міста  в діяльності інститутів громадського суспільства (осередків політичних партій України, релігійних, громадських та культурних об`єднань, професійних та творчих спілок, благодійних організацій та фондів тощо)

Зареєстровані у встановленому законом порядку інститути громадського суспільства (осередки політичних партій України, релігійних, громадських та культурних об`єднань, професійних та творчих спілок, благодійних організацій та фондів тощо):

представляють і захищають  свої законні  інтереси та законні права своїх членів в органах місцевого самоврядування міста;

беруть участь  у політичній  діяльності, проводять  масові заходи (мітинги, збори, демонстрації тощо)

одержують  від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну  для реалізації своїх цілей і завдань;

вносять  пропозиції до органів місцевого самоврядування міста;

розповсюджують  інформацію і пропагують  свої ідеї та цілі;

мають рівні права  в доступі до місцевих засобів  масової  інформації;

сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;

через своїх представників беруть участь у роботі консультативно — дорадчих

органів місцевого самоврядування.

Стаття 32 Участь жителів міста в діяльності

консультативно-дорадчих органів

1. З метою організації забезпечення потреб жителів міста та врахування їх думки при здійсненні місцевого самоврядування члени територіальної громади мають право брати участь у діяльності консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування, порядок діяльності і формування яких визначається відповідними Положеннями (Статутами).

2. Жителі Чугуєва мають право створювати інші консультативно-дорадчі органи при органах місцевого самоврядування.

Стаття 33    Масові заходи жителів міста

1. Жителі міста відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи, про які  завчасно  сповіщають Виконавчий комітет  Чугуївської міської ради, і  метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки та інших питань, які вимагають негайного вирішення.

2. Питання створення сприятливих умов для реалізації конституційного права громадян на проведення масових заходів на території міста вирішуються виконавчим комітетом міської ради відповідно до чинного законодавства, через узгоджувальну групу  з розгляду  повідомлень зацікавлених  осіб (організаторів) щодо проведення громадських, політичних та  інших масових заходів

3. Виконавчий комітет Чугуївської міської ради  своєчасно вживає заходи щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення  громадського порядку, прав і свобод інших людей.

Стаття 34 Інші форми участі членів територіальної громади

у здійсненні місцевого самоврядування

1. У м. Чугуєві можуть бути використані, зокрема такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування, порядок діяльності і формування яких визначається відповідними положеннями:

— участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах  місцевого самоврядування;

— участь у проведенні громадських експертиз, проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади і визначають напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;

— участь у діяльності громадських формувань, метою яких є охорона правопорядку, контроль за дотриманням морально-етичних, санітарних, екологічних та протипожежних норм;

— виконання на громадських засадах робіт з благоустрою територій міста, наданні послуг соціально незахищеним жителям міста та інше;

— участь у роботі громадських приймалень депутатів міської ради;

— участь у проведенні «круглих столів», нарад та засідань  з метою  безпосереднього обговорення з місцевою владою конкретних проблем у житті суспільства і спільного вироблення пропозицій для їх вирішення;

— участь у  проведенні соціологічних досліджень, прямих ліній та ін.

2. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування у м. Чугуєві, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування повинні сприяти становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 35    Інформаційне забезпечення життєдіяльності територіальної громади міста

1. Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Усі громадяни, підприємства, установи, організації та об’єднання  міста мають право:

— отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності міської влади, комунальних підприємств, установ та організацій у межах чинного законодавства;

— контролювати будь-який процес розробки, прийняття управлінських рішень та  мають реальну можливість брати участь у цьому процесі через громадські організації, ветеранські організації та інші.

3. З метою доведення до відома членів територіальної громади рішень органів місцевого самоврядування, оприлюднення відбувається шляхом їх опублікування у визначеній для цього газеті та інших місцевих засобах масової інформації, а також розміщення на офіційному сайті Чугуївської міської ради у мережі Інтернет та інших засобах масової комунікації у визначений чинним законодавством України термін.

4. З метою проведення обговорення жителями міста важливих питань міського життя й урахування громадської думки органи місцевого самоврядування оприлюднюють у міських засобах масової інформації проекти програм соціально-економічного розвитку міста і приватизації об’єктів комунальної власності, міського бюджету, інших нормативно-правових актів, що стосуються прав та інтересів жителів міста.

РОЗДІЛ VII. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 36 Види органів самоорганізації населення

1. Члени територіальної громади м. Чугуєва, відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», з дозволу Чугуївської міської ради за ініціативою жителів, можуть створювати органи самоорганізації населення: будинкові комітети — в межах будинку (кількох будинків) державного та громадського житлового фонду та у фонді житлово-будівничих кооперативів; вуличні чи квартальні комітети — в межах території кварталу, декількох, однієї чи частини вулиць з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови; комітети мікрорайонів — в межах території окремого мікрорайону.

2. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення міста, визначається рішенням Чугуївської міської ради при прийнятті рішення щодо надання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 37 Порядок створення органів самоорганізації населення  та здійснення ними повноважень.

1. Порядок створення органів самоорганізації населення в місті Чугуєві регламентується вимогами розділу 2 «Порядок створення орагнів самоорганізації населення» Закону України «Про органи самоорганізації населення».

2. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом повідомлення про заснуваня. В разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статус юридичної особи.

3. У відповідності до п.12 ст.13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», порядок легалізації органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про його заснування здійснюється на підставі Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення вуличних (будинкових) комітетів м.Чугуєва шляхом повідомлення про заснування, яке затверджується рішенням виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

4. Виконавчий комітет Чугуївської міської ради надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення під час проведення їх легалізації та діяльності.

5. Чугуївська міська рада в кожному окремому випадку може наділяти орган самоорганізації населення частиною своїх повноважень. В разі не забезпечення фінансами чи майном, якщо це повноваження передбачає таке, загальні збори органу самоорганізації населення мають право звернутися до міської ради про виключення деяких із цих повноважень із числа делегованих органу самоорганізації населення.

РОЗДІЛ VIII. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 38 Загальні засади побудови системи органів місцевого самоврядування

1. Органами та посадовими особами місцевого самоврядування м. Чугуєва є:

— міська рада — представницький виборний орган місцевого самоврядування, яка має свої органи – постійні депутатські комісії, склад яких затверджується міською радою;

— міський голова – вища посадова особа територіальної громади,

— секретар міської ради – посадова особа місцевого самоврядування, яка обирається міською радою;

— заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету – посадові особи місцевого самоврядування, які  затверджуються міською радою;

— виконавчий комітет міської ради  – орган місцевого самоврядування, який затверджується міською радою;

— посадові особи управлінь та відділів, інших структурних підрозділів – виконавчого комітету міської ради, які призначаються на посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України;

— вуличні комітети, будинкові комітети, інші об’єднання мешканців міста за місцем проживання – виборні органи місцевого самоврядування, які утворені за дозволом міської ради та працюють на громадських засадах.

2. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», іншими законами України.

Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування                  м. Чугуєва.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах згідно з чинним законодавством України, Статутом територіальної громади м. Чугуєва.

3. Виконавчий комітет Чугуївської міської ради здійснює надані йому законодавством України окремі делеговані повноваження органів державної виконавчої влади.

4. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.

5. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством України та цим Статутом.

Стаття 39    Міська рада

1. Міська рада представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування та є єдиним органом представницької влади міської громади.

2. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначається Конституцією і законами України та цим Статутом.

3. Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

4. Загальний склад міської ради встановлюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. Депутат міської ради — особа, яка шляхом вільних виборів наділяється територіальною громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції місцевого самоврядування.

6. Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах. Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандата та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.

7. Депутат міської ради складає присягу, зміст якої затверджує міська рада.

8. Депутати ради повинні дотримуватися норм депутатської етики і зберігати в таємниці ті питання, які стають їм відомими в рамках  їх  депутатської  діяльності,  якщо  це  вимагається законом України чи рішенням ради.

9. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників  органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території    м. Чугуєва.

10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів у рамках чинного законодавства України.

11. Депутат Чугуївської міської ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок, у межах компетенції міської ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і органів об’єднань громадян.

12. Міська рада є повноважною за умови обрання не менше ніж дві третини від установленого радою складу.

13. Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

14. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

15. Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради або загальними зборами громадян за місцем проживання.

16. Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, які акредитовані при Чугуївській міській раді, члени політичних партій і громадських організацій.

17. Чугуївська міська рада є юридичною особою, має свою печатку.

18. Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

19. Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню у термін, якій визначається чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про доступ до публічної інформації», і набувають чинності з дня оприлюднення (якщо міською радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію).

20. Діяльність міської ради здійснюється відповідно до Регламенту Чугуївської міської ради, затвердженого рішенням Чугуївської міської ради.

Стаття 40    Регламент Чугуївської міської ради

1. Регламент — нормативно-правовий акт міської ради, що містить сукупність правил, які визначають порядок діяльності Чугуївської міської ради і її органів.

2. Міська рада не пізніше, як на другій сесії чергового скликання, повинна затвердити відповідний Регламент. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

3. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту ради підлягають обов’язковому розгляду профільною постійною комісією.

Стаття 41    Постійні та тимчасові комісії. Секретар міської ради

1. Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на термін її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

2. До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії та секретар.

3. Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії.

4. Діяльність постійних та тимчасових комісій регламентується положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом міської ради, Типовим Положенням про постійні комісії, що затверджуються міською радою.

5. Постійні комісії вивчають діяльність органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

6. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників  підприємств, установ і організацій необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

7. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений законодавством термін.

8.  Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

9. Тимчасові комісії – це органи міської ради, що обираються з числа депутатів для детального вивчення та підготовки висновків  з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень міського самоврядування.

10. Повноваження тимчасової комісії припиняються з моменту прийняття міською радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, що створила цю комісію.

11. Посадовою особою Чугуївською міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар Чугуївської міської ради.

12. Секретар Чугуївської міської ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради. Секретар міської ради діє на підставі та в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Чугуївської міської ради, затвердженому рішенням Чугуївської міської ради №8-VI від 26.11.2010.

13. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, здійснювати підприємницьку діяльність.

Стаття 42    Чугуївський міський голова

1. Міський голова є вищою посадовою особою міської громади.

2. Міський голова за посадою очолює Виконавчий комітет Чугуївської міської ради та головує на засіданнях міської ради.

3. Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень державних органів виконавчої влади — підконтрольним державним органам виконавчої влади.

4. Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу,  шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

5.  Міський голова на пленарному засіданні міської ради складає присягу, зміст якої затверджується міською радою.

6. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених законодавством, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менше, ніж двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

7. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради  про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення  ним  вимог  щодо  обмеження   сумісності   його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом;

5) визнання його судом недієздатним,  безвісно зниклим  або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

У разі звільнення з посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень  або його  смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону,  або до дня відкриття  першої сесії  міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

8. Повноваження міського голови визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Чугуївської міської ради та цим Статутом.

9.  Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 43    Виконавчий комітет Чугуївської міської ради

1. Виконавчий комітет Чугуївської міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської  ради, який утворюється на термін її повноважень.

2. Очолює виконавчий комітет Чугуївської міської ради міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків, роботу виконавчого комітету організує перший заступник міського голови.

3. Виконавчий комітет є юридичною особою, яка має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

4. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується Чугуївською міською радою за пропозицією міського голови.

5. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також  підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

6. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини від загального складу виконавчого комітету та скликаються не рідше одного разу на місяць.

7. Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними, підконтрольними  міському голові,  виконавчому комітету та міський раді.

8. Прийняття на посади осіб місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору за  процедурою, передбаченою законодавством.

9. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

10. Діяльність виконавчого комітету здійснюється відповідно до Регламенту Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, який затверджується на засіданні виконавчого комітету.

Стаття 44 Базові документи та нормативно-правові акти

місцевого самоврядування

1. Організацію і функціонування місцевого самоврядування в України регламентують Конституція і закони України, відповідні акти Президента України і Кабінету Міністрів, акти органів місцевого самоврядування та рішення, прийняті на місцевих референдумах.

2. Систему нормативно-правових актів місцевого самоврядування міста складають:

— Статут територіальної громади;

— рішення територіальної громади, прийняті на місцевих референдумах;

— рішення міської ради;

— рішення виконавчого комітету міської ради;

— розпорядження міського голови;

3. Рішення міської ради нормативно-правового характеру, які стосуються жителів міста  та суб’єктів господарської діяльності, зареєстрованих чи розташованих на території міста, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення. Рішення іншого характеру вступають у дію з моменту їх прийняття.

4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, а також рішення територіальної громади на місцевому референдумі, прийняті згідно з чинним законодавством і в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання суб’єктами місцевого самоврядування на відповідній території.

5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування в разі їхньої  невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

6. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі, здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли, за поданням міського голови та зверненням депутатів міської ради, загальних зборів громадян або за внесеною місцевою ініціативою.

7. Базовими документами міської влади і територіальної громади є:

— Стратегічний план розвитку міста Чугуєва, в якому сформовані пріоритетні напрямки подальшого розвитку;

— документація системи управління якістю послуг як інструмент підвищення не тільки ролі та рівня роботи виконавчого органу, а й відповідальності перед громадянами за рівень послуг, які надаються територіальній громаді.

РОЗДІЛ IX.  ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 45 Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади

1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації у місті функцій виконавчої влади.

2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування незалежно від державних органів виконавчої влади.

3. Державні органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання міською радою делегованих повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам державної виконавчої влади.

Стаття 46     Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями

1. Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, організаціями та установами міста визначаються формою власності та джерелами фінансування суб’єктів господарювання.

2. З підприємствами, що не є комунальною власністю міста, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої соціально-економічні відносини на договірній та регуляторній основі в межах передбачених законодавством повноважень.

3. Відповідно до чинного законодавства та даного Статуту органи і посадові особи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо:

— надання згоди про зміни функціонального призначення об’єктів соціальної сфери;

— розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг з питань благоустрою міста, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових приміщень, що перебувають у комунальній власності міста, виробництва продукції та виконання інших робіт ;

— встановлення згідно з нормами чинного законодавства правил та норм ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;

— надання фінансової допомоги, пільг на податки, які надходять до бюджету міста, тим підприємствам, установам та організаціям, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного та культурного розвитку міста;

— визначення пріоритетних для розвитку міста видів підприємницької діяльності.

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування по відношенню до підприємств, організацій та установ комунальної власності здійснюють такі функції:

— призначають та звільняють з посади їх керівників;

— утворюють, реорганізовують та ліквідовують їх;

— визначають мету, функції, організаційні форми та порядок їх діяльності, затверджують Статути;

— відповідно до законодавства встановлюють або погоджують ціни, тарифи на продукцію та послуги;

— контролюють ефективність і законність використання ними майна;

— визначають порядок використання їх доходів та прибутку, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до міського бюджету.

РОЗДІЛ X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 47 Порядок прийняття і реєстрації Статуту

1. Статут приймається на пленарному засіданні Чугуївської міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

3. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в відповідному органі державної реєстрації.

4. Підставою для відмови в державній реєстрації Статуту може бути його невідповідність Конституції України, законам України. Відмова в державній реєстрації Статуту може бути оскаржена в судовому порядку.

Стаття 48 Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право вносити на розгляд Чугуївської міської ради міський голова, депутати міської ради, постійні комісії міської ради, Виконавчий комітет Чугуївської міської ради.

3. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається міською радою не пізніше трьох місяців після подання проектів змін та доповнень.

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту міський голова у десятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту .

5. Реєстрація змін до статуту здійснюється  в порядку, передбаченому для реєстрації Статуту.

Стаття 49 Контроль за виконанням Статуту 

1. Контроль за виконанням Статуту здійснюють Чугуївська міська рада, міський голова, інші органи та особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.

2. Статут складено у двох  ідентичних примірниках, кожний із правом оригіналу.

3. Статут зберігається в Чугуївській  міській раді Харківської області  та в органі державної реєстрації статутів.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ  СТАТУТУ:

Секретар міської ради

Депутати Чугуївської міської ради

Перший заступник міського голови

Керуючий справами виконавчого комітету

Фінансове управління виконавчого комітету

Організаційний відділ виконавчого комітету

Юридичний відділ виконавчого комітету

Відділ економічного розвитку виконавчого комітету

Відділ з питань земельних відносин, комунальної власності та приватизації виконавчого комітету

Головний спеціаліст по зв’язках з політичними  партіями та громадськими об’єднаннями виконавчого комітету

Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ  ЧУГУЄВІ»

Положення «Про громадські слухання в місті Чугуєві» розроблено відповідно до Конституції України,  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади м. Чугуєва, з урахуванням практики територіальних громад міст України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Чугуєва  у здійсненні місцевого самоврядування та у вирішенні питань місцевого значення. Територіальна громада має право зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами  місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

1.2 Метою проведення громадських слухань є надання членам територіальної громади можливості брати участь у підготовці рішень щодо проблем життєзабезпечення й розвитку територіальної громади міста, ознайомлення членів територіальної громади з позицією міської ради, її посадових осіб та депутатів з актуальних проблем громади, отримання від членів громади пропозицій і зауважень з цих проблем для вироблення оптимальних напрямів їх розв’язання.
1.3 Громадські слухання проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на рік.

Громадські  слухання не можуть проводитися менш як за три місяці до проведення виборів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Наступні  громадські  слухання з одного й того ж питання на відповідній території  проводяться не раніше місяця після проведення попередніх.

1.4 Не можуть бути предметом розгляду на громадських слуханнях питання:

— не віднесені до відання органів місцевого самоврядування;

— пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що належать до компетенції міської ради та її виконавчих і розпорядчих органів;

— реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції міської ради;

— ініціатив, що носять політичний характер загальнодержавного значення.

1.5 Участь у громадських слуханнях може взяти будь-який дієздатний член територіальної громади віком від 18 років. Окрім зацікавлених членів територіальної громади учасниками громадських слухань можуть бути:

— депутати місцевої ради;

— представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
— представники громадських організацій, політичних партій, рухів, професійних і творчих спілок, органів самоорганізації населення, релігійних-організацій та інших неприбуткових організацій, що діють на території міста;
— представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста;

— науковці, незалежні експерти, фахівці-практики;

— представники засобів масової інформації.

1.6 Участь у громадських слуханнях є обов’язковою для ініціаторів громадських слухань, авторів проектів документів, що виносяться на громадські слухання, а також для представників профільного органу виконавчого комітету міської ради. Для участі в громадських слуханнях обов’язково повинні бути запрошені представники профільної постійної комісії міської ради.

1.7 Громадські слухання мають відкритий характер. Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті в роботі громадських слухань, крім осіб перелічених у п. 1.6 цього Положення.

1.8 Організаційно-технічне забезпечення,  яке  включає  забезпечення приміщення для проведення громадських слухань, його технічне оснащення, а також повідомлення громадськості про проведення громадських слухань здійснюється  Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради.

ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

2.1 Суб’єктами права ініціювання громадських слухань може бути:
—  міський голова, міська рада або її виконавчі органи;

— постійні комісії міської ради;

— ініціативна група членів територіальної громади від імені  мешканців  усього міста або  умовного мікрорайону;

— органи самоорганізації населення, які діють на території міста Чугуєва.

2.2 Громадські слухання, ініціатором проведення яких виступає міський голова, міська рада, виконавчий комівтет оголошуються безпосередньо шляхом оприлюднення відповідного оголошення в порядку, передбаченому розділом ІІІ даного Положення.

2.3 Питаннями організації громадських слухань, ініціатором проведення яких виступають  суб’єкти передбачені у підпунктах 3 та 4 пункту 2.1 цього Положення, займаються відповідні ініціативні групи, які  складаються  не менше як з 5 громадян міста, які згідно із законами України володіють виборчим правом на міських виборах. належать до відання усього міста або умовного мікрорайону.

Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитися  за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш, як 200 жителями міста (якщо це проблема стосується всього міста), чи 50 жителями, якщо проблема стосується умовного мікрорайону.

2.4 Початком процедури ініціювання проведення громадських слухань є внесення ініціаторами (крім осіб, вказаних в підпункті 1 пункту 2.1 даного розділу) повідомлення.

2.5 Повідомлення вноситься на ім’я секретаря ради і повинно містити:

— найменування (або прізвище, ім’я, по батькові) та контактні дані ініціатора;

— серія та номери паспортів особи чи осіб, уповноважених представляти ініціатора;

— тема (проект, проблема), що пропонується до розгляду на громадських слуханнях;

— прізвище, ім`я та по-батькові  посада доповідачів від ініціаторів та назва їхньої доповіді.

До повідомлення про ініціативу проведення громадських слухань можуть долучатись  інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що пропонується винести на громадські слухання.

2.6. Протягом 10 робочих днів виконавчий комітет міської ради   розглядає повідомлення ініціативної групи та надсилає або передає безпосередньо  відповідальному члену ініціативної групи лист-підтвердження.

В тексті підтвердження  виконавчий  комітет міської ради   зазначає термін, відведений для збору підписів в підтримку проведення громадських слухань,  наслідки недотримання даного терміну, порядок реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

2.7 Документом, в якому збираються підписи на підтримку проведення громадських слухань є підписний лист. Підписний лист  повинен містити:

— назву документа «Підписний лист»;

— номер підписного листа (нумерація всіх підписних листів має бути наскрізною);

— тему (проект, проблему), яку пропонується розглянути на громадських слуханнях;

— прізвище, імя та по-батькові особи, котра підписує лист;

— дата народження;

— місце постійного  проживання;

— підпис.

2.8 Термін збирання підписів не може перевищувати 30 календарних днів після реєстрації повідомлення ініціативної групи про початок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань.

При недодержанні цього терміну ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не відбулася.

2.9 Ініціатори проведення громадських слухань зобов’язані попередити громадянина, який підписує відповідний «Підписний лист» про те, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань з даної теми може бути поставлено лише на одному підписному листі.

2.10 Член територіальної громади м. Чугуєва, який підтримує проведення громадських слухань, ставить свій підпис в підписному листі, зазначаючи при цьому дату підписання.

2.11 Член ініціативної групи, на підставі документа, що посвідчує особу члена територіальної громади м. Чугуєва, вносить в підписний лист дані щодо дати народження, адреси місця проживання та реквізитів документа, що посвідчує відповідну особу члена територіальної громади м. Чугуєва.

2.12 Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів членів територіальної громади м. Чугуєва на кожному листі.
Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами не менш як двох членів ініціативної групи.

2.13 Після закінчення збору підписів, але не пізніше терміну вказаного в пункті 2.8 даного Положення, ініціатор громадських слухань подає до Виконавчого комітету Чугуївської міської ради пакет документів, який має містити:

— заяву на ім’я секретаря ради про проведення громадських слухань, в якій зазначається:

— тема (проект, проблема) громадських слухань,

— пропозиції щодо часу, місця проведення громадських слухань та переліку осіб, яких необхідно запросити;

— прізвище, ім`я та  по-батькові, посада доповідачів від ініціаторів та назва їхньої доповіді;

— інформаційна записка по темі слухань  або проект доповіді (при можливості в електронному вигляді);

— підписні листи, підтримані необхідною кількістю членів територіальної громади м. Чугуєва  та засвідчені підписами членів ініціативної групи.

2.14 Виконавчий комітет Чугуївської міської ради забезпечує формування комісії для  перевірки  отриманих документів з представників  виконавчого  комітету міської ради  та депутатів профільних  постійних комісій (за згодою)  у складі не менше 3-ох осіб.

Протягом 10 календарних днів з дня отримання пакету документів комісія, за участю представника ініціативної групи, проводить вибіркову або повну перевірку поданих документів на відповідність вимогам даного Положення та підбиття підсумків збирання підписів.

Комісія проводить роботу у формі засідань, рішення комісії приймаються шляхом голосування та відображаються у акті, що складається за результатами перевірки.
2.15 При підрахунку недійсними визнаються підписи (підписні листи):
— які містять неповну інформацію передбачену підписним листом;
—   які містять недостовірну інформацію;

— не засвідчені підписами не менше 2-х членів ініціативної групи (уповноваженою особою).

Недійсними вважаються підроблені підписи, якщо про це у письмовій формі заявить член територіальної громади  за якого зробили підпис.

Якщо в підписних листах виявлено два або більше  підписів одного громадянина, його підписи не враховуються.

Не враховуються підписи осіб, які не є членами  територіальної громади      м. Чугуєва, або умовного мікрорайону.

2.16 В акті комісії відображається кількість зібраних в підтримку проведення громадських слухань підписів, кількість визнаних недійсними підписів та кількість визнаних недійсними підписних листів. Акт підписується усіма членами комісії.

При оформленні акту комісії можуть бути присутні ініціатори (їх представники).
Копія акту може надаватись для ознайомлення членам ініціативної групи (уповноваженій особі) за заявою останніх.

2.17 Якщо внаслідок визнання недійсними окремих підписних листів чи підписів окремих осіб виявиться недостатньою кількість підписів для внесення ініціативи про проведення громадських слухань, ініціативній групі пропонується у трьохденний строк доповнити список членів територіальної громади, які підтримують проведення громадських слухань.

У разі, якщо у визначений строк ініціативною групою не буде зібрано необхідної кількості підписів  Виконавчий комітет Чугуївської міської ради відмовляє у реєстрації ініціативи про проведення громадських слухань.

2.18 За результатами розгляду пакету документів та на підставі складеного акту перевірки,  секретар ради  реєструє ініціативу щодо проведення громадських слухань у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Чугуєві або відмовляє у її реєстрації.

2.19 Відмова в реєстрації можлива у разі:

— відсутності документів, які передбачені в пункті 2.13 даного положення;
— недостатньої кількості підписів для ініціативи щодо проведення громадських слухань;

— недодержання термінів збору підписів, вказаних в пунктах  2.8, 2.17 даного Положення.

2.20 Відмова у реєстрації може бути оскаржена ініціативною групою до профільної депутатської комісії Чугуївської міської ради або до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

3.1 Протягом 7-х  календарних днів від дня реєстрації ініціативи проведення громадських слухань  ініціатор громадських слухань або уповноважений ним орган оприлюднює оголошення про проведення громадських слухань в місцевих ЗМІ.

Громадські слухання повинні бути проведені не раніше 10 календарних днів від дати оприлюднення оголошення в місцевих ЗМІ.

3.2 Оприлюднення оголошення здійснюється безоплатно шляхом розміщення його в місцевих ЗМІ.

3.3 В оголошені про проведення громадських слухань зазначаються:
— тема громадських слухань;

— дата, місце та час їх проведення;

— ініціатор чи організатор проведення громадських слухань;

— інформація про те, де можна ознайомитись із матеріалами громадських  слухань.
3.4 Для проведення громадських слухань розпорядженням міського голови, за погодженням з їх ініціатором, утворюється дорадчий  комітет з розрахунку 7-15  осіб із врахуванням різних точок зору на проблему, що розглядається.

3.5 Дорадчий комітет включає в себе:

— посадову особу, яка відповідає за організацію та проведення громадських слухань;

— представників ініціаторів проведення громадських слухань;

— депутатів міської ради (за згодою);

— представників громадських організацій (за згодою).

3.6 Очолює дорадчий  комітет представник ініціатора громадських слухань.

3.7 Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим комітетом.

3.8 За рекомендацією  дорадчого комітету, розпорядженням міського голови можуть утворюватися  експертні  групи. Вони відповідають за підготовку експертних  висновків з питань, які  виносяться на громадські  слухання.

3.9 Окремим листом  дорадчий комітет  запрошує на громадські слухання представників профільних постійних комісій міської ради, органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівців, громадських організацій та інших організацій, діяльність яких, пов‘язана  з темою громадських слухань.
3.10 Громадські слухання призначаються у зручний час  та у  придатному для учасників громадських слухань приміщенні.  Громадські слухання із загальноміських питань проводяться, як правило, у найбільшому за кількістю місць приміщенні або на відкритому майданчику.

3.11 Виконавчий комітет міської ради забезпечує  роботу дорадчого комітету та експертних груп із  підготовки громадських слухань.

3.12 Органи  й посадові особи місцевого самоврядування , адміністрації підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню громадських слухань і надають дорадчому комітету, на його  прохання, необхідні для зборів інформаційні матеріали.

3.13  Матеріально-технічне й фінансове забезпечення громадських слухань здійснюється за рахунок видатків  міського бюджету.

ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

4.1 До початку громадських слухань їх ініціатор або уповноважений ним орган  забезпечує проведення реєстрації учасників та видачу матеріалів громадських слухань. Незареєстровані особи  можуть брати участі у громадських слуханнях без права голосу.

4.2 У списку реєстрації учасників громадських слухань обов’язково зазначаються прізвище, ім‘я, по батькові, дата народження, місце проживання та контактні дані (телефон або e-mail) кожного члена територіальної громади – учасника громадських слухань.

Кожен член територіальної громади особисто ставить підпис у списку реєстрації.
4.3 Головує на громадських слуханнях голова дорадчого комітету. Секретарем громадських слухань є секретар дорадчого комітету, який веде протокол громадських слухань.

4.4 Головуючий на громадських слуханнях відкриває слухання, коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, склад запрошених осіб та пропонує затвердити регламент проведення громадських слухань.
Регламент встановлює загальний час громадських слухань, час та послідовність доповідей ініціатора, посадових осіб міської ради, виступів фахівців  (експертів), час для запитань та реплік від учасників тощо.

4.5 Загальний час громадських слухань встановлюється, як правило до 2 години, але  у кожному конкретному випадку регламентом громадських слухань може бути встановлено інший час.

4.6 Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 2 осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії голова або секретар громадських слухань.

4.7 Головуючий громадських слухань відповідно до затвердженого регламенту:

— веде громадські слухання та стежить за дотриманням на них належної дисципліни й порядку;

— надає слово для виступів, запитань та реплік;

— ставить на голосування резолюцію громадських слухань та оголошує підсумки голосування;
— виконує інші функції та обов’язки.

4.8 Слово для виступу надається усім бажаючим учасникам слухань лише з дозволу головуючого та в порядку черговості. Головуючий вправі перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує встановлені норми регламенту.

4.9 Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень із питань, які не є предметом громадських слухань, які не внесені до порядку денного і про які не повідомлено учасників громадських слухань.

4.10 Учасники громадських слухань повинні дотримуватися регламенту та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

У випадку порушення цієї вимоги головуючий може звернутись до порушника з вимогою залишити приміщення, де проводяться громадські слухання. При невиконанні цієї вимоги до порушника можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.

4.11 За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, простою більшістю голосів від числа зареєстрованих на громадських слуханнях осіб ухвалюється резолюція громадських слухань.

4.12  Резолюція громадських слухань заноситься в протокол, що оформляється за підсумками громадських слухань та підписується головою і секретарем.

4.13 Протокол повинен містити:

— тему, час і місце проведення громадських слухань;

— кількість зареєстрованих учасників;

— пропозиції, що були висловлені по темі громадських слухань;

— текст ухваленої резолюції;

— результати голосування.

4.14 Внесення пропозицій до протоколу громадських слухань здійснюється за умови озвучення змісту пропозиції на громадських слуханнях та надання її секретарю громадських слухань в письмовій формі.

4.15 Секретар громадських слухань забезпечує оформлення протоколу у трьох  примірниках протягом 5 робочих днів після дати проведення громадських слухань. Один примірник протоколу громадських слухань зберігається в секретаря ради, другий — передається уповноваженій особі ініціатора — головуючому громадських слухань, третій – виконавчому комітету міської ради.

V. РОЗГЛЯД ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

5.1 Резолюція та пропозиції, внесені за результатами  громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду міською радою, її виконавчими органами та посадовими особами.

5.2 Виконавчий комітет міської ради протягом 10 календарних днів з дня отримання протоколу громадських слухань:

— оприлюднює протокол громадських слухань місцевих ЗМІ.

— направляє копію протоколу громадських слухань профільним виконавчим органам та постійним комісіям міської ради для вивчення та розгляду.

5.3 У разі включення в порядок денний міської ради чи виконавчого комітету питання, що було предметом громадських слухань, до матеріалів, що готуються на засідання відповідного органу обов’язково повинен бути долучений протокол громадських слухань.Відповідальність за це несе автор проекту рішення з питання, що було предметом громадських слухань.

5.4 Ініціатор проведення громадських слухань може бути присутнім на засіданні міської ради або виконавчого комітету з правом короткого представлення результатів громадських слухань.

5.5 Рішення міської ради або виконавчого комітету з питання, що було предметом громадських слухань, підлягають обов’язковому оприлюдненню в місцевих ЗМІ  і передаються уповноваженій особі ініціатора — головуючому громадських слухань.

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Дане Положення є невід`ємною складовою частиною Статуту територіальної громади, будь які зміни та доповнення до нього приймаються як зміни та доповнення   до чинного Статуту  територіальної громади.

6.2 Питання щодо проведення громадських слухань, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ ЧУГУЄВІ»

Положення «Про місцеві ініціативи в місті Чугуєві» розроблено відповідно до Конституції України,  законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи  самоорганізації  населення», Статуту територіальної громади м. Чугуєва, з урахуванням практики територіальних громад міст України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Місцева ініціатива є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Чугуєва у місцевому самоврядуванні. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді ( в порядку місцевої ініциативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

1.2 Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція членів територіальної громади з питань, які належать до відання місцевого самоврядування та мають важливе значення для територіальної громади міста, внесена, в порядку передбаченому цим Положенням, до міської ради для розгляду та прийняття відповідного рішення в межах її компетенції.

1.3 Ініціювати внесення місцевої ініціативи та брати участь у підтримці проекту рішення місцевої ініціативи можуть члени територіальної громади           м. Чугуєва, які згідно із законами України володіють виборчим правом на міських виборах.

1.4 Інститути громадського суспільства, підприємства, установи, організації усіх форм власності, органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть долучатись до розробки проекту місцевої ініціативи, здійснювати агітацію «за» або «проти» внесення (прийняття) проекту місцевої ініціативи чи в інший не заборонений чинним законодавством спосіб сприяти участі мешканців міста в місцевому самоврядуванні.

II. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

2.1 Місцеві ініціативи реалізуються через ініціативні групи, які створюються з представників територіальної громади  міста. Ініціативна група повинна складатися не менше як з 5 членів територіальної громади міста, які згідно із законами України володіють виборчим правом на міських виборах.

2.2 Підставою для внесення  місцевої ініціативи у міську раду  може бути:

— рішення загальних зборів громадян за місцем проживання;

— рішення громадських слухань;

— рішення керівного органу самоорганізації населення;

— рішення керівного органу інституту громадського суспільства;

— рішення загальних зборів трудових колективів підприємств та організацій.

2.3 Ініціативна група  може  утворюватися:

— рішенням загальних зборів громадян за місцем проживання;

— рішенням громадських слухань;

— рішенням керівного органу самоорганізації населення;

-.рішенням керівного органу інституту громадського суспільства;

— рішенням загальних зборів трудових колективів підприємств та організацій.

2.4 Початком процедури ініціювання розгляду місцевої ініціативи є внесення до  міської ради ініціативною групою повідомлення про початок збору підписів на підтримку проекту місцевої ініціативи.

2.5 Повідомлення вноситься на ім‘я секретаря міської ради і повинно містити:

— прізвище, ім’я, по батькові членів ініціативної групи;

— серія та номери паспортів членів ініціативної групи;

— прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та контактні дані  члена ініціативної групи – відповідального за організацію роботи групи;

— питання, яке ініціюється для внесення на розгляд міської ради.
До повідомлення додається проект рішення місцевої ініціативи.

2.6 Протягом 10 робочих днів  профільна постійна комісія Чугуївської міської ради розглядає повідомлення ініціативної групи та надсилає  відповідальному члену ініціативної групи інформаційний лист.

В тексті листа   міська рада  інформує про термін, відведений для збору підписів в підтримку місцевої ініціативи, дату його спливу, наслідки недотримання даного терміну, порядок реєстрації місцевої ініціативи.

2.7 Документом, в якому збираються підписи на підтримку місцевої ініціативи слухань є підписний лист. Підписний лист  повинен містити:

— назву документа «Підписний лист»;

— номер підписного листа (нумерація всіх підписних листів має бути наскрізною);

— тему (проект, проблему) місцевої ініціативи;

— прізвище, імя та по-батькові особи, котра підписує лист;

— дата народження;

— місце постійного  проживання;

— підпис.

2.8 Термін збирання підписів не може перевищувати 30 календарних днів після реєстрації повідомлення ініціативної групи про початок збору підписів на підтримку проекту місцевої ініціативи у міській раді.

При недодержанні цього терміну місцева ініціатива  відповідно до чинного законодавства розглядається, як колективне звернення громадян.

2.9 Ініціативна група зобов’язана:

— ознайомити кожну особу, якій пропонується підписати підписний лист, з текстом проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи;

— попередити особу, яка підписується, про те, що його підпис на підтримку даного проекту рішення може бути поставлено лише на одному підписному листі.

2.10 Член територіальної громади м. Чугуєва, який підтримує внесення проекту місцевої ініціативи, ставить свій підпис в підписному листі, зазначаючи при цьому дату підписання.

2.11 Член ініціативної групи на підставі документа, що посвідчує особу члена територіальної громади м. Чугуєва, зазначає у підписному  листі дату його народження, адресу місця його проживання та реквізитів документа, що посвідчує відповідну особу члена територіальної громади м. Чугуєва.

2.12 Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів членів територіальної громади м. Чугуєва на кожному листі. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами не менш як двох членів ініціативної групи.

2.13 Після закінчення збору підписів, але не пізніше терміну вказаного в пункті 6 даного Положення, ініціативна група подає до  секретаря  ради пакет документів, який має містити:

— заяву на ім’я секретаря ради  про внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, підписану всіма членами ініціативної групи;

— проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;

— пояснювальну записку до проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, з необхідними аргументами та додатками, посилання на які міститься в тексті;

— підписні листи, підтримані необхідною кількістю членів територіальної громади м. Чугуєва та засвідчені підписами членів ініціативної групи.

2.14 Виконавчий орган міської ради  забезпечує формування комісії  для  перевірки  отриманих документів з представників виконавчого комітету  та постійних депутатських комісій (за згодою) у складі не менше 3-ох осіб.

Протягом 10 календарних днів з дня отримання пакету документів комісія, за участю представників  ініціативної групи, проводить вибіркову або повну перевірку поданих документів на відповідність вимогам даного положення та підбиття підсумків збирання підписів. Комісія проводить роботу у формі засідань, рішення комісії приймаються шляхом голосування та відображаються у акті, що складається за результатами перевірки. Акт підписується секретарем міської ради, та представниками ініціативної групи, після  чого питання щодо місцевої ініціативи виноситься на розгляд  сесії міської ради.

2.15 При підрахунку недійсними визнаються підписи (підписні листи):
— які містять неповну інформацію передбачену підписним листом;
—    які містять недостовірну інформацію;

— не засвідчені підписами не менше 2-х членів ініціативної групи (уповноваженою особою).

Недійсними вважаються підроблені підписи, якщо про це у письмовій формі заявить член територіальної громади  за якого зробили підпис.

Якщо в підписних листах виявлено два або більше  підписів одного громадянина, його підписи не враховуються.

Не враховуються підписи осіб, які не є членами  територіальної громади  м. Чугуєва, або умовного мікрорайону.

2.16 В акті відображається кількість зібраних в підтримку місцевої ініциативи підписів, кількість визнаних недійсними підписів та кількість визнаних недійсними підписних листів. Акт підписується усіма членами комісії.
При оформленні акту комісії можуть бути присутні представники ініціативної групи.

Копія акту може надаватись для ознайомлення членам ініціативної групи за заявою останніх.

2.17 Якщо внаслідок визнання недійсними окремих підписних листів чи підписів окремих осіб виявиться недостатньою кількість підписів для внесення місцевої ініціативи, ініціативній групі пропонується протягом п’яти календарних днів доповнити список членів територіальної громади, які підтримують внесення місцевої ініціативи.

У разі, якщо у визначений строк ініціативною групою не буде зібрано необхідної кількості підписів  виконавчий комітет міської ради відмовляє у реєстрації місцевої ініціативи та розглядає заяву ініціативної групи з пакетом документів як колективне звернення громадян.

2.18 За результатами розгляду пакету документів та на підставі складеного акту перевірки,  секретар міської ради реєструє місцеву ініціативу у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті  Чугуєві або відмовляє у її реєстрації.

2.19 Відмова в реєстрації місцевої ініціативи можлива у разі:

— відсутності документів, які передбачені в пункті 11 даного розділу;

— недостатньою кількість підписів для внесення місцевої ініціативи

— недодержання терміну збору підписів для підтримки місцевої ініціативи, вказаного в пунктах 6, 15 даного Положення;

— висновку профільної постійної депутатської комісії  про те, що предмет внесеного проекту місцевої ініціативи не належить до відання міської ради.

Заява про внесення на розгляд міської ради місцевої ініціативи не може  бути відхилена з причин її неналежного  оформлення (у разі наявності  всіх зазначених у пунктах 7- 11 документів); для приведення її формулювань до належного вигляду секретар міської ради проводить консультації з представниками ініціативної групи. До участі в консультаціях з ініціативи групи можуть бути залучені сторонні фахівці. Після приведення у відповідність до вимог даного положення заява про місцеву ініціативу реєструється.

2.20 У разі висновку постійної депутатської комісії  про те, що предмет внесеного проекту місцевої ініціативи не належить до відання міської ради, проект місцевої ініціативи підлягає розгляду як колективне звернення громадян.

2.21 Відмова у реєстрації може бути оскаржена ініціативною групою до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.22 Відкликання проекту місцевої ініціативи може бути здійснене ініціативної групою шляхом подання відповідної заяви лише до моменту реєстрації місцевої ініціативи у Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Чугуєві. Відкликання заяви про місцеву ініціативу підписується не менше 2/3 загальної кількості членів ініціативної групи.

III. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

3.1 Розгляд місцевої ініціативи здійснюється міською радою на вимогу не менше як 50 членів територіальної громади м. Чугуєва, яка оформлена в порядку передбаченому даним Положенням.

3.2 Місцева ініціатива, внесена в установленому вище порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні міської ради за участю представників ініціативної групи.

3.3 Доповідачем з проекту рішення місцевої ініціативи уповноважується один з членів ініціативної групи.

Інші члени ініціативної групи можуть бути присутніми на відкритому засіданні та брати участь в обговоренні проекту рішення з питання місцевої ініціативи.

3.4 Після обговорення міська рада в межах своїх повноважень  приймає  рішення щодо розгляду місцевої ініціативи.

3.5 Після відхилення проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, розгляд альтернативного (чи повторно внесеного) проекту рішення відбувається в порядку, передбаченому Регламентом Чугуївської міської ради.

3.6 Ухвалене рішення міської ради з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Чугуївської міської ради, та протягом 10 календарних днів  після оприлюднення, надсилається членам ініціативної групи.

3.7 При відмові міської ради ініціативна група може ініціювати проведення місцевого референдуму згідно з нормами чинного законодавства України.

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Дане Положення є невід`ємною складовою частиною Статуту територіальної громади, будь які зміни та доповнення до нього приймаються як зміни та доповнення   до чинного Статуту  територіальної громади.

4.2 Питання щодо внесення місцевих ініціатив, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаток 3

ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО  ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ»

Положення «Про  загальні  збори громадян за місцем проживання» розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи  самоорганізації  населення», Постанови  Верховної ради України «Про затвердження  Положення  про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні», Статуту територіальної громади       м. Чугуєва.

Загальні збори громадян за місцем проживання (далі — Збори) є формою безпосередньої участі громадян міста у вирішенні питань місцевого значення.

І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Загальні збори скликаються за місцем проживання громадян для обговорення і прийняття рішень з найважливіших питань життєдіяльності міста.

1.2 У роботі Зборів мають право брати участь громадяни, яким випо­внилося 18 років і які є членами територіальної громади міста.

У роботі Зборів можуть брати участь народні депутати України, депутати місцевих рад, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, органів самоорганізації населення, інститутів громадського суспільства, що діють на території міста.

1.3 Збори скликаються в міру необхідності, але не менш як один раз на рік і є правомочними за наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у Зборах, а в разі  скликання зборів (конференції) представників громадян – не менш як двох третин представників відповідних територіальних утворень.

1.4 При розгляді та вирішенні питань Збори керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади, рішеннями Чугуївської міської ради та  її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

ІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

2.1 На розгляд Зборів виносяться питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, зокрема:

— попередній розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій відповідним органам та організаціям;

— обговорення проектів рішень міської ради та виконавчого комітету  з питань життєдіяльності міста;

— внесення пропозицій з питань порядку денного сесії  міської ради та виконавчого комітету;

— заслуховування інформації міського голови, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, у разі необхідності — порушення перед міською радою питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності;

— інформування населення про прийняті міською радою та виконавчим комітетом рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з пи­тань, що зачіпають інтереси громадян;

— обрання керівних органів, органів самоорганізації населення, затвердження їх статутів (положень), внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації  громадян, а також про відставку окремих їх членів;

— внесення пропозицій щодо продажу або передачу у комунальну власність громади відповідних адміністративно-територіальних одиниць підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення міста, функціонування місцевого господарства;

— вирішення питань щодо об’єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їхніх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів для бу­дівництва, розширення, ремонту й утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрою території міста, для вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища, внесення відповідних пропозицій з цих питань міській раді та виконавчому комітету;

— розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і пра­ці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим ка­тегоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд міської ради та виконавчого комітету;

— внесення пропозицій щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

— розгляд питань про найменування, перейменування кварталів,  вулиць, внесення відповідних пропози­цій із цих питань;

— обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації на­слідків аварій та стихійного лиха, сприянням міській раді, державним органам у проведенні робіт з ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчого комітету міської ради про екологічно небезпечні аварії, поточну ситуацію і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

— обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок, внесення подання до державних і громадських органів про притягнення цих осіб до відповідальності;

— розгляд питань про об`єднання зусиль з іншими територіальними громадами для реалізації спільних проектів;

— обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення відповідної території.

2.2 На Зборах у порядку, передбаченому цим Положенням, та з додержанням вимог відповідних законодавчих актів України можуть також розгля­датися питання:

— про відкликання  депутатів місцевих рад;

— про внесення на розгляд міської ради пропозицій про проведення   місцевого референдуму;

—  про створення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів.

2.3 Збори мають право звертатися з пропозиціями до міської ради, виконавчого комітету інших органів місцевого і регіонального самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати  у місячний строк про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.

ІІІ.  ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

3.1  Збори скликаються і проводяться міським головою, виконавчим комітетом міської ради, органами самоорганізації населення або ініціативною групою громадян за місцем їх проживання за пропозицією не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають на віповідній вулиці або  в умовному мікрорайоні, депутатів міської ради, членів постійних депутатських комісій, депутатських фракцій та груп, трудового колективу, об`єднання громадян.

3.2  Міський голова не менше ніж раз на рік скликає Збори представників громадян по питання звітування перед громадою про роботу міської ради та її виконавчого комітету, підсумки соціально-економічного та культурного розвитку міста,  програму життєдіяльності міста на наступний рік. Норми представництва на них визначаються виконавчим комітетом. Представники  громадян для участі в цих Зборах обираються зборами відповідних трудових колективів, органів самоорганізації населення, інститутів громадського суспільства, що діють на території міста,  або визначаються   їх керівники структурами.

Відповідальність за підготовку та проведення цих Зборів покладається на секретаря міської ради.

Керівники структурних підрозділів Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, підприємств та організацій міста беруть участь в підготовці Зборів та готують необхідну інформацію для їх проведення.

В Зборах обов’язково беруть участь депутати міської ради, члени виконавчого комітету, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, керівники підприємств та організацій міста.

3.3  У випадках,  коли  скликання Зборів пов’язане з певними організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференція) представників громадян міста, мікрорайонів, вулиць, кварталів  будинків, інших територіальних утворень, інститутів громадського суспільства. Норми представництва на них визначаються  міською радою, її виконавчим комітетом або органом  самоорганізації населення.

Представники  громадян для участі в Зборах (конференції) обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами місцевого самоврядування.

У разі коли Збори скликаються органами самоорганізації населення, ініціативною групою громадян, трудовим колективом, об`єднанням громадян, вони повідомляють  про це міського голову. Повідомлення про це має бути підписане ініціатором (ініціаторами) скликання Зборів.

У повідомленні зазначають тип Зборів (Збори громадян за місцем проживання або конференція їх представників) та вид Зборів (збори громадян міста, житлового кварталу, вулиці,  будинку чи іншого територіального утворення), дані про ініціаторів їх скликання, час, дату та місце проведення, порядок денний, а також список запрошених осіб.

Міський голова зобов’язаний протягом 10 календарних днів розглянути пропозицію ініціаторів проведення Зборів та призначити їх проведення, або надати вмотивовану відмову щодо їх проведення.

Якщо неможливо організувати проведення Зборів у день та час, визначений у повідомленні ініціаторів їх проведення, міський голо­ва або  секретар міської  ради може запропонувати інший день, час та місце проведення Зборів. Це питання розглядається на засіданні  узгоджувальної групи з розгляду  повідомлень зацікавлених осіб (організаторів) щодо  проведення громадських, політичних та  інших масових заходів.

Остаточне рішення з цього питання може бути прийняте за згодою ініціативної групи проведення Зборів. У цьому випадку дата їх прове­дення  не може розходитися з датою, запропонованою ініціати­вною групою, на більше ніж 14 календарних днів.

3.4 Місце проведення Зборів визначається відповідними суб’єктами місцевого самоврядування, які організують їх проведення.

Час, місце проведення Зборів, перелік питань, які передбачається винести на обговорення, доводиться до відома громади через засоби масової інформації не пізніше як за 7 календарних  днів до їх проведення.

У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про скли­кання Зборів у день їх проведення.

Виконавчий комітет міської ради сприяє суб’єктами місцевого самоврядування, які організують проведення Зборів у підготовці  та проведенні Зборів надають їм безоплатно необхідні  приміщення.

Відповідальними за організаційне, матеріальне та технічне забезпечення підготовки і проведення Зборів є секретар  міської ради  спільно з членами ініціативної групи або іншого суб’єкта ініціювання Зборів.

Органи, посадові особи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи та організації сприяють та надають допомогу в проведенні Зборів, у тому числі надають необхідну інформацію за письмовим запитом ініціативної групи або іншого суб’єкта ініціювання Зборів  у формі й обсязі, визначених законодавством України.

3.5 Збори відкриває і веде міський голова, або один із  його заступників чи  секретар міської ради, а в разі коли Збори  скликано за рішенням відповідного органу  самоорганізації населення, або іншого суб’єкту їх ініціювання  —  керівник цього органу який:

— оголошує питання, які виносяться на розгляд Зборів;

— веде Збори та підтримує на них належну дисципліну і порядок;

— надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування;

— виконує інші функції та обов’язки.

Для ведення протоколу Зборів може обиратися із числа їх учасників   секретар Зборів. Він веде протокол Зборів, який підписують голова і секретар Зборів.

Для ведення Зборів може обиратися президія Зборів.

При необхідності, за рішенням Зборів,  для підрахунку голосів учасників обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб.

Порядок денний і порядок роботи Зборів затверджується Зборами. Збори приймають регламент своєї роботи, де обов’язково передбачаються доповіді членів ініціативної групи або іншого суб’єкта ініціювання Зборів та представника (представників) органу місцевого самоврядування, до компетенції якого належить вирішення питання, що його розглядають Збори.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право виступа­ти з власної ініціативи із співдоповідями з питань,що обговорюються на Зборах та перебувають у їх віденні.

За результатами проведення Зборів  складається протокол, на підставі якого протягом 10 робочих днів розробляються та затверджуються на засіданні виконавчого комітету заходи по усуненню критичних зауважень, висловлених під час проведення Зборів.

ІV. ПРИЙНЯТТЯ, ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА РОЗГЛЯД

РІШЕНЬ ПРИЙНЯТИХ ЗБОРАМИ

4.1 З розглянутих питань Збори приймають рішення, які зазначаються в протоколі Зборів.

Протокол Зборів складається секретарем Зборів і підписуєть­ся ним та головою Зборів. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань, матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутніми на Зборах із зазначенням місця їх проживання або список  представників громадян відповідних територіальних утворень, а також рішення органів самоорганізації населення про делегування своїх представників для участі в зборах (конференції) представників громадян.

Примірник протоколу Зборів передається на зберігання секретарю міської ради.

4.2 Інформаційно-комп’ютерний відділ виконавчого комітету протягом п’яти  робочих днів з дня надходження протоколу Зборів, забезпечує опри­люднення   рішень  шляхом розміщення на офіційному інтернет-сайті Чугуївської міської  ради та оприлюднення у міський газеті «Новости Чугуева».

4.3 Рішення  Зборів прийняті в межах чинного законодавства, є обов’язковими для  виконання органами територіальної самоорганізації  населення, усіма громадянами, які проживають на  відповідній території.

Рішення Зборів враховуються органами місцевого самовряду­вання у їхній діяльності.

Рішення Зборів доводиться до відома депутатів міської ради та членів виконавчого комітету  на найближчому засіданні.

До реалізації рішень Зборів залучаються громадяни, підприємства, органі­зації, установи незалежно від форми власності, які розташовані на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення регулярно інформують населення про виконання рішень Зборів.

4.4 Рішення, підтримані учасниками Зборів у кількості голосів, визначеній для підтримки місцевої ініціативи, можуть бути оформлені у вигляді проектів рішень  міської ради і розглядатися як місцева ініціатива.

4.5 Дане Положення є невід`ємною складовою частиною Статуту територіальної громади, будь які зміни та доповнення до нього приймаються як зміни та доповнення до чинного Статуту  територіальної громади.

Переглядів: 717
Дата публікації: 18:07 20.03.2016
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
17.07.2018
день - Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування
з 8.00 до 12.00
Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:05.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення Територіального центру

день - Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Проценко О.І. Час проведення:10.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Дитяча бібліотека
18.07.2018
день - Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування
з 8.00 до 12.00
Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:05.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення Територіального центру

день - Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Проценко О.І. Час проведення:10.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Дитяча бібліотека
14:00 - Засідання комісії з питань погашення заборгованості по заробітній платі (грошовому забезпеченні), пенсій та інших соціальних виплат Засідання комісії з питань погашення заборгованості по заробітній платі (грошовому забезпеченні), пенсій та інших соціальних виплат Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:18.07.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 виконавчого комітету
14:30 - Засідання комісії з питань легалізації робочих місць Засідання комісії з питань легалізації робочих місць Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:18.07.2018 14:30 Місце проведення:Каб № 8 виконавчого комітету
16:00 - Засідання робочої групи з питань затвердження проекту Плану місцевого економічного розвитку для подальшого подання до національного офісу Ініціативи Засідання робочої групи з питань затвердження проекту Плану місцевого економічного розвитку для подальшого подання до національного офісу Ініціативи Організатор:Апостол О.І. КрасільніковаТ.В Час проведення:18.07.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 25 виконавчого комітету
19.07.2018
день - Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Проценко О.І. Час проведення:10.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Дитяча бібліотека
15:00 - Засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Чугуєва Засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Чугуєва Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:19.07.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 виконавчого комітету
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництва«ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації до 31 серпня 2018 року продовжено конкурс на отримання безвідсоткового мікрокредиту за рахунок коштів обласного бюджету на зворотній основі під бізнес-плани проектів серед суб’єктів малого і середнього підприємництва Харківської області у національній валюті України в розмірі від 50 до 75 тис. грн строком до 1 року, від 75 до 200 тис. грн – строком до 2 років.У рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих