Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Чугуїв | Чугуїв туристичний | СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ ЧУГУЄВІ на період 2016 – 2022 рр.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ ЧУГУЄВІ на період 2016 – 2022 рр.

Додаток

                                                                                                      до рішення ІVсесії  Чугуївської

                                                                                                      міської ради VII скликання

29.01. 2016 №89- VII

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ ЧУГУЄВІ

на період 2016 – 2022 рр. 

 

Розробники:      Робоча група з розробки Стратегії розвитку туризму м. Чугуєві на період 2016 – 2022 рр.

Загальний методологічний та організаційний супровід:

Туристична Асоціація України,

тренінгове агентство «ASK»,

Київський національний торговельно-економічний університет.

Чугуїв – 2016

ЗМІСТ

Перелік скорочень.. 6

Передмова.. 7

Довідкова інформація та мета розробки Стратегії розвитку туризму. 7

Підхід, методика та процес підготовки Стратегії 9

 1. Організація роботи з підготовки Стратегії 10
 2. Здійснення аналізу туристичного продукту та ринку туристичних послуг м. Чугуєва, аналізу зовнішнього і конкурентного середовищ, проведення SWOT-аналізу. 10
 3. Визначення стратегічного бачення. 11
 4. Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними заходами. 11
 5. Розроблення Плану реалізації Стратегії. 11
 6. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії 11
 7. Моніторинг та впровадження. 11

І. характеристика стану розвитку туризму в м. Чугуєві. 13

1.1. Загальна характеристика території розташування міста

1.2. Історія міста

1.3. Ресурси для розвитку туризму в м. Чугуєві

1.4. Туристична інфраструктура м. Чугуєві

1.5. Туристично-екскурсійні послуги м. Чугуєві

1.6. Транспортна інфраструктура м. Чугуєві

1.7. Загальна інфраструктура м. Чугуєва

1.8. Туристичні потоки м. Чугуєва

1.9. Цільові сегменти та ринки. 24

1.10. Маркетингова стратегія м. Чугуєва на внутрішньому та зарубіжному ринках  25

 1. Головні чинники та сценарії розвитку туризму.. 27

2.1.Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку туризму в м. Чугуєві (SWOT-аналіз) 27

2.2. Порівняльні переваги, виклики і ризики туристичної сфери м. Чугуєва. 30

2.3. Сценарії розвитку туристичної сфери м. Чугуєва. 31

Сценарій 1. Туристична сфера м. Чугуєва розвивається інерційно, згідно існуючих тенденцій  31

Сценарій 2. Чугуїв активно реалізовує потенціал розвитку туризму за умови покращення соціально-економічної та політичної ситуації в країні, а також інвестиційного середовища. 32

Сценарій 3. Чугуїв активно реалізовує потенціал розвитку туризму за умови незмінного зовнішнього середовища. 33

3.Стратегічне бачення розвитку туризму в м. Чугуєва.. 34

 1. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ. 35

І етап (2016 – 2017 рр.) – створення базових умов для розвитку туризму. 35

ІІ етап (2018 – 2020 рр.) – активне зростання попиту на туристичний продукт м. Чугуєва  35

ІІІ етап (2021 – 2022 рр.) – формування стабільного попиту на туристичний продукт м. Чугуєва з боку іноземних сегментів споживачів. 36

 1. Стратегічні, операційні цілі та завдання м. Чугуєва у контексті розвитку туризму.. 37

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Розвиток туристичного продукту міста Чугуєва. 39

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1. Підтримка та розвиток наявного туристичного потенціалу міста  41

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2. Розвиток нового туристичного продукту міста. 42

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. Розвиток інфраструктури туризму в місті 44

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.4. Планування рекреаційного простору міста. 46

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.5. Стимулювання залучення інвестицій до сфери туризму міста

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Просування туристичного продукту м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках. 49

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Формування іміджу м. Чугуєва. 50

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Популяризація туристичного продукту м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках. 51

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. Формування збутової мережі для туристичного продукту м. Чугуєва. 53

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.4. Розвиток туристичної інформаційної інфраструктури міста  54

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Розвиток людських ресурсів туризму в м. Чугуєва. 55

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Розвиток знань і навичок туристичного підприємництва. 56

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. Підвищення адаптивності трудових ресурсів до потреб туристичного обслуговування. 57

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів міста та периферії 58

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. Інституалізація управління туризмом у місті 60

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. Формування ефективної системи управління туризмом у місті 60

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. Розбудова партнерських стосунків. 62

 1. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії розвитку туризму 64

6.1. Впровадження стратегії 64

6.2. Моніторинг реалізації Стратегії 65

 1. Узгодженість Стратегії розвитку туризму м. Чугуєва з іншими програмними та стратегічними документами.. 70

7.1. Узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку. 70

7.2. Узгодженість зі Стратегією розвитку Харківської області до 2020 року і планом її реалізації 71

7.3. Узгодженість Стратегії з основними аспектами регіонального розвитку. 73

ДОДАТКИ.. 74

Додаток 1. Склад робочої групи, яка працювала над розробкою Стратегії розвитку туризму м. Чугуєві на період 2016 – 2022 рр. 74

Перелік скорочень

MICE туризм     –   галузь ділового туризму, що опікується організацією зустрічей, конференцій, переговорів, форумів, інших корпоративних подій

SWOT-аналіз      –   аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і загроз

ВРП                    –   валовий регіональний продукт

ГДК                     –   гранично допустима концентрація

ДПП                    –   державно-приватне партнерство

ДСРР-2020         –   Державна стратегія регіонального розвитку України до 2020 року

МСБ                    –   малий і середній бізнес

РГ                        –   робоча група – колектив осіб, який створюється для роботи над документом

СРТ                     –   Стратегія розвитку туризму в місті Чугуєві на період 2016 – 2022 рр.

ТІЦ                      –   туристично-інформаційний центр

ХММ                  –Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна

Передмова

Довідкова інформація та мета розробки Стратегії розвитку туризму

Підвищення конкуренції та зростання глобальних викликів у світі, недостатність природних, людських, фінансових, енергетичних та інших ресурсів актуалізує пошук суб’єктами ринків нових можливостей для розвитку, а також використання власних переваг для отримання кращого доступу до наявних ресурсів.

Зміна підходів до регіонального розвитку, що відбулась в Європі, наслідки глобальної економічної рецесії та світової фінансово-економічної кризи, що призвели до суттєвого скорочення обсягів зовнішніх державних і міжнародних ресурсів, а також впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі, поставлені метою реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», вимагають від територіальних громад і їх органів самоврядування більш ефективного використання власних ресурсів, опанування сучасними світовими інструментами залучення інвестицій у місцевий розвиток.

У цьому зв’язку особливого значення набувають питання стратегічного планування місцевого розвитку на середньострокову перспективу, які мають бути результатом спільної роботи різних суб’єктів місцевого розвитку: від органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів влади до представників асоціацій місцевих підприємців, громадськості, науковців, діячів культури, освіти і спорту.

Враховуючи виключні культурні, історичні, рекреаційні, логістичні та інші особливості міста Чугуєва, найбільш ефективним механізмом і драйвером місцевого розвитку бачиться туризм і розвиток туристичного підприємництва, а тому головним планувальним документом розвитку туристичної сфери у Чугуєві визначається «Стратегія розвитку туризму в місті Чугуїв на період 2016 – 2022 рр.» (далі – СРТ або Стратегія).

СРТ розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року (ДСРР-2020), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, відповідно до Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1186

Необхідність підготовки та прийняття СРТ викликана зміною соціально-економічної ситуації в Україні в цілому, та м. Чугуєві зокрема, ухваленням у 2013 році Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», яким визначено нові підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку. При розробці СРТ було враховано політичні рішення Уряду щодо реформування регіонального розвитку.

СРТ підготовлена робочою групою з розробки Стратегії (далі – РГ), яка була створена розпорядженням міського голови від 30.11.2015 №310, шляхом проведення низки семінарів та дискусій, що відбувалися впродовж вересня-грудня 2015 року за організаційного та методологічного супроводу з боку Туристичної Асоціації України, тренінгового агентства «ASK», Київського національного торговельно-економічного університету.

Колективна робота над Стратегією різних суб’єктів регіонального розвитку у рамках РГ дозволила залучити до її розробки низку організацій та активних людей міста з різних сфер діяльності, органів місцевого самоврядування, культурних, освітніх, спортивних, наукових установ, сфери бізнесу та громадських організацій.

Розробка СРТ стала важливим інструментом налагодження партнерства між Чугуївською міською радою та її виконавчим комітетом, Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Чугуївською районною державною адміністрацією, Чугуївською районною радою, сільськими та селищними радами, підприємцями, культурними, навчальними й освітніми закладами, а також широким колом інститутів громадянського суспільства.

СРТ ставить перед собою амбітну мету та важливе завдання – місто Чугуїв має стати лідером туристичної галузі Харківщини. Проте центром та пріоритетом розвитку м. Чугуєва є людина, розвиток туризму, залучення інвестицій, зростання економічного потенціалу, розвиток сільських територій та людського капіталу є лише інструментами досягнення мети.

Розвиток туризму, залучення інвестицій у туристичну та суміжні галузі, зростання економічного потенціалу, розвиток сільських територій та людського капіталу є лише інструментами  досягнення  поставленої амбітної мети.

Реалізація СРТ полягатиме у формуванні на основі розуміння поточної ситуації та рівня розвитку міста комплексної системи завдань, які зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та створення сучасного міста сталого розвитку, у якому гармонійно поєднуватимуться розвинена туристична галузь, інноваційна промисловість, екологічне сільське господарство, висока якість людського капіталу та безпечне довкілля.

СРТ побудована таким чином, що у ході реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів регіонального розвитку, а також міських заходів на період до та після 2022 року. У стратегії розглядаються фактори, що впливають на подальший розвиток міста та зумовлюють відповідні зміни. Стратегія визначає цілі м. Чугуїв як туристичного центра та спрямовує на їх досягнення.. Як саме місто, так і його жителі, та гості забезпечують можливість виконання заходів із реалізації стратегічних цілей.

Ця СРТ визначає довгострокові перспективи з урахуванням потреб майбутніх поколінь. Таким чином, питання сталого розвитку проходить яскравим дороговказом крізь СРТ, забезпечуючи акцент на економічному поступі та соціальній єдності.

Ухвалення цієї Стратегії має стати основою для створення комплексної бази стратегічного планування розвитку туризму в місті, а саме уточнення міських програм, їх гармонізації з перспективами розвитку, означеними СРТ.

СРТ позиціонуватиметься як плановий документ вищого рівня в місті, а, отже, її реалізація вимагає зосередження фінансових, організаційних, фізичних, людських та інших міських ресурсів. Очікується, що всі зусилля самоврядних органів, установ громадянського суспільства, наукових кіл і громадян будуть націлені на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених СРТ. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових та інших ресурсів, у тому числі залучених із надходжень регіонального рівня, державного і міського бюджету, коштів донорів та з приватних джерел, дадуть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у цій СРТ.

Підхід, методика та процес підготовки Стратегії

Робоча група, що працювала над Стратегією, виходила із того, що розвиток туризму включає стратегії та програми, здійснення яких дозволяє місту максимально ефективно використати наявний туристсько-рекреаційний та людський потенціал, пристосуватися до економічних змін шляхом формування конкурентоспроможного туристичного продукту та просування його на внутрішньому та міжнародному ринках.

Стратегічне планування розвитку туризму – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в місті щодо напрямів змін із перетворення його на туристичний центр, а також створення спільного бачення майбутнього розвитку, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування розвитку туризму є також інструментом об’єднання представників місцевого бізнесу, посадових осіб органів місцевого самоврядування для можливого створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади міста, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя жителів і гостей міста.

Процес розробки Стратегії мав висхідний характер, який відпрацьовувався робочою групою, що визначала напрями розвитку та сфери вживання заходів.

Строковість інструментів планування визначалася на основі поєднання довгострокового стратегічного плану розвитку туризму та середньострокових циклів планування його реалізації. Визначені на основі цього підходу стратегічні цілі та заходи мають характер довгострокових (до 7 років) напрямів розвитку, тоді як програми орієнтуються на реалізацію пріоритетних завдань (3 роки). Ці заходи як ключові елементи Стратегії визначають сценарії та шляхи досягнення стратегічних цілей.

Модель розробки Стратегії було обрано, виходячи з потреб і можливостей м. Чугуїв.

Етапи розробки Стратегії:

1. Організація роботи з підготовки Стратегії

РГ – колектив осіб, який створено для роботи над документом. До складу РГ увійшли такі категорії учасників: представники місцевої влади, бізнесу міста, громадських організацій, активісти та запрошені експерти (фахівці з питань стратегічного планування розвитку території). Всі напрями роботи над Стратегією презентувалися, обговорювалися на засіданнях РГ та ухвалювалися відповідні рішення.

2. Здійснення аналізу туристичного продукту та ринку туристичних послуг м. Чугуїв, аналізу зовнішнього і конкурентного середовищ, проведення SWOT-аналізу.

Відправним пунктом процесу розробки Стратегії є інвентаризація потенціалу м. Чугуїв як туристичної дестинації. Аналіз макро- та мікро- середовища туристичної сфери міста, його конкурентних переваг, викликів і ризиків, що враховують специфіку Чугуєва, є основою стратегічного планування, поєднуючи в собі потреби і шляхи розв’язання проблем.

В основу методики виконання цієї роботи було покладено SWOT-аналіз. На практиці робоча група визначала сильні сторони м. Чугуєва, як туристичної дестинації, можливості розвитку, слабкі сторони та зовнішні загрози. Під час засідань проводився мозковий штурм, спрямований на визначенні взаємодії чинників у рамках кожного з елементів SWOT-аналізу, що мав на меті визначення стратегічної орієнтації, порівняльних переваг і забезпечення можливості управління ризиком.

Виявлені сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози формують чітке уявлення про поточну ситуацію, проблеми та потенціал розвитку туризму в місті.

3. Визначення стратегічного бачення

На основі визначених РГ стратегічних орієнтирів експерти презентують стратегічне бачення розвитку туризму в місті — бажаного стану цього сектору економіки у майбутньому. Під час засідання РГ це бачення корегується та уточняється. Результатом є визначення конкретного результату, якого туристична сфера міста має досягти у майбутньому.

4. Формування стратегічних та операційних цілей із відповідними заходами

РГ розробляє та затверджує стратегічні цілі, що ставляться перед туристичною сферою міста на період планування (7 років) з урахуванням основних викликів, можливих перешкод і ризиків на шляху розвитку. Стратегічні цілі утворюють єдину стратегічну платформу для циклів реалізації. Кожна стратегічна мета розгортається в низку операційних цілей, які, у свою чергу, передбачають реалізацію конкретних заходів.

5. Розроблення Плану реалізації Стратегії.

На основі визначених у Стратегії стратегічних і операційних цілей (після того як їх схвалено), РГ узгоджує конкретні заходи, які мають бути вжиті для їх досягнення, що передбачає визначення відповідальних за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних ресурсів. План реалізації розробляється за кожною стратегічною та операційною ціллю і представляє собою «дерево цілей». Він формується виходячи з принципу «від загального до конкретного» та несе в собі високу ступінь деталізації.

6. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії

Розробивши Стратегію включно з Планом її реалізації, РГ ініціює проведення громадських слухань. Після проведення громадського обговорення, допрацьована Стратегія подається на розгляд і ухвалення міською радою в якості політики розвитку туризму в місті.

7. Моніторинг та впровадження

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно створити систему моніторингу її впровадження. Така система має включати Орган з моніторингу, Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії.

Стратегія є основою для її впровадження через програми та проекти місцевого розвитку, що випливають із операційних цілей Стратегії, а також базисом ухвалення управлінських та бюджетних рішень у сфері розвитку туризму в місті.

1. характеристика стану розвитку туризму в м. Чугуїв

1.1. Загальна характеристика території розташування міста

Місто Чугуїв — одне з шести міст обласного значення Харківської області, розташоване в 35 км від м. Харкова на правому березі Сіверського Донця, на відстані 480 км від столиці України — міста Києва.

Загальна площа міста складає 12700 км2. Чисельність населення 33273 особи. Територією міста протікають річки Сіверський Донець, Чуговка (права притока Сіверського Донця), створюючи мальовничі куточки в різних його частинах.

Місто є значним транспортним вузлом, його територією пролягає автомобільна магістраль міжнародного й державного значення – Київ — Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), загальною довжиною 856,1 км, і проходить територією Київської, Полтавської, Харківської, Луганської та Донецької областей, а також має під’їзди до Міжнародного аеропорту «Харків» – 14,1 км, до м. Харкова – 1 км, до м. Полтави – 1,6 км.  Ця автомобільна магістраль збігається з частиною європейського автомобільного маршруту (Кале – Брюссель – Краків – Київ – Волгоград – Ташкент – Алмати – Ріддер).  Місто має також залізничну станцію, військовий аеродром.

Близькість до потужних транспортних артерій надає можливість розвивати транспортно-комунікаційні види бізнесу, створювати центри логістики. Відстані до найбільших міст України: Київ – 480 км, Харків – 35 км, Дніпропетровськ – 250 км, Донецьк – 257 км, Львів – 1065 км, Миколаїв – 598 км, Одеса – 767 км.

Сприятливе географічне розташування міста, близькість до генеруючих ринків в м. Харкові, Російській Федерації забезпечують місту можливості щодо розвитку туризму й суміжних галузей його економіки.

 1.2. Історія міста 

Чугуїв- одне із найстаріших міст Слобожанщини, засноване у 1638 році загоном козаків на чолі з Яковом Остряницею, які прийшли на ці землі після кровопролитної битви з поляками під Жовквою. Однак, результати археологічних досліджень свідчать, що в VIII-Х ст. на місці сучасного Чугуєва існувало укріплене місто, яке деякі дослідники пов`язують з літописним половецьким містом Шарукань. Пізніше його захопили київські князі та разом з прилеглими землями місто до 1237 року входило до складу Переяславського й Чернігівського князівств. Після вторгнення монголо-татар територія краю була спустошена та перетворилася на, так зване, Дике поле, вкрите лісами й степовими травами. Саме тут, на місці сучасної Слобожанщини, проходив сумнозвісний Муравський шлях – дорога з Криму на Русь, якою ходили за здобиччю і невільниками кримські й ногайські татари. Для захисту від  них на початку XVII ст. серед Дикого поля почали виростати перші укріплення. Одним з перших укріплених пунктів був Чугуїв.

З 1817 р. по 1857 р. Чугуїв виступав центром Слобідсько-українських військових поселень, що призвело до стрімкої зміни архітектурних обрисів міста та його планування: зводяться житлові офіцерські будинки, школа кантоністів, одноповерхові кам’яні будинки військових поселян та ін. В одному з таких будинків, де жили Рєпіни, був відкритий у 1969 році Художньо-меморіальний музей І. Рєпіна, в якому експонуються декілька справжніх робіт художника, є меморіальні раритети, відтворена вітальня будинку Рєпіних. Музей дає уявлення про дитинство, юність та творчість майстра.

Слід відзначити, що плани забудови військових поселень розробляли відомі архітектори Росії в т.ч. В.П. Стасов. До сьогоднішніх днів збереглася структура та регулярна забудова, яку місто отримало в 1820-х роках, а також більше 30 унікальних будівель в стилі класицизму, зокрема, архітектурний ансамбль центральної площі.

З історією міста пов’язане життя вченого-хірурга Е.О. Мухіна, поета Б.А. Чичибабіна, письменників А.Г. Євстаф’єва, С.В. Александрова й В.С. Александрова. Чугуїв – це батьківщина художника І.Г. Рашевського, композитора А.І. Рубця. Вихідцями Чугуївського училища льотчиків стали: тричі Герой Радянського Союзу І.М. Кожедуб, космонавти О.А. Леонов і О.О. Волков, В.В. Аксьонов, В.Г. Лазарєв, В.А. Ляхов, А.В. Філіпченко, Г.Т. Добровольський, Ю.В. Малишев.

1.3. Ресурси для розвитку туризму в м. Чугуєві 

Чугуївщина є одним з найпривабливіших районів Харківської області для розвитку туризму. Розташовані у Середньоросійській лісостеповій фізико-географічній провінції,      м. Чугуїв та Чугуївський район належать до вологої, теплої агро-кліматичної зони. Кліматичні особливості краю є сприятливими для розвитку туризму та рекреаційної діяльності: середньорічна сума температур в північній частині на правобережжі складає 6,5°С, вздовж заплави та на лівому березі — 7-7,5°С, річна амплітуда коливання температур 28-28,5°С, абсолютний максимум від +39 до +4І°С, мінімум -36°С, середньомісячна температура максимальна +11,3°С; мінімальна -2.3°С. Важливим потенціалом для туристичної діяльності є природні рекреаційні ресурси (природно-заповідний фонд, ліси, зелені зони міста і приміських територій, водні ресурси).

Територією м. Чугуєва та Чугуївського району протікає 15 річок: Сіверський Донець, Уди, Великий Бурлук, Велика Бабка, Волоска Балаклійка, Середня Балаклійка, Крайня Балаклійка, Студенок, Чуговка, Тетлега,  Гнилушка, Роганка, Олега, Бакланка і Таганка. Чугуївщина багата за наявністю бальнеологічних ресурсів,  які на сьогодні не використовуються у повному обсязі. Мінеральні ресурси представлені кременистими мінеральними водами, рекомендованими для лікування. Але ці джерела ще не використовуються в рекреаційному господарстві.

Чугуївський район розташований в межах Галицько-Слобожанського природного коридору загальнодержавного значення — природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні, утворюють єдину територіальну систему, яка включає території та об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій. Так, у районі заповідано 9 територій місцевого значення: 8 заказників (3 – ландшафтних, 1 – ботанічний, 4 — ентомологічних) та 1 заповідне урочище. Загальна площа територій ПЗФ складає 4131,7 га, що становить 3,56% від усієї площі району. До унікальних еталонів природи Харківської області віднесено заповідне урочище — Миколаївські насадження.

На території населених пунктів Чугуївського району знаходиться 33 пам’ятки історії, а також 4 зареєстровані пам’ятки архітектури. В смт. Кочеток знаходяться: пам’ятник на могилі професора московського університету М.Я. Грота, музей води, церква Володимирської ікони Божої матері, поселення V-ІV ст. до н. е. У с. Введенка розташована церква — пам’ятка дерев’яного будівництва, а  також поселення V-ІІІ ст. до н. е. У с. Гракове знаходиться архітектурна пам’ятка — Троїцька церква (І859 р.). В с. Коробочкине також знаходиться архітектурна пам’ятка національного значення – комплекс з двох будівель Волосна управа (1824-1826 рр.), а в с. Мохнач цікаве для відвідування городище салтівської культури VІІІ-Х ст. до н. е.

Природні умови та кліматичні особливості Чугуївського району, наявність бальнеологічних ресурсів, які досі ще не використовуються в повному обсязі, велика кількість історико-культурних, археологічних і архітектурних пам’яток обумовлюють перспективність розвитку туризму та рекреаційної діяльності з метою соціально-економічного розвитку регіону та оздоровлення населення.

Місто Чугуїв має значний історико-культурний потенціал, місто є батьківщиною художника І. Рєпіна (1844-1930 рр.) — тут знаходяться пам’ятник художнику, Художньо-меморіальний музей І. Рєпіна. До реєстру національно-культурного надбання включено пам’ятки архітектури, археології, історії та монументального мистецтва, загальна кількість яких складає 40 одиниць, що становить близько 15% від історико-культурного потенціалу Харківської області (за даними Міністерства культури України). Безымянный

Рис. 1. Структура кількості пам’яток історії та культури Харківщини (у розрізі районів), які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

(національного та місцевого значення)

У місті Чугуєві збереглася 21 пам’ятка археології та історії, 35 пам’яток архітектури.

У музеях міста зберігаються понад 25 тис. музейних предметів. Велика кількість об’єктів охороняються як пам’ятки культурної спадщини місцевого значення, 4 будівлі є пам’ятками архітектури національно значення.

Безымянный1

Рис. 2. Структура пам’яток культурної спадщини м. Чугуєва (за видами)

Серед туристично-привабливих об’єктів міста можна коротко охарактеризувати, зокрема, наступні:

— до пам’яток археології міста належать: Городище багатошарове Салтово-маяцької археологічної культури VIII – X ст. н.е., пізнього середньовіччя XVI – XVIII ст. н.е., яке відоме за писемними джерелами XVI-XIX ст.ст. та археологічними розвідками і розкопками; селище Чугуївське-1 VIII –X ст.. н.е., XVII- XVIII ст.. н.е.; селище Чугуївське-3 Салтово-маяцької культури VIII – X ст. н.е.; поселення Преображенське Салтово-маяцької культури, VIII – X ст. н.е.; поселення Гремяче Пенківської культури V – VII ст. н.е.

— до пам’яток архітектури відносяться будівлі в стилі класицизму, зведені в першій половині ХІХ ст., за часів існування військових поселень, в ході докорінної перебудови міста, а саме: офіцерський готель, ескадроний комітет з пожежною командою, школа кантоністів, діловий двір, торгові ряди, житлові будинки поселян та офіцерів. Будівлі Штабів військових поселень (1831 р.) та Покровський собор (1834 р.) були побудовані за проектом відомого російського архітектора В.П. Стасова. В одному з будинків військових поселян в 1876-1877 роках, жив видатний художник І.Ю. Рєпін, на Преображенському кладовищі збереглась могила його матері Т.С. Рєпіної. Архітектурний спадок міста також представлений житловими та культовими будівлями сер. – др. пол. ХІХ ст., як наприклад, особняк Селиванових, церква з дзвіницею на Преображенському кладовищі «Всех скорбящих радость»(1854 р.).

Чугуїв був перетворений на військове поселення, тому нині в місті ХХІ століття можна віднайти риси міста ХІХ ст. Це єдиний населений пункт в Україні, де збереглися планування та регулярна забудова центру військових поселень, виконана за проектами петербурзької архітектурної комісії військових поселень, а також більше 30 унікальних будинків з регламентованої забудови тих часів, серед них — архітектурний ансамбль центральної площі. Серед будівель центральної площі найбільш цікавим є Штаб військових поселень (1831 р.) – пам’ятка архітектури та історії, становить собою будівлю з баштою, яка була зведена для розміщення штабів військових корпусів, дивізій, бригад, полків та округів військового поселення кавалерії в Харківській губернії (м. Чугуїв було центром  Слобідсько-Українського (Українського) військового поселення з 1817 до 1857 року). У будівлі також розташовувалася школа військових топографів, в якій навчався Ілля Рєпін. Після ліквідації військових поселень в 1950-х рр.. в будівлі штабів розмістилося Чугуївське юнкерське піхотне училище, випускники якого стали видатними особистостями. Сьогодні частина триповерхової будівлі відреставрована, а в оновлених залах розташована Художня галерея Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна, де експонується творчість лауреатів премії ім. Іллі Рєпіна, твори сучасних художників, скульпторів та майстрів прикладного мистецтва. У виставковому залі раз на місяць відкриваються нові художні виставки. Найвагомішою з архітектурних споруд у м. Чугуєві є Покровський собор, автором якого, вірогідно був відомий зодчий В.П. Стасов, неповторний краєвид міста утворюють й інші пам’ятки архітектури — колишня Міська управа (1820-ті роки) та Торгові ряди (1835 р.), що визнані пам’ятками архітектури державного значення. Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна розташований в маленькому будинку часів військових поселень на колишній Нікітинській вулиці (нині — Рози Люксембург), де з жовтня 1876 р. по вересень 1877 р. жив І. Рєпін з сім’єю. Основна увага в експозиції меморіального музею приділена Чугуївському періоду в житті й творчості І. Рєпіна, а також тісним зв’язкам художника з Україною, які не переривалися протягом усього життя. Унікальними є представлені в музеї роботи місцевих живописців й іконописців другої половини ХІХ століття — чугуївських вчителів Рєпіна. Музей експонує чотири оригінали ікон, які належать пензлю великого майстра, а також більш пізні роботи І. Рєпіна: портрет М.В. Вєрьовкіної, малюнки, офорти. Фонди музею включають в себе, крім рєпінських оригіналів, роботи відомих художників рєпінського оточення, таких як: В. Сєров, В. Маковський, П. Верещагін, М. Пимоненко, І. Пєлєвін. Кількість туристів, що відвідують музей та музейні заходи протягом року складає понад 40 тис. осіб. Особливим попитом серед гостей та містян користуються два головних музейних свята – в травні Міжнародний День музеїв з проведенням традиційної акції «Ніч у музеї» та у серпні – День народження І.Ю. Рєпіна з улюбленим чаюванням на садибі художника та різноманітною програмою.

Ресурсний потенціал для розвитку подієвого туризму в Чугуєві представлений різними міськими майданчиками: паркові зони міста: парк ім. І. Рєпіна; сквери «Центральний», «Комсомольський» і «Арт Алея» (виступає потужним культурним осередком міста, де виставляються роботи членів Творчого об’єднання художників і майстрів міста Чугуєва), центральна площа міста, стадіон «Олімп» та ін. Тут організовуються та проводяться різні заходи, причому окремі з них мають потенціал перетворитися на культурні події національного значення. Так, щорічно відзначаються загальноміські свята: День працівників  культури (проходить виставка-продаж «Місто майстрів», майстер-класи від вихованців Дитячої художньої школи ім. І. Рєпіна), День молоді,  Міський пленер ім. Петра Мальцева, День міста, День незалежності, під час яких проходять ярмарки-продажі «Місто майстрів» за участю майстринь декоративно-ужиткового мистецтва м. Чугуєва та м. Харкова, Новорічні та Різдвяні свята, святкові концерти вихованців і викладачів Дитячої музичної школи до державних та міських свят,  спортивні заходи – змагання з футболу серед ветеранів, дворових команд, з волейболу, з силового екстриму, а також загальноміська зарядка, естафети тощо.

Окремо слід виділити міжнародний Репінський пленер, що проводиться в Чугуєві щорічно, 15 липня — 05 серпня (починаючи з 2000 року), за участю художників, які працюють у реалістичному стилі. У рамках цього заходу відбуваються урочисті церемонії відкриття та закриття пленеру, а також підсумкова виставка робіт учасників пленеру. Одним з найзначніших свят, які залучають до міста значне число шанувальників таланту І.Ю.Рєпіна є святкування Дня народження митця, яке відбувається щорічно 5 серпня. В останні 5 років досить значимим  міським заходом є музейне свято Ніч музеїв, присвячене Міжнародному Дню музеїв, до якого залучаються не тільки мешканці Чугуєва, а й харків’яни.

Слід також звернути увагу на рекреаційні зони міста – змішані та хвойні ліси, дивовижні луги, що у великій кількості розташовуються у заплаві річки Сіверський Донець, створюють умови для відпочинку та можливості для розвитку зеленого туризму.

Місто знаходиться в межах так званої Сіверсько-Донецької регіональної рекреаційної системи, зокрема, Чугуївської рекреаційної зони, загальною площею 22,4 тис. га, що охоплює долину р. Сіверський Донець з дібровними лісами на правому березі, заплавними луками та сосновими борами на піщаних борових терасах. Це може бути використано для створення об’єктів сімейного та дитячого відпочинку. У незначній відстані від міста розташована перлина Слобожанського краю – Печенізьке водосховище та багата заповідна зона, що його оточує. Ця місцевість є однією з найкращих екологічних зон України, рекреаційний потенціал якої є перспективним напрямом для капіталовкладень і в економіку Чугуєва, що розташований безпосередньо на шляху до водосховища.

Водночас, слід наголосити, що існуючий генеральний план міста було складено ще в 1991 році, на якому не передбачені рекреаційні зони, позначено лише зелені насадження, парки, сквери тощо. Тому, при розробленні проекту нового генерального плану розвитку м. Чугуєва слід врахувати всі ці питання, зокрема, визначення рекреаційних зон або будь-яких зон для туристичного або рекреаційного освоєння.

Отже, м. Чугуїв має найбагатші природні умови, пам’ятки культурної спадщини, об’єкти природно-заповідного фонду, що створює безумовну привабливість регіону для розвитку туризму та рекреації, а також залучення інвестицій. Виявлені дані документального масиву свідчать про те, що матеріальна культура Чугуївщини має значні ресурси для розвитку внутрішнього туризму, забезпечуючи комплексний розвиток усіх видів відпочинку та оздоровлення, розвиваючи оглядово-пізнавальні екскурсії, екотури, санаторно-курортний, спортивно-оздоровчий, сільський та активний туризм тощо.

Власний ресурсний потенціал міста у сфері розвитку туризму може бути доповнений та розвинений на засадах партнерства туристичним і рекреаційним потенціалом Харківської області та сусідніх регіонів країни. 

1.4. Туристична інфраструктура м. Чугуєва

Матеріальна база, призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, оскільки якість проживання та відповідне обслуговування значно впливають на рівень туристичного сервісу й привабливість регіону для відвідувачів.

За інформацією Чугуївської міської ради, станом на 01.11.2015 року, в місті налічується 3 засоби тимчасового розміщення (проживання) різного рівня комфортності. Номерний фонд готельних підприємства складає 89 номерів. Найбільшим за кількістю номерів (84) є готель „Big House”, розташований по вул. Харківська, 127. Готель призначений для розміщення та обслуговування туристів, розрахований на дітей, молодь, сім’ї та любителів караоке, більярду, спортивного відпочинку, нічного клубу тощо. Інші засоби розміщення: мотель „Меркурій”, що знаходиться на вул. Соснова, 2а, також призначений для розміщення та обслуговування туристів, розрахований на дітей, молодь, сім’ї та любителів сауни; „Repin Lounge”, знаходиться на вул. Харківська, 95а та розрахований на дітей, молодь, сім’ї та проведення тематичних вечірок.

У місті та Чугуївському районі нараховується 22 рекреаційних заклади, у т. ч.: санаторії – 4, дитячі оздоровчі заклади – 6, санаторій-профілакторій – 1, бази відпочинку – 8, спортивно-оздоровчі табори — 3.

Безымянный4

 Рис. 3. Структура рекреаційних закладів у м. Чугуєві

Туристичні послуги у місті та Чугуївському районі місцевими суб’єктами туристичної діяльності (туроператорами й турагентами) не надаються, оскільки така категорія підприємств за даними органів ліцензування та статистики відсутня.

Водночас, близькість міста до генеруючих ринків у м. Харкові сприятиме синергетичному розвитку туризму в Чугуєві, включенню об’єктів показу та інфраструктурних об’єктів міста до туристичних маршрутів Харківської та сусідніх областей. Так, на території Харківської області діють 734 суб’єкти туристичної діяльності, з них: 646 турагентів, 71 туроператор і 17 туроператорів внутрішнього туризму. Проведений аналіз послуг, що надаються туристичними суб’єктами Харківської області, продемонстрував, що більшість з них надають послуги з організації виїзного туризму, 33% фірм пропонують відпочинок та екскурсійні тури Україною, як правило, гірськолижний відпочинок у Карпатах та відпочинок на березі Азовського й Чорного морів (ця діяльність, найчастіше, має сезонний характер), відпочинок та лікування в санаторіях, менше 10% туристичних суб’єктів пропонують екскурсії безпосередньо областю, лікування в санаторіях регіону. У місті зареєстровано 36 суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги громадського харчування, всі вони мають різний рівень якості послуг, в тому числі і достатньо високий, та можуть розглядатися для обслуговування туристів. Водночас, наприклад, „Repin Lounge” потребує реконструкції внутрішнього приміщення для забезпечення відповідності дизайну назві ресторану та історичному періоду життя й творчості видатного митця.

У регіоні з’являються перші агрооселі. Так, у Чугуївському районі розташована єдина приватна садиба «Тарасова садиба» (с. Зарожне), що надає послуги в сфері зеленого туризму. Вона знаходиться у мальовничому місці, оточена лісовим масивом та пропонує туристам оволодіти навичками верхової їзди, познайомитися з домашніми улюбленцями, в тому числі з родиною африканських страусів. Господарі пригощають туристів домашніми стравами та місцевими сільськими смаколиками.

Також у місті проводяться заходи щодо підтримки дитячого та молодіжного туризму. У 1995 році на підставі рішення виконкому Чугуївської  міської  ради  від 31.08.1995 р. № 161 утворено Центр туризму та краєзнавства (ЦТК), головним завданням якого є надання методичної допомоги установам освіти з туризму та краєзнавства, підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які займаються туристсько-краєзнавчою роботою з учнями, проведення масових заходів з туризму та краєзнавства, просвітницька діяльність. Заклад працює за напрямами: спортивний туризм; краєзнавство; екологія; організація дозвілля; робота з обдарованими дітьми; екскурсійна діяльність; оздоровлення  гуртківців. Одним з основних напрямів діяльності ЦТК є робота по відродженню народних ремесел Слобожанщини, утворені та діють гуртки „Кераміка” і «Народознавство”, де учасники обробляють місцеву глину, виготовляють з неї гончарні вироби, збирають інформацію та історичні матеріали про майстрів-гончарів, пізнають красу народної української вишивки, переймають досвід майстринь, які живуть у місті.

З метою створення системи безперервної позашкільної освіти центром на базі дошкільного закладу №8 відкрито гуртки «Юні туристи-краєзнавці», «Спортивний туризм», «Пішохідний туризм», «Географічне краєзнавство» та інші. Під час занять діти знайомляться з природою рідного краю, його рослинним і тваринним світом, з історією заснування Чугуєва, з життям та діяльністю видатних особистостей, які мешкали в місті.

У 2013 році рішенням Чугуївської міської ради утворено шляхом реорганізації Комунальну установу «Культурний центр «Імідж», основним напрямом роботи якої є діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг.

У місті створено сучасну інфраструктуру для організації та проведення спортивних заходів як масових, так і індивідуальних:

— стадіон «Олімп», пропускний потенціал якого до 100 осіб, на якому проходять змагання з футболу, волейболу, проводяться спортивні свята, загальноміська зарядка;

— спортивні майданчики при навчальних закладах;

— спортивні майданчики у паркових зонах, пристосовані для індивідуальних занять спортом — у парку ім. І. Рєпіна облаштовано скейт-парк;

— відкритий басейн у комплексі з літнім кафе «Алозанська долина», що призначений для сімейного відпочинку.

Водночас, у Чугуєві відсутній туристсько-інформаційний центр (ТІЦ), де туристи та гості міста змогли б отримати інформацію про туристично-рекреаційні можливості, в тому числі місця та ресурси обраного туристами регіону (інформація про транспортні послуги, тури, основні туристичні атракції (фестивалі, галереї, спортивні змагання, ярмарки, виставки), природні атракції, історико-культурний потенціал, активний відпочинок, розміщення, заклади харчування, а також спеціальну інформацію. Пріоритетною метою такого центру є збір, обробка та поширення інформації стосовно туристичних можливостей міста, участь у різноманітних регіональних, всеукраїнських та міжнародних туристично-виставкових заходах, співпраця з туристсько-інформаційними центрами м. Харкова та інших районних центрів. Завдяки цьому співробітництву інформація про туристичні об’єкти міста та району поширюватиметься за їх межі, що сприяло б розвитку туризму в регіоні.

Хоча, за останній період деякі кроки з цього напряму робляться, але вони є недостатніми. Так, у сквері «Молодіжний» у серпні 2015 року було встановлено інформаційну дошку з детальною мапою міста Чугуєва, на якій позначено пам’ятки історії та архітектури, цікаві місця, об’єкти соціальної сфери тощо, а також інформаційні стенди в парках і скверах, що висвітлюють життя міста.

Отже, Чугуїв має значний туристичний потенціал, зумовлений географічним положенням, особливостями історичного розвитку, національно-культурним різноманіттям, специфічною архітектурою міста, природними об’єктами, наявністю потенційно брендових туристичних продуктів, унікальним поєднанням у межах міста урбанізованих та індустріалізованих майданчиків із заповідними територіями, що сприятиме розвитку туристичної інфраструктури та галузі в цілому. 

1.5. Туристично-екскурсійні послуги м. Чугуєва 

Місто Чугуїв займає одне з провідних місць у Харківській області за рівнем забезпеченості цінними історико-культурними й природними ресурсами, здатними генерувати значний туристичний інтерес для вітчизняних та іноземних туристів. З 2011 року у Харківській області визначені основні групи туристичних маршрутів «Золоте кільце Слобожанщини». За тематичними напрямками вони включають в себе пам’ятники історії, культури, архітектури, природи, а також пов’язані з життям і діяльністю видатних людей. Один з цих маршрутів – «Батьківщина І.Ю. Рєпіна» веде до м. Чугуєва з відвідуванням відділів Художньо-меморіального музею ім. І.Ю. Рєпіна. І хоча музей на сьогодні не має постійних договорів з потенційними постачальниками відвідувачів, проте вже напрацьовані зв’язки з туристичними агенціями Харкова, такими як «Телеком-тур», «Маяк», «НьюТур», які протягом багатьох років  привозять туристичні групи, як на екскурсії, так і на музейні заняття та музейні свята. Окрім того, навчальні заклади мають змогу самостійно замовити весь комплекс музейних заходів як у відділах музею, так і на виїзді. Музей представлений як на власному сайті, так і у всіх соціальних мережах, де постійно анонсуються всі музейні заходи.

Окрім сприятливих кліматичних умов та наявних природних і рекреаційних ресурсів, в місті збережено культурні міфи, функціонують мистецькі осередки, що дає змогу активно розвивати мистецько-фестивальний туризм — щорічно у місті проводиться близько 10 різноманітних масових заходів міського, національного та міжнародного значення (музейне свято «В гостях І.Ю.Рєпіна», пленери, фестивалі, виставки-продажі тощо). Привабливості місту надає поєднання традицій історії й культури Чугуєва та динаміки в пошуках новітніх форм діяльності.

Як основні об’єкти показу під час оглядових екскурсій містом наразі пропонуються:

— місця, де розташовувалися будинки родини Рєпіних (вул. Осинівська, вул.Пирогова)

— пам’ятник І.Ю. Рєпіна (вул. Гвардійська);

— будівля колишніх Штабів військових поселень, Покровський Собор, Торгові ряди (пл. Соборна, екскурсія «Рєпінські міста», тривалість 60 хв.);

— музей-садиба І.Ю. Рєпіна (вул. Р.Люксембург);

— колишня міська управа (вул. Харківська);

— зал залізничного вокзалу (вул. Вокзальна);

— р. Сіверський Донець (урочище «Фігуровка»);

— шляховий палац, Штаби військових  поселень, Покровський Собор, Торгові ряди,  офіцерське зібрання (пл. Соборна, екскурсія «Пам’ятки архітектури», тривалість 60 хв.).

Екскурсійні послуги в місті надаються Центром туризму та краєзнавства, Комунальною установою «Культурний центр «Імідж» та Художньо-меморіальним музеєм І.Ю. Рєпіна. Так, науковими співробітниками ХММ І.Ю.Рєпіна розроблені і проводяться екскурсійні маршрути «Чугуїв — Батьківщина І.Ю. Рєпіна», «Архітектурні пам’ятки Чугуєва», «Храми Чугуєва», оглядова екскурсія історичними місцями Чугуєва.

В співдружності з музеєм були розроблені адаптовані дитячі екскурсії містом для учнівської молоді, які проводять гуртківці ЦТК, під час яких діти оглядово знайомляться з архітектурою Чугуєва, мандрують залами Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна, вивчають на доступному рівні історію рідного краю. Про результати своєї роботи учні звітують на краєзнавчих конференціях, беруть участь в обласних та Всеукраїнських краєзнавчих акціях.

Комунальною установою «Культурний центр «Імідж» щорічно організовується та проводиться Міжнародний рєпінський пленер, на замовлення — оглядові екскурсії історичним центром міста, екскурсія в будівлі залізничного вокзалу, де представлені репродукції картин І.Ю. Рєпіна.

Візитною карткою міста є туристичний маршрут «Чугуїв — батьківщина І.Ю. Рєпіна», який включено до числа обласних туристичних маршрутів, що розпочинається в Осинівці біля стели з написом, про те що на цьому місці був будинок, в якому народився художник. У меморіальному музеї головну увагу в експозиції приділено чугуївському періоду життя та творчості І. Рєпіна, його тісним зв’язкам з Україною. Експонуються чотири оригінали ранніх ікон художника, а також живописні портрети М.В. Вєрьовкіної та Є.В.Сапожникової, малюнки, офорти, унікальні полотна місцевих живописців та іконописців другої половини ХІХ ст., картини В. Серова, В. Маковського, П. Верещагіна, М. Пимоненка та І. Пелевина. Вшановуючи пам’ять великого художника, у 1956 році у центрі Чугуєва був відкритий пам’ятник І.Ю. Рєпіну, а у 1990 р. на території меморіальної садиби споруджено ще один пам’ятник славнозвісного майстра, що також є об’єктами екскурсійної програми міста для його мешканців і гостей.

Отже, у місті визначено основні туристично-екскурсійні маршрути, що за тематичною спрямованістю охоплюють визначні місця, пам’ятки історії, культури, архітектури й природи та пов’язані з життям і діяльністю видатних вітчизняних та всесвітньо відомих особистостей. Сьогодні в місті існує понад 10 тематичних екскурсійних маршрутів. 

1.6. Транспортна інфраструктура м. Чугуєва 

Транспортна інфраструктура м. Чугуєва містить у собі систему зовнішнього транспорту (залізницю, автобусний транспорт, мережа автошляхів), магістральну вулично-дорожню мережу й мережу масового пасажирського транспорту.

Місто розташоване на перетині великих транспортних шляхів – тут знаходиться стратегічно важливе перехрестя залізничних і автомобільних магістралей.

У місті реалізована розгалужена система міських перевезень. Станом на 01.11.2015 р. в місті функціонує 5 міських автобусних маршрутів загального користування: «АС Чугуїв — м-н Зачуговка», маршрут №17 Т (1 одиниця рухомого складу із загальною кількістю місць від 22-х);  «АС Чугуїв — м-н Авіатор», маршрут №15 Т (4 одиниці рухомого складу із загальною кількістю місць від 12-ти); «АС Чугуїв — м-н Дружба», маршрут №16 Т (1 одиниця рухомого складу із загальною кількістю місць від 21-го); «АС Чугуїв — м-н Нові Будинки», маршрут №13 Т (6 одиниць рухомого складу із загальною кількістю місць від 41-го, від 12-ти); «АС Чугуїв — м-н Залізничний вокзал — АРЗ», маршрут №14 Т (1 одиниця рухомого складу із загальною кількістю місць від 41-го). Крім того, на території міста проходять районні маршрути, зокрема, маршрут Чугуїв – Харків обслуговує понад 40 автобусів.

У місті зареєстровано та функціонують 4 підприємства, що надають послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (парк машин складає понад 60 одиниць).

Основними проблемами міста є проходження інтенсивного транзитного потоку автотранспорту вулицями Харківською та Ростовською, перевантаженість цих вулиць; низька щільність мережі магістральних вулиць; мала пропускна здатність вулиць і перехресть; відсутність сучасної системи забезпечення паркування з достатньою кількістю організованих місць паркувань; відсутність системи інформаційного забезпечення міського руху, недостатність інвестиційних ресурсів для оновлення парку автобусів.

Для ефективного використання транзитного потенціалу України та Харківської області при інтегруванні її транспортного комплексу в загальноєвропейську й світову систему транспортних мереж, а також в умовах розвитку транскордонного співробітництва, територією області та, зокрема, м. Чугуєва намічено проходження автомобільної ділянки міжнародного транспортного коридору (МТК) «Європа – Азія» (Краковець – Львів – Рівне – Житомир – Київ – Полтава – Харків – Чугуїв – Дебальцеве – Довжанський/Луганськ – Ізварине), що потребує реконструкції.

Наявність у м. Чугуєві потужного транспортного вузла робить його вдалим місцем для розвитку туризму та транспортно-комунікаційних видів бізнесу. 

1.7. Загальна інфраструктура м. Чугуїв 

Сьогодні в місті функціонує 280 об’єктів торгівлі, з них: 7 супермаркетів; 94 промислових магазини; 73 змішаних магазини; 14 кіосків, 64 павільйони; 28 фірмових і спеціалізованих магазини з реалізації продуктів харчування (молоко та молочна продукція, овочі, м’ясо, ковбасні вироби, птиця, яйця, хліб і хлібобулочні вироби).

У місті продовжується робота з удосконалення функціонування існуючих ринків і торговельних майданчиків міста. Так, муніципальним підприємством «Мрія» було витрачено капіталовкладень у сумі 1,6 тис. грн. на благоустрій торговельних майданчиків. ТОВ «Компанія «Чугуївський ринок»» витратило  капіталовкладень у сумі 50,1 тис. грн. на благоустрій міста.

Крім того, у місті діють Дитячо-юнацька спортивна школа, Центр туризму та краєзнавства, Будинок дитячої та юнацької творчості.

До мережі закладів культури міста входять:

 • Чугуївська Централізована бібліотечна система;
 • Комунальна установа «Культурний центр «Імідж»;
 • Чугуївська дитяча художня школа ім. І.Ю. Рєпіна;
 • Чугуївська дитяча музична школа.

До мережі Центральної бібліотечної системи входять 5 бібліотек міста. Розроблено сайт Централізованої бібліотечної системи. Сьогодні майже всі заклади культури міста забезпечені комп’ютерами та підключені до мережі Інтернет.

Крім того, у місті нараховується 76 спортивних споруд, у тому числі майданчиків із тренажерним обладнанням – 9, футбольних полів – 13, майданчиків із синтетичним покриттям – 4, інших майданчиків — 25, приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять — 7, у тому числі, з тренажерним обладнанням — 3; спортивних залів, площею не менше 120 м. кв. — 12.

1.8. Туристичні потоки м. Чугуєва 

Місто Чугуїв займає одне з провідних місць на Слобожанщині за рівнем забезпеченості цінними історико-культурними й природними ресурсами, здатними генерувати значний туристичний інтерес для вітчизняних та іноземних подорожуючих.

Водночас, не зважаючи на сприятливі умови щодо розвитку туризму та рекреації, місто достатньою мірою не використовує свій туристичний потенціал, що зумовлено рядом суб’єктивних та об’єктивних чинників.

Здійснення ж ґрунтовного аналізу динаміки, структури, цілей і мотивів туристичних потоків у Чугуєві є неможливим, оскільки відсутні первинні джерела інформації, а саме:

 • статистична звітність «Звіт про туристичну діяльність» (форма 1-Туризм для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), «Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо» (форма 1-ОТ) та «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування» (форма 1-КЗР для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
 • оперативне опитування (анкетування) в міні-готелях міста, які не подають статистичну звітність;
 • маркетингове дослідження туристичних потоків;
 • анкета  вибіркового опитування відвідувачів (туристів та одноденних відвідувачів) щодо визначення обсягу туристичних витрат у місті та за кордоном (№1-тур, одноразова).

1.9. Цільові сегменти та ринки

На період планування в якості цільових сегментів туристичного ринку м. Чугуєва розглядаються:

 • школярі середніх і старших класів Харківської області, які цілеспрямовано відвідують м. Чугуїв у складі шкільних екскурсій;
 • школярі середніх і старших класів Харківської, Полтавської, Донецької, Дніпропетровської областей, які відвідують місто як складову пізнавальних туристичних маршрутів територією Харківської області у складі шкільних екскурсій;
 • відвідувачі, що приїжджають до Чугуєва з діловою метою;
 • відвідувачі – індивідуали, що приїжджають до Чугуєва з метою відвідування конкретних туристичних об’єктів (без ночівлі);
 • відвідувачі івентів, що проводяться в м. Чугуїв впродовж року – жителі м. Харків та м. Полтава, а також районних центрів Харківської області, які шукають можливості урізноманітнити вільний час впродовж вихідних;
 • відвідувачі Міжнародного рєпінського пленеружителі великих міст України (Київ, Харків, Полтава, Дніпропетровськ тощо), Росії та інших країн;
 • учасники та глядачі спортивних заходів, що проводяться в місті;
 • короткострокові рекреанти (без ночівлі або 1 ночівля) – жителі великих міст України;
 • довгострокові рекреанти (до 7 ночівель) – жителі великих міст України, які шукають нових місць для відпочинку впродовж відпусток, канікул, періодів продовжених вихідних з травня по вересень;
 • учасники організованих туристичних поїздок за маршрутами Харківської області, організованих туристичними операторами та клубами України;
 • учасники групових та індивідуальних туристичних і паломницьких поїздок до Свято-Успенської Святогорської Лаври.

1.10. Маркетингова стратегія м. Чугуєва на внутрішньому та зарубіжному ринках

Нині місто не має певної маркетингової стратегії, всі маркетингові зусилля є одноразовими та не носять комплексного характеру, не спрямовані на реалізацію конкретної маркетингової мети і не сприяють залученню певних категорій відвідувачів. В місті немає сформованого туристичного іміджу та бренду, відсутні туристичний сайт та прояви зовнішньої реклами, не видається рекламно-інформаційна продукція, орієнтована на широкі кола відвідувачів, не працює туристсько-інформаційний центр.

У 2013 р. та 2015 р. за ініціативи міської ради було видано рекламно-інформаційні видання «Чугуев – город, который мы любим» (накладом 1000 примірників) та «Міжнародний рєпінський пленер» (накладом 500 примірників), що нині розповсюджуються серед гостей міста та учасників Рєпінського пленеру.

У серпні 2015 було встановлено інформаційну дошку з детальної картою міста на якій позначені пам’ятки історії та архітектури, цікаві місця, об’єкти соціальної сфери в сквері «Молодіжний» поблизу автовокзалу.

Музеї міста не мають постійних договорів з потенційними постачальниками відвідувачів, проте навчальні заклади можуть замовити цикл музейних занять для учнів початкових, середніх та старших класів, як на території музею, так і навчального закладу. В 2014 р. Художньо-меморіальним музеєм І.Ю. Рєпіна було реалізовано проект «Вітаємо, ми ваш музей!» для учнів шкіл Чугуївського району.

Певна рекламно-інформаційна робота ведеться в соціальних мережах, проте вона має скоріше внутрішнє спрямування та не орієнтована на залучення гостей до міста.

2. Головні чинники та сценарії розвитку туризму

2.1. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку туризму в м. Чугуєві (SWOT-аналіз)

Сильні сторони: Слабкі сторони:
1. Місцерозташування на відстані 35 км від м. Харкова, хороша транспортна доступність міста, залізничне й автомобільне сполучення з генеруючими туристів регіонами України.

 

2. Наявність в околицях міста природних ресурсів, що можуть використовуватись з метою організації як короткострокової, так і довгострокової рекреації.

3. Наявність вже сформованого продукту пізнавального туризму, зокрема, екскурсійних маршрутів.

4. Традиція Рєпінських пленерів, що може бути використано в якості атрактивного чинника для значного потоку туристів в певний період часу.

5. Існування на території міста районів приватної забудови дає можливість розвивати сільський туризм.

6. Наявність в межах міста ресурсів і можливостей для організації маршрутів водного, велосипедного та пішохідного туризму невисокого ступеня складності.

7. Підтримка ініціатив розвитку туризму з боку місцевої влади.

8. Відомість Чугуєва на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках і в середовищі любителів живопису як батьківщини І. Рєпіна.

9. Наявність у місті Художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна — наукового, освітнього, просвітницького центру з привабливим продуктом для відвідувачів всіх вікових і соціальних груп

 

1. Недиверсифікований туристичний продукт, відсутність туристичних активностей, відсутність подій національного та міжнародного масштабу для залучення туристів, невиразність місцевого колориту.

 

2. Більшість маркетингових заходів є малобюджетними і мають локальний вплив, майже відсутні рекламні кампанії та промо-акції, невиразний імідж.

3. Нерозвинена інфраструктура розміщення і харчування туристів, неадаптованість наявних об’єктів інфраструктури до задоволення саме туристичних потреб.

3. Не включеність міста до туристичних маршрутів, відсутність кооперації з туристичними операторами внутрішнього туризму.

4. Слабке охоплення цільових сегментів.

5. Відсутність статистичної бази оцінки потоків відвідувачів міста, що ускладнює процес стратегічного планування.

6. Відомча приналежність деяких потенційних туристичних об’єктів міста, що ускладнює або унеможливлює їх використання з туристичною метою.

7. Слабкі підприємницькі ініціативи в сфері обслуговування туристів.

8. Не висока якість людських ресурсів, що можуть бути задіяні до обслуговування відвідувачів, брак культури гостинності, створення атмосфери просторового та емоційного комфорту.

9. Несприйняття місцевим населенням ідей розвитку туризму в місті.

10. Забрудненість водних обєктів міста, що можуть використовуватись з метою рекреації.

11. Відсутність традицій системного управління процесами стратегічного розвитку міста, проектного менеджменту

12. Відсутність ефективної організаційної структури з управління розвитком туризму.

13. Відсутність дорожніх вказівників і туристично-інформаційних знаків.

14. Неналежний стан туристичних маршрутів, у т. ч. брак обладнаних місць короткочасного відпочинку, відсутність єдиної системи знакування шляхів активного туризму (пішохідних, велосипедних, водних тощо).

15. Відсутність достатньої кількості стоянок та інших об’єктів туристичної інфраструктури (туалети тощо.).

16. Недостатня привабливість міського простору, наявність значної кількості об’єктів, що потребують облаштування (багатоповерхові будинки радянської доби, вулиці тощо)

 

Можливості: Загрози:
1. Місцерозташування Чугуєва може забезпечити високий туристичний попит, особливо з боку жителів мегаполісу Харків.

 

2. Близкість до російського кордону та наявність тісних історичних зв’язків створюють умови для розвитку іноземного туризму, формування сталих потоків російськіх туристів.

3. Активізація внутрішнього туризму, зростання загального інтересу до історії та культури України з боку її громадян дає можливості для збільшення загальної чисельності відвідувачів саме за рахунок вітчизняних туристів.

4. Валютний курс національної грошової одиниці (гривні) сприяє переорієнтації туристів з України з виїзного на внутрішній туризм.

5. Розвиток івентивного туризму, орієнтованого на жителів великих міст, насамперед м. Харків, дозволяє визначити цей вид туризму як пріоритетний.

6. Розширення наявних ринкових сегментів та вихід на нові сегменти ринку.

7. Пожвавлення інвестиційного середовища та залучення зовнішніх інвестицій в економіку області дозволить розвивати об’єкти туристичної інфраструктури, зокрема, МІСЕ туризму та розважальних об’єктів.

8. Розвиток міжнародної співпраці в економічній і культурній сферах дозволяє залучати додаткові ресурси для підтримки та розвитку місцевого туристичного продукту.

9. Горизонтальна співпраця з іншими містами та регіонами (безпосередньо, через асоціації міст та інші об’єднання) сприяє формуванню туристичних маршрутів і спільному застосуванню маркетингових інструментів.

10. Розвиток механізмів державно-приватного партнерства дає можливість залучати додаткові кошти у проекти, пов’язані з туризмом.

11. Поява нових технологій облаштування міського простору, адаптації його до прийому відвідувачів робить місто привабливим для туристів.

 

1. Ускладнення взаємовідносин з Росією суттєво обмежує потік російських туристів.

 

2. Складна внутрішньополітична ситуація обмежує туристичні обміни між її регіонами.

3. Недосконала законодавча база, надмірна бюрократизація, проблеми з власністю, недовіра з боку зовнішніх інвесторів не сприяють реалізації масштабних інвестиційних проектів у сфері туризму міста, які могли б стати основою для диверсифікації місцевого турпродукту.

4. Падіння реальних доходів населення України, зокрема, на генеруючих для Чугуєва ринках, не дозволяють розвивати довгострокову рекреацію.

5. Низький рівень поінформованості представників цільових ринків з туристичними можливостями міста.

6. Дефіцит бюджету, неможливість фінансування проектів через несправедливий розподіл бюджету «центр-регіони».

7. Конкуренція з боку інших міст і регіонів України.

8. Неефективне державне управління туристичною галуззю в цілому.

 

2.1. Порівняльні переваги, виклики і ризики туристичної сфери м. Чугуїв

Як результат проведеного аналізу було визначено:

порівняльні переваги розвитку туризму в м. Чугуєві (співставлення сильних сторін і можливостей):

 • місцерозташування м. Чугуєва, гарна транспортна доступність міста, залізничне й автомобільне сполучення з генеруючими туристів регіонами України дає можливість залучати в якості відвідувачів міста жителів мегаполісів (насамперед, Харкова), а з покращенням політичної ситуації – іноземних (російських) туристів;
 • ресурсний потенціал міста, його планування та підтримка з боку місцевої влади дозволяє розвивати кілька видів туризму, зокрема – подієвий (івентивний), відпочинковий, пізнавальний, сільський, МІСЕ, а розширення інвестиційних можливостей – розбудовувати інфраструктуру названих видів туризму;
 • невичерпаний ринковий потенціал цільових ринків м. Чугуєва, загальна активізація внутрішнього туризму в Україні, зростання попиту на відвідування маловідомих дестинацій з боку вітчизняних туристів і на короткострокову рекреацію з боку жителів мегаполісів дозволяє розширювати присутність на тих цільових сегментах, які були для міста нестимульованими (тобто проявляли нестимульований попит) та виходити на нові цільові сегменти;

виклики (співставлення слабких сторін і можливостей):

 • розвиток міжнародної співпраці в економічній і культурній сферах дозволяє залучати додаткові ресурси для підтримки та розвитку місцевого туристичного продукту, зокрема, модернізації певних об’єктів культурної спадщини, облаштування інфраструктури пішохідного, водного та велосипедного туризму; заохочення ремісництва, а також розбудовувати інституційний механізм розвитку туризму, запроваджувати заходи з вдосконалення якості людських ресурсів і популяризації туризму серед місцевого населення;
 • горизонтальна співпраця з іншими містами та регіонами Слобожанщини, а також з операторами ринку внутрішнього туризму дозволяє запровадити механізми співпраці в напрямі створення регіональних туристичних маршрутів, популяризації регіону, реалізації спільних інвестиційних проектів;
 • розвиток механізмів ДПП, пожвавлення інвестиційного середовища та залучення зовнішніх інвестицій в економіку області дозволить розвивати об’єкти туристичної інфраструктури, зокрема, МІСЕ туризму та розважальних об’єктів;
 • розвиток нових для м. Чугуєва видів туризму разом із активізацією маркетингової політики сприятиме загальному збільшенню туристичних потоків, як за рахунок традиційних для міста, так і нових ринкових сегментів;
 • розвиток механізмів ДПП дозволить налагодити систему планування та моніторингу процесів розвитку туризму, збору й обробки статистичних даних, реалізувати маркетингову політику;
 • використання нових технологій облаштування міського простору, адаптації його до прийому відвідувачів робить місто привабливим для туристів, вирішує проблему дизайну візуально непривабливих об’єктів;

ризики (співставлення слабких сторін і загроз):

 • недиверсифікований туристичний продукт, відсутність туристичних активностей, відсутність подій національного та міжнародного масштабу для залучення туристів, слабка виразність місцевого колориту не сприятиме розвитку туристів, їх зацікавленню у відвідуванні міста, розширенню періоду перебування;
 • відсутність цілеспрямованої маркетингової політики, розробленого іміджу та бренду міста не дасть змоги представникам цільових ринків ознайомитись з його туристичними можливостями, залишить місто поза основними туристичними процесами, що відбуваються нині в Україні;
 • недосконала законодавча база, надмірна бюрократизація, проблеми з власністю, недовіра з боку зовнішніх інвесторів не сприяють реалізації масштабних інвестиційних проектів у сфері туризму міста, які могли б стати основою для диверсифікації місцевого турпродукту, що, насамперед, стосується інфраструктурних проектів;
 • падіння реальних доходів населення України, зокрема, на генеруючих для Чугуєва ринках, ускладнення взаємовідносин з Росією, складна внутрішньополітична ситуація суттєво обмежує туристичний потік, туристичні обміни між її регіонами не дозволяють розвивати довгострокову рекреацію;
 • нерозвинена інфраструктура розміщення і харчування туристів, неадаптованість наявних об’єктів інфраструктури до задоволення саме туристичних потреб, незадовільний стан об’єктів туристичного показу, відсутність знакування та маркування туристичних маршрутів, екологічні проблеми в місті, слабкі підприємницькі ініціативи в сфері обслуговування туристів, не висока якість людських ресурсів, що можуть бути задіяні до обслуговування відвідувачів, брак культури гостинності, створення атмосфери просторового та емоційного комфорту, несприйняття місцевим населенням ідей розвитку туризму в місті загалом знижують якість туристичного продукту, роблять його неконкурентоспроможним;
 • зростання конкуренції з боку інших малих міст, краща інформаційна політика конкурентів «відвертають» туристичні потоки від м. Чугуїв, переорієнтують їх на міста з агресивнішою маркетинговою політикою.

2.2. Сценарії розвитку туристичної сфери м. Чугуїв

Сценарій 1. Туристична сфера м. Чугуїв розвивається інерційно, згідно існуючих тенденцій

Туристичні відвідування міста лишаються певною мірою випадковими, несистемними, туристичний попит – нестимульованим. Туристичний продукт міста лишається недиверсифікованим і представленим переважно екскурсіями. Послуги та подієві заходи, що організуються на території міста – лишаються орієнтованими виключно на внутрішнього споживача (обмежений ринок). Повільний розвиток ремісництва, для продукції якого немає ринку збуту.

Імідж міста лишається розмитим, основна асоціація – ім’я І. Рєпіна.

Підприємницькі ініціативи, що виникають в частині забезпечення людських активностей (велосипедні, кінні, водні прогулянки, мотузковй парк тощо) не мають широкої популярності за межами міста із-за високої вартості рекламних зусиль. Продовжує спостерігатись нестача культури гостинності, місцеве населення повільно сприймає ідею розвитку туризму в місті.

Не відбувається інституалізація управління туризмом, механізми ДПП розвиваються надто повільно.

Інвестиційні проекти в дозвіллєвій або інфраструктурній сфері, не вписані у чітку концепцію розвитку туризму, не приваблюють інвесторів, оскільки не виглядають достатньо обгрунтованими.

Будь-яке місто регіону з аналогічним туристичним потенціалом, що береться за реалізацію комплексних заходів із залучення туристів отримує суттєві конкурентні переваги.

Сценарій 2. Чугуїв активно реалізовує потенціал розвитку туризму за умови покращення соціально-економічної та політичної ситуації в країні, а також інвестиційного середовища

Впровадження системних заходів, а також здійснення адміністративних, податкових, бюджетних реформ призводить до акумуляції коштів для розвитку туризму. Територіальна громада отримує значний матеріально-фінансовий ресурс на поступове покращання загальної та галузевої інфраструктури туризму. Керівництво міста спільно з територіальною громадою реалізує ефективну маркетингову стратегію, а відтак – ефективну інвестиційну політику, місто позиціонується, як туристично привабливе.

Разом з тим, зростання рівня життя населення України призводить до розширення середнього класу, який є наймобільнішим, з точки зору туристичної активності, прошарком суспільства. Розвиток середнього класу призводить до диверсифікації його потреб щодо організації свого дозвілля та забезпечення освітньо-пізнавальних потреб дітей. Посилення патріотичних настроїв в суспільстві спричиняє додатковий інтерес до атракцій рідної країни. Все це сприяє розвитку внутнішнього туризму, зростанню туристичних потоків до відносно маловідомих дестинацій. Стабілізація політичної ситуації призводить до зростання туристичних потоків з РФ. Посилюються тенденції, притаманні туристичному ринку розвинених країн, зокрема, зсростання інтересу до малих міст, збільшення кількості виїздів за межі постійного проживання впродовж року, прагнення розваг тощо.

Формується система управління розвитком туризму в місті та механізм фінансування, в рамках якого акумулюються кошти на маркетингові заходи, спрямовані на популяризацію м. Чугуїв як туристичної дестнацї.

У таких умовах запровадження комплексної маркетингової інформаційної політики, в тому числі – розроблення бренду міста Чугуєва, промоція його туристичних можливостей за допомогою як традиційних, так і сучасних засобів створює додатковий попит.

Розвивається туристичний продукт м. Чугуєва за рахунок підприємницьких ініціатив у сфері забезпечення активностей туристів під час перебування в місті, а також регулярного проведення подієвих заходів (івентів) національного та міжнародного значення.

Збільшується кількість туристичних маршрутів навколо міста та територій рекреаційного призначення.

Активно розвивається малий і середній бізнес, поступово зміщуючись зі сфери торгівлі у сферу обслуговування відвідувачів міста.

Туристичні оператори внутрішнього туризму включають м. Чугуїв до туристичних маршрутів.

Зростає кількість закладів з обслуговування туристів, зокрема, закладів розміщення та харчування. Конкуренція між ними призводить до підвищення якості наданих послуг, запровадження світових стандартів гостинності. З’являються ініціативи населення в частині розвитку сільського туризму. Туристичний сектор модернізується як структурно так і технологічно: низько ефективні підприємства заміщуються ефективними.

Приток туристів і позитивний прогноз щодо можливостей такого притоку спричиняє інвестиційну активність, зокрема, в сферах будівництва розважальних об’єктів та об’єктів інфраструктури ділового та подієвого туризму, облаштування простору міста.

Надходження до бюджету міста зростають, його соціально-економічний стан покращується.

Сценарій 3. Чугуїв активно реалізовує потенціал розвитку туризму за умови незмінного зовнішнього середовища.

Підставою для такого сценарію є ризик гальмування реформ, пов’язаний з труднощами правового, фінансового, організаційного та психологічного характеру.

Внаслідок цього швидке підвищення привабливості міста, як туристичної дестинації, стає значним викликом, всі зусилля будуть скеровуватись на розвиток тих видів туризму в місті, для яких вже створено певну платформу – пізнавального, деяких видів активного, подієвого. Саме ці види туризму, що потребуватимуть значних інфраструктурних змін, стануть «точками зростання», навколо яких активізується малий і середній бізнес. Поштовх для розвитку отримають тільки ті види діяльності, що не потребують значних капіталовкладень. Основні реформи відбуватимуться за рахунок донорської допомоги.

3. Стратегічне бачення розвитку туризму в м. Чугуєві

Місія м. Чугуєва у контексті розвитку туризму:

забезпечення добробуту та високої якості життя теперішнього і майбутніх поколінь мешканців м. Чугуєва, в умовах активного розвитку конкурентоспроможного туристичного продукту, на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг міста.

Пріоритет у розвитку туризму в м. Чугуєві слід надавати внутрішньому, а в перспективі – іноземному туризму, тобто приймати туристів з інших регіонів України та із закордону (насамперед з Росії). Розвиток такого напряму туризму забезпечує створення робочих місць, як безпосередньо в підприємствах, що відносяться до сфери туризму, так і, через ефект мультиплікатора, в інших галузях місцевої економіки, що сприяє працевлаштуванню значної кількості місцевого населення.

Туризм у місті повинен максимально використовувати не тільки історико-культурну спадщину, а й природні ресурси краю, можливості місцевого населення, сприяти формуванню нових традицій, а саме, місто має бути інтегроване до мережі туристичних маршрутів у межах Слобожанщини. Розвиток різних видів туризму дозволить зменшити негативний вплив сезонності, для чого слід розвивати як літні, так і зимові види туризму, що забезпечить зайнятість населення в галузі туризму протягом усього року.

Стратегічне бачення розвитку туризму в м. Чугуєві передбачає здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичним сектором, зміцнення його матеріальної бази, створення умов для реалізації інвестиційних проектів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок розширення внутрішнього та іноземного багатопрофільного туризму, зростання якості обслуговування туристів, підвищення ефективності використання природно-рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини тощо.

4. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Поточний стан розвитку туризму в м. Чугуєві, його потенціал, аналіз цільових сегментів і основних викликів, що постають перед містом зумовлюють необхідність визначити наступні етапи впровадження Стратегії розвитку туризму:

І етап (2016 – 2017 рр.) – створення базових умов для розвитку туризму

Цей етап передбачає вирішення таких загальних завдань:

 • інституційне забезпечення розвитку туризму в м. Чугуєві, в тому числі – заснування туристичної організації міста;
 • започаткування туристсько-інформаційного центру в м. Чугуєві;
 • започаткування всіх видів партнерств навколо ідеї розвитку туризму;
 • продовження робіт щодо загального благоустрою міста, розвитку міської інфраструктури з акцентом не тільки на місцевих мешканців, а й на відвідувачів міста;
 • фіксація у Генеральному плані м. Чугуєва рекреаційних та інших територій, які будуть задіяні для розвитку туристичної сфери міста;
 • продовження системних робіт щодо охорони, відновлення та збереження архітектурної та іншої історико-культурної спадщини;
 • розроблення концепції маршрутів пізнавального, пішохідного, водного, велосипедного та кінного туризму, туристичних стежок та їх знакування;
 • формування календаря івентів і концепції основних івентів міста;
 • започаткування навчальних програм для підприємців, задіяних в обслуговуванні туристів, персоналу відповідних підприємств, широких верств населення; а також практики надання їм відповідних консультаційних послуг;
 • активізація залучення мешканців міста, громадських об’єднань, органів самоорганізації та інших зацікавлених сторін до процесу розбудови туристичної сфери;
 • розроблення концепції іміджу та туристичних брендів міста;
 • розроблення основних комунікаційних звернень, в тому числі – пакету друкованої рекламно-інформаційної продукції, сувенірів, туристичних карт;
 • розроблення туристичного сайту міста та сторінок у соціальних мережах;
 • адаптація діючих комунальних закладів до потреб розвитку туризму;
 • започаткування міської системи обліку туристів;
 • створення сприятливих умов для започаткування і розвитку бізнесу у галузях, пов’язаних із залученням та обслуговуванням туристів.

ІІ етап (2018 – 2020 рр.) – активне зростання попиту на туристичний продукт м. Чугуєва

 • формування іміджу м. Чугуєва;
 • впровадження цілеспрямованої міської маркетингової політики для залучення туристів;
 • комплексне облаштування туристичних маршрутів і стежок;
 • комплексне облаштування рекреаційних зон міста;
 • розбудова загальної та туристичної інфраструктури міста;
 • забезпечення подальшого впровадження громадських проектів та ініціатив;
 • активізація залучення фінансових ресурсів з альтернативних джерел для розвитку туристичної галузі;
 • залучення інвесторів для подальшого розвитку туристичної галузі;
 • створення нових туристично-привабливих пізнавальних, розважальних, спортивних та інших об’єктів;
 • запровадження нових видів активностей для відвідувачів під час їх перебування на території міста;
 • організація та проведення масових свят (івентів) загальноукраїнського та міжнародного рівня.

ІІІ етап (2021 – 2022 рр.) – формування стабільного попиту на туристичний продукт м. Чугуєва з боку іноземних сегментів споживачів

 • вирішення ключових екологічних проблем, які стримують розвиток туризму;
 • розширення партнерства з містами і регіонами України, закордонними містами-партнерами, міжнародними туристичними організаціями;
 • максимальна диверсифікація туристичного продукту міста за рахунок проведення івентів, розвитку туристичних активностей і людських ресурсів;
 • створення повноцінної інфраструктури туризму з комплексним використанням ресурсних можливостей міста й околиць;
 • просування туристичних брендів м. Чугуєва на ринку України і за кордоном;
 • створення ресурсної платформи для реалізації наступного етапу стратегічного планування розвитку туризму в м. Чугуєві.

Визначені етапи і пріоритетні завдання обумовлюють формування системи пріоритетних стратегічних і операційних цілей та завдань, спрямованих на практичне впровадження Стратегії розвитку туризму, а також щорічних планів дій (програм і проектів) з реалізації Стратегії.

5. Стратегічні, операційні цілі та завдання м. Чугуїв у контексті розвитку туризму

Стра­тегіч­ні цілі Операційні цілі Завдання
1. Розвиток туристичного продукту м. Чугуєві
  1.1. Підтримка та розвиток наявного туристичного потенціалу міста 1.1.1. Підвищення атрактивності (привабливості) природних ресурсів м. Чугуєва та околиць

 

1.1.2. Підвищення атрактивності (привабливості) історико-культурних ресурсів м. Чугуєва та околиць

1.1.3. Переорієнтація масових заходів подієвого характеру (івентів) на зовнішнього споживача

1.1.4. Забезпечення екологічної безпеки м. Чугуїв та сталого розвитку його туристичної сфери

1.2. Розвиток нового туристичного продукту міста 1.2.1. Розроблення екскурсійних маршрутів різної тематики

 

1.2.2. Розвиток івентивного туризму

1.2.3. Розвиток ремісництва

1.2.4. Розвиток активного туризму

1.2.5. Розвиток сільського туризму

1.2.6. Розвиток МІСЕ-туризму

1.2.7. Розвиток туристичних активностей у місті

1.3. Розвиток інфраструктури туризму в місті 1.3.1. Розвиток транспортної та комунальної інфраструктури

 

1.3.2. Розвиток інфраструктури проживання та харчування туристів

1.3.3. Розвиток розважальної інфраструктури та інфраструктури івентів

1.4. Планування рекреаційного простору міста 1.4.1. Облаштування внутрішнього простору міста

 

1.4.2. Розвиток курортно-рекреаційних зон

1.5. Стимулювання залучення інвестицій до сфери туризму міста 1.5.1. Підготовка інвестиційних продуктів у туристичній сфері міста

 

1.5.2. Формування позитивного інвестиційного іміджу міста

2. Просування туристичного продукту м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках
  2.1. Формування іміджу м. Чугуєва та його брендінг 2.1.1. Брендінг м. Чугуїв

 

2.1.2. Розвиток іміджу м. Чугуєва через залучення відомих особистостей

2.2. Популяризація туристичного продукту м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках 2.2.1. Рекламування туристичного продукту міста традиційними засобами

 

2.2.2. Робота з пресою та зв’язки з громадськістю

2.2.3. Інтернет-маркетинг м. Чугуєва

2.2.4. Маркетинг м. Чугуєва у соціальних мережах

2.3. Формування збутової мережі для туристичного продукту м. Чугуєва 2.3.1. Формування механізму включення м. Чугуєва до туристичних маршрутів

 

2.3.2. Забезпечення представлення міста в провідних системах бронювання

2.4. Розвиток туристичної інформаційної інфраструктури міста 2.4.1. Розвиток системи зовнішнього інформування туристів

 

2.4.2. Запровадження туристсько-інформаційного центру (ТІЦ)

2.4.3. Маркування та знакування туристичних і екскурсійних маршрутів міста

3. Розвиток людських ресурсів туризму в м. Чугуєві
  3.1. Розвиток знань і навичок туристичного підприємництва 3.1.1. Запровадження навчальних програм для діючих підприємців

 

3.1.2. Запровадження навчальних програм для місцевих мешканців, що планують підприємницьку діяльність у сфері туризму або суміжних сферах

3.1.3. Забезпечення консультування підприємців і захисту їх інтересів

3.2. Підвищення адаптивності трудових ресурсів до потреб туристичного обслуговування 3.2.1. Запровадження навчальних програм для персоналу підприємств туристичної інфраструктури

 

3.2.2. Організація відвідувань провідних підприємств відповідної спеціалізації з метою переймання досвіду обслуговування

3.3. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів міста та периферії 3.3.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді

 

3.3.2. Створення дієвих механізмів мобілізації мешканців міста до вирішення місцевих проблем

3.3.3. Підвищення екологічної культури населення

4. Інституалізація управління туризмом у місті
  4.1. Формування ефективної системи управління туризмом у місті 4.1.1. Формування організаційної структури управління туризмом в місті

 

4.1.2. Переформатування діяльності відділу культури і туризму Чугуївської міської ради.

4.1.3. Активізація місцевих ініціатив стосовно розвитку туризму в місті

4.2. Розбудова партнерських стосунків 4.2.1. Покращення інструментів взаємодії з місцевим бізнесом

 

4.2.2. Покращення інструментів взаємодії з сусідніми містами

 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Розвиток туристичного продукту міста Чугуєва

Виклики. Туристичний продукт м. Чугуєва сформований навколо двох ключових позицій – «Чугуїв – батьківщина І. Рєпіна» та «Чугуїв – військове поселення ХІХ ст.», що визначає основним видом туризму для міста пізнавальний, насамперед – одноденні екскурсії, основними відвідувачами яких є учнівська молодь шкіл області. Об’єкти туристичного показу перебувають переважно в незадовільному стані, більшість з них потребують реконструкції: Торгові ряди, офіцерський готель, госпіталь, пам’ятник І.Ю.Рєпіну, будівля Штабів військового поселення, Шляховий палац тощо. Екскурсійні маршрути не промарковані, відсутні вказівники, що дозволили б відвідувачам орієнтуватись на місцевості самостійно.

Безперечно перспективною складовою турпродукту області є традиційний Рєпінський пленер, який збирає художників з різних країн. Однак, на сьогодні, цей захід не орієнтований на широкі кола відвідувачів міста, а сприймається скоріше, як камерна подія, в рамках якої не передбачено заходи для активізації туристів.

В цілому, в місті проводиться велика кількість масштабних, гарно організованих, подієвих заходів, проте всі вони орієнтовані скоріше на внутрішнього відвідувача (жителя міста) і не мають широкого розголосу поза межами міста.

У місті постійно ведуться роботи з благоустрою, зокрема, парків і скверів, облаштовується оглядовий майданчик, планується реконструкція центральної площі. Проте, у цілому простір міста слабо прилаштований до прийому значної кількості відвідувачів: велика кількість малих архітектурних форм, вивісок рекламного характеру, споруд радянської доби; відсутні акценти на забудову періоду військових поселень, що визначає історичне обличчя міста; не облаштовані оглядові майданчики та місця для фотографування.

Кліматичні особливості та навколишній ландшафт дають широкі можливості для розвитку, як довгострокової, так і короткострокової рекреації у межах міста. Проте, гостро відчувається нестача облаштованих пляжів та інших ділянок рекреаційного призначення, є проблеми екологічного характеру, пов’язані з забрудненням водного басейну Сіверського Донця.

У місті є передумови для розвитку активних видів туризму, чому сприяє природне середовище навколишньої місцевості. Так, існують певні ініціативи від підприємців і представників місцевих громадських організацій щодо розроблення маршрутів пішохідного, велосипедного, кінного та водного туризму як у межах міста, так і в його околицях. Ця складова турпродукту перебуває на стадії розвитку. Відповідні маршрути не прокладено, знакування та маркування відсутнє.

У передмістях м. Чугуїв розвивається також і сільський туризм – функціонує господарство «Тарасова садиба» в с. Зарожному, є передумови для активізації сільського туризму в районах приватної забудови міста.

До складу туристичного продукту м. Чугуїв не входять і туристичні активності, які могли б забезпечити проведення туристами вільного часу, що суттєво скорочує період перебування відвідувачів у місті, робить Чугуїв містом одноденного відвідування.

Інфраструктура міста також не адаптована під туристичні потреби. У Чугуєві – 5 закладів розміщення, в тому числі – готель «Big House», мотель «Меркурій», розважальні комплекси «Repin Lounge» і «Принц», відпочинковий комплекс «Осинове плесо», 36  закладів харчування, але всі вони не орієнтовані на обслуговування туристів. Таким чином, місто може прийняти на ночівлю одноразово до 100 відвідувачів.

Для проведення в місті заходів МІСЕ туризму можуть використовуватись конференц-зал готелю «Big House» та відповідний зал Картинної галереї ХММ І.Рєпіна.

Загрози. Туристичний продукт міста морально застарів, є недиверсифікованим, не відповідає сучасним тенденціям розвитку попиту та не здатен повною мірою задовольнити базові потреби відвідувачів. Все це робить його неконкурентоспроможним на внутрішньому та міжнародному ринку. В тому стані, в якому знаходиться туристичний продукт міста, розширення туристичних потоків неможливе.

Уникнення загроз планується здійснити на такими напрямами (операційні цілі):

Операційна

 

ціль 1.1

Операційна ціль 1.2 Операційна ціль 1.3 Операційна ціль 1.4 Операційна

 

ціль 1.6

Підтримка та розвиток наявного туристичного потенціалу міста Розвиток нового туристичного продукту міста Розвиток інфраструктури туризму в місті Планування рекреаційного простору міста Стимулювання залучення інвестицій до сфери туризму міста

Діяльність у межах цієї стратегічної цілі цілком кореспондується зі стратегічними цілями 2, 3, 4. Так, без маркетингової підтримки (стратегічна ціль 2) неможливим є просування цього продукту на основних цільових сегментах. Розвиток людських ресурсів (стратегічна ціль 3) забезпечує належну якість туристичного продукту та підтримку його з боку місцевого населення. Комплексність туристичного продукту зумовлює також необхідність інтеграції зусиль представників різних секторів бізнесу, місцевої громади та влади, що неможливо без інституалізації системи управління туризмом в місті (стратегічна ціль 4).

Очікувані результати від реалізації стратегічної цілі 1:

диверсифікація туристичного продукту м. Чугуєва;

розвиток малого та середнього підприємництва навколо процесів обслуговування відвідувачів і забезпечення їх базових потреб;

зростання рівня зайнятості населення

покращення стану основних ресурсів, задіяних у формуванні туристичного продукту;

збільшення кількості основних об’єктів туристичного показу;

розвиток і модернізація загальної та спеціалізованої туристичної інфраструктури

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1. Підтримка та розвиток наявного туристичного потенціалу міста

Очікувані результати: Забезпечення такого стану основних ресурсів туризму в м. Чугуєві, що зробить їх придатними для туристичного використання в майбутньому. Підвищення атрактивності природних ресурсів м. Чугуєва через облаштування пляжу, туристичних стоянок, зони відпочинку з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, впорядкування туристичних стежок. Підвищення атрактивності культурно-історичних об’єктів і пам’яток через реставрацію основних об’єктів показу з дотриманням автентичності та відповідності історичній епосі, збільшення їх пізнавальних можливостей. Підвищення зацікавленості з боку зовнішніх відвідувачів до подієвих заходів (масових свят), що проводяться в місті.

Індикатори реалізації:

аналітична записка щодо стану природних об’єктів, ландшафтів і оглядових майданчиків, об’єктів історико-культурної спадщини, що можуть бути використані з метою туристичного показу та проектні заявки на їх упорядкування та реставрацію;

впорядковані природні об’єкти, ландшафти й оглядові майданчики, що можуть бути використані з метою туристичного показу

очищені від побутового сміття та впорядковані туристичні стежки;

прийняття міської програми відновлення, збереження та популяризації архітектурної та іншої культурно-історичної спадщини Чугуєва;

відреставровані культурно-історичні об’єкти та пам’ятки архітектури;

збільшення кількості об’єктів показу в м. Чугуєві;

зростання кількості відвідувачів-туристів подієвих заходів (івентів), що проводяться у місті.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
1.1.1. Підвищення атрактивності (привабливості) природних ресурсів м. Чугуєва та околиць •      Проведення ревізії природних об’єктів, ландшафтів і оглядових майданчиків, що можуть бути використані з метою туристичного показу;

 

•      Впорядкування природних об’єктів, ландшафтів і оглядових майданчиків

•      Впорядкування туристичних стежок;

•      Забезпечення можливості використання рекреаційно-оздоровчих та інших ресурсів р. Сіверський Донець та інших водойм у межах м. Чугуїв і на його околицях

1.1.2. Підвищення атрактивності культурно-історичних об’єктів і пам’яток м. Чугуєва •      Забезпечення розробки і впровадження окремої міської програми для відновлення, збереження та популяризації архітектурної та іншої культурно-історичної спадщини м. Чугуєва

 

•     Проведення реставрації Штабів військових поселень, Торгових рядів, Покровського собору, будинків військових поселян по вул. Харківській, офіцерського готелю, шпиталю, лавки Зуєвої, офіцерських будинків та пожежної команди по вул. Гвардійській, у тому числі з залученням донорської допомоги;

•      Проведення ревізії об’єктів історико-культурної спадщини, що можуть бути використані з метою туристичного показу та їх включення до основних туристично-екскурсійних маршрутів міста;

•      Облаштування існуючих туристично-екскурсійних маршрутів міста; в тому числі – їх знакування та адаптація до можливостей людей з особливими потребами, обладнання місць паркування автобусів біля музейних будівель;

•      Підвищення спроможності туристично-привабливих об’єктів, пов’язаних з історією і традиціями надавати туристичні послуги світового рівня

1.1.3. Переорієнтація масових заходів подієвого характеру (івентів) на зовнішнього споживача •      Підвищення якості організації та проведення міських свят та інших заходів, першочергово – тих, що можуть бути потенційно привабливими для розвитку подієвого туризму;

 

•      Залучення існуючої культурно-просвітницької, розважальної, спортивної та іншої інфраструктури (включаючи різноманітні установи, заклади і майданчики) до системи обслуговування відвідувачів івентів;

•       Підвищення інституційної, організаційної, маркетингової, фінансової та іншої ресурсної спроможності Рєпінського пленеру, в тому числі – за рахунок розроблення та популяризації спеціальних туристичних програм для відвідування міста в період проходження заходу та реалізації заходів комерціалізації Рєпінського пленеру – виставок-продажів, аукціонів тощо

1.1.4. Забезпечення екологічної безпеки м. Чугуєва та сталого розвитку його туристичної сфери •      Організація системи заходів, спрямованих на формування екологічної культури населення;

 

•      Забезпечення екологічної і просторової ефективності діяльності комунальних установ і підприємств, що надають послуги туристам;

•      Забезпечення дотримання екологічних норм, зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище та покращення екологічного стану довкілля;

•      Забезпечення результативності співпраці з органами внутрішніх справ та іншими підрозділами з охорони громадського порядку (залучення до денного патрулювання вулиць, охорони громадського порядку, надання інформаційної допомоги, першої медичної допомоги при проведенні масових заходів, у місцях масового відпочинку, прибуття туристичних груп тощо).

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2. Розвиток нового туристичного продукту міста

Очікувані результати: Урізноманітнення місцевого туристичного продукту за рахунок (1) розширення пропозиції по традиційних для міста видів туризму (пізнавальний), (2) розвитку нових видів туризму (івентивний, активний), (3) появи нових туристичних активностей (розваг) для туристів. Розроблення нових продуктів за рахунок міських і заміських екскурсій, прокладання короткотривалих пішохідних, велосипедних і кінних прогулянково-споглядальних маршрутів у заміській рекреаційні зоні міста. Розширення комплексності туристичного продукту м. Чугуєва, за рахунок використання можливостей зони заміської рекреації, наприклад обслуговування туристів побудувати за схемою – екскурсії + активний відпочинок за містом, що забезпечить зростання інтересу до м. Чугуєва з боку потенційних відвідувачів, диверсифікації туристичного попиту, поступового збільшення тривалості перебування. Активізація малого та середнього підприємництва навколо надання основних і додаткових послуг туристам, забезпечення їх необхідними товарами; поява нових підприємницьких ініціатив, зростання підприємницького потенціалу міста.

Індикатори реалізації:

збільшення кількості облаштованих туристичних маршрутів (екскурсійний, активного туризму – пішохідних, велосипедний, водних, кінних);

зростання кількості об’єктів туристичного показу в м. Чугуєві та його околицях;

календар івентів у м. Чугуєві;

щомісячне проведення масових заходів регіонального, національного або міжнародного масштабу;

збільшення кількості садиб сільського туризму в м. Чугуєві та околицях;

створення бази даних майстрів-ремісників;

місцевий центр ремісництва;

розширення переліку туристичних активностей в м. Чугуєва;

збільшення кількості малих і середніх підприємств, задіяних в обслуговуванні відвідувачів міста;

зростання чисельності відвідувачів у м. Чугуїв за рахунок створення нового попиту;

збільшення середньої тривалості перебування відвідувача в місті.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
1.2.1. Розширення пропозиції по традиційних для міста видів туризму (пізнавальний) — розроблення екскурсійних маршрутів різної тематики •      Аналіз можливостей розроблення нових екскурсійних маршрутів, що охоплювали б всі етапи історії міста та життя видатних особистостей;

 

•      Сприяння створенню нових об’єктів з краєзнавчою та етнографічною тематикою (музеїв, експозицій, виставок тощо);

•      Прокладання нових екскурсійних маршрутів на теми «Чугуївська фортеця», «Історія шляхового палацу», «Чугуїв – промислове місто» (у т.ч. з урахуванням специфіки та можливостей людей з особливими потребами) та їх знакування.

1.2.2. Розвиток івентивного туризму

 

 

•      Формування фестивальної основи туристичного продукту міста з 6-8 масових заходів (культурно-мистецьких, спортивно-масових, кулінарних, ділових), що можуть бути привабливими для відвідувачів міста;

 

•      Розроблення концепції для кожного з заходів, що увійдуть до фестивальної основи туристичного продукту;

•      Проведення в місті локальних туристично-привабливих акцій, які можуть зацікавити туристів – флешмоби, квести, ігри тощо

1.2.3. Розвиток ремісництва

 

 

•      Визначення переліку продукції ремісництва, що може бути пов’язана з історією та традиціями місцевості, в тому числі – сувенірної продукції та фірмових страв, що будуть відображати кулінарні традиції міста Чугуїв (наприклад виноградне варення).;

 

•      Збір інформації щодо місцевих майстрів і продукцію, що вони виготовляють;

•      Розроблення концепції місцевого центру ремісництва та започаткування його роботи;

•      Включення продукції ремісництва до місцевого бренду;

•      Забезпечення відображення місцевих традицій у святкуваннях та подіях – майстер-класи, ярмарки народних ремесел під час фестивалів;

•      Забезпечення демонстрації продукції місцевого ремісництва за межами міста.

1.2.4. Розвиток активного туризму

 

 

•      Прокладання мережі екологічних стежин, проведення їх маркування;

 

•      Прокладання пішохідних, велосипедних, кінних, водних маршрутів, їх знакування;

•      Створення системи турів вихідного дня до м. Чугуєва та його околиць

1.2.5. Розвиток сільського туризму •      Проведення заходів щодо ознайомлення представників місцевих громад з можливостями та напрямами розвитку сільського туризму;

 

•      Формування бази даних садиб, зацікавлених у прийманні туристів;

•      Розроблення заходів сприяння створенню садиб сільського туризму та забезпечення якості їх послуг;

•      Розроблення проектів будівництва нових і реконструкції існуючих агросадиб в контексті створення осередків сільського туризму, які б репрезентували природне та етнокультурне розмаїття Слобожанщини

1.2.6. Розвиток МІСЕ-туризму

 

 

•      Створення умов для проведення заходів національного та міжнародного рівня у сфері ділового туризму (конференц-сервісу)
1.2.7. Розвиток туристичних активностей у місті •      Визначення переліку пріоритетних для міста активностей, що могли б забезпечити проведення вільного часу відвідувачів міста;

 

•      Розвиток і заохочення підприємницьких ініціатив, пов’язаних з велосипедним спортом, водним, кінним, розважальним туризмом, зимовими розвагами;

•      Розширення комплексності туристичного продукту м. Чугуєва, за рахунок використання можливостей зони заміської рекреації, наприклад обслуговування туристів побудувати за схемою – екскурсії + активний відпочинок за містом

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. Розвиток інфраструктури туризму в місті

Очікувані результати: Модернізація та розвиток загальної та спеціалізованої інфраструктури туризму м. Чугуїв через реконструкцію старих і відкриття нових об’єктів, підвищення якості надання їх послуг.

Індикатори реалізації:

Відбудовані під’їздні шляхи до об’єктів туристичного показу

Реконструюванні об’єкти комунальної інфраструктури

Готель на 50-70 місць туристичної спеціалізації

«Якірний» об’єкт розважальної інфраструктури

Збільшення кількості закладів харчування, орієнованих на запити відвідувачів міста

Туристична база на 50 місць на березі р. Сіверських Донець

Центр ремісництва

Станція човнів

3 пункти велопрокату

Облаштовані велодоріжки в місті

Кінний клуб

Адаптовані під прийом відвідувачів об’єкти інфраструктури івентивного туризму (місця для посадки, сцени тощо)

Адаптовані під прийом відвідувачів об’єкти спортивної інфраструктури

Кількість реалізованих проектів.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
1.3.1. Розвиток транспортної та комунальної інфраструктури •      Реконструкція та капітальний ремонт доріг

 

•      Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів комунальної інфраструктури

1.3.2. Розвиток інфраструктури проживання та харчування туристів ·         Сприяння реконструкції та розвитку існуючих готельно-розважальних комплексів, поліпшення якості їх послуг за такими напрямами:

 

o   приведення номерного фонду у відповідність до мінімальних санітарно-гігієнічних вимог;

o   розширення комплексу послуг, що надають заклади розміщення, за рахунок організації екскурсійних, анімаційних, спортивно-рекреаційних і розважальних програм;

o   створення матеріально-технічної бази для забезпечення цих програм (басейни, тенісні корти, ковзанки, барбекю-альтанки, дитячі майданчики, транспорт для екскурсій і трансферу, прокат туристичного спорядження, човнів, велосипедів, квадроциклів та ін.);

·         Розвиток садиб сільського туризму з мінімальним набором послуг типу «розміщення+харчування»

·         Розроблення техніко-економічного обґрунтування та проектів будівництва закладів розміщення туристів, у тому числі:

o   Готелю на 50-70 місць;

·         Будівництво зазначених об’єктів інфраструктури

1.3.3. Розвиток розважальної інфраструктури та інфраструктури івентів

 

 

•      Створення інфраструктури водного туризму (маршрут, вказівники, станція човнів);

 

•      Створення велосипедної інфраструктури (прокладання 3 маршрутів, по м. Чугуєву та сусіднім районам, велодоріжки, велопрокат)

•      Розбудова центру ремісництва (ярмаркового центру);

•      Розширення можливостей наявної спортивної інфраструктури;

•      Створення кінного клубу;

•      Розроблення техніко-економічного обґрунтування та проектів будівництва нових «якірних» туристичних об’єктів, які б слугували основними туристичними атракціями міста, в тому числі:

o     Центр водно-технічної рекреації з можливістю прокату яхт, катерів, водних скутерів та ін., а також інфраструктурою, що забезпечує активний відпочинок на воді;

o     Тематичний військово-історичний парк в районі центральної площі

o     Спортивний центр;

o     Культурно-розважальний центр на вул. Харківська;

o     Канатна дорога,

o     Конференц-центр,

o     Набережна,

o     «Тарзанки»,

o     Мотузковий парк,

o     СПА центр,

o     Гольфклуб

o     експозиціями, анімаційними програмами, тирами.

•      Будівництво об’єктів розважальної інфраструктури та інфраструктури івентів

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.4. Планування рекреаційного простору міста

Очікувані результати: Максимально повне задоволення побутових, рекреаційних і естетичних потреб місцевого населення та відвідувачів міста через облаштування його простору, покращення зовнішнього вигляду.

Індикатори реалізації:

облаштований пляж зі зручними підходами та під’їздами, очищення берегів від побутового сміття;

облаштована з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог стоянка і кемпінг, зона відпочинку;

облаштовані підходи та під’їзди до цих територій;

реконструйована центральна площа міста;

облаштовані 2 оглядові майданчики;

10 муралів на бокових фасадах будівель;

облаштування 10 місць для фотографування;

7 виділених туристичних стежок в околицях міста.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
1.4.1. Облаштування внутрішнього простору міста •        Упорядкування та облаштування парків і скверів міста з урахуванням (1) потреб місцевого населення, (2) потреб відвідувачів (у тому числі з особливими потребами);

 

•        Реконструкція центральної площі міста;

•        Очищення простору міста від малих архітектурних форм та рекламних звернень, що заважають візуальному сприйняттю архітектурних ансамблів;

•        Облаштування оглядових майданчиків міста, розбудова «променаду» вздовж високого берега р. Сіверський Донець

•        Упорядкування територій навколо об’єктів туристичного показу (будиночків доби військових поселень, природних об’єктів тощо)

•        Розпис муралів на зовнішніх стінах будівель, які спотворюють природні або культурні ландшафти

•        Облаштування місць для фотографування

1.4.2. Розвиток курортно-рекреаційних зон •      Розвиток і облаштування рекреаційної (пляжної) зони в районі колишньої станції човнів в районі вул. Річна, очищення берегів від побутового сміття;

 

•        Облаштування стоянок і кемпінгів, зони відпочинку з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог; забезпечення підходів і під’їздів до цих територій, очищення від побутового сміття (визначити де саме);

•        Впорядкування туристичних стежок

•        Облаштування підходів та під’їздів до курортно-рекреаційних зон

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.5. Стимулювання залучення інвестицій до сфери туризму міста

Очікувані результати: поліпшення інвестиційного іміджу і привабливості м. Чугуєва; створення сприятливих умов для діяльності інвесторів; підвищення рівня управління інвестиційною діяльністю

Індикатори реалізації:

угоди з міжнародними та національними організаціями;

електронний банк даних;

землевпорядна документація;

англомовна презентація;

12 публікацій на рік;

зростання обсягів інвестицій у інфраструктурні проекти м. Чугуїв за рахунок проектів туристичного призначення;

збільшення кількості підприємств, що залучили інвестиції.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
1.5.1. Передінвестиційна підготовка інфраструктури міста

 

 

•      Проведення повної інвентаризації земельних ділянок й туристської інфраструктури, представлення інформації про ці об’єкти в єдиному зрозумілому форматі для потенційних інвесторів (електронний банк даних вільних земельних ділянок та наявної туристичної інфраструктури), забезпечуючи вільний доступ до інформації;

 

•      Визначення окремих ділянок для стратегічного (якірного інвестора) та менших ділянок для супутніх проектів;

•     Підготовка необхідної землевпорядної документації (відведення землі та визначення меж), розроблення окремих умов отримання земельних ділянок; проектування загальної та інженерної інфраструктури, визначення фінансової можливості щодо створення цієї інфраструктури та сприяння проведенню відповідних робіт.

1.5.2. Пошук і залучення «якірного» інвестора до розвитку туризму в місті Чугуєві •      Пошук «якірного» інвестора, розроблення системи його залучення, вибір оптимального варіанту умов інвестиційних угод, забезпечення надання супровідних послуг для створення сприятливих умов для здійснення та розширення бізнес-діяльності.
1.5.3. Формування позитивного інвестиційного іміджу міста

 

 

§  Налагодження співпраці з міжнародними та національними організаціями, які представляють інтереси інвесторів чи співпрацюють з ними, для залучення технічної допомоги у в туристичну сферу м. Чугуєва;

 

•      Формування англомовної презентації інвестиційних можливостей міста у туристичні сфері (інформація про наявні туристичні ресурси та інфраструктуру, місцевий діловий клімат і умови ведення бізнесу, основні процедури започаткування бізнесу тощо);

•      Розповсюдження презентації на спеціалізованих профільних web-ресурсах, міжнародних і національних форумах та виставках;

§  Публікація інформації про роль в економіці міста інвестицій у туристичні об’єкти, про досягнення місцевої влади у цій сфері

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Просування туристичного продукту м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках

Виклики. У місті не проводиться спланована політика просування туристичного продукту; імідж міста на внутрішньому та зарубіжному туристичних ринках є невиразним, пов’язаним майже виключно з ім’ям Іллі Рєпіна; міський маркетинг зосереджений переважно на місцевих мешканців, туристична інформаційна інфраструктура, включаючи туристичний інформаційний центр, покажчики, стенди з відповідною інформацією для відвідувачів, відсутня; представленість міста як туристичної дестинації у національному медійному просторі дуже низька; не сформована збутова мережа для туристичного продукту; відсутня якісна пропозиція щодо подієвого туризму; відчувається гостра нестача туристичної інформації як для туристів, так і для підприємств, що надають послуги у сфері туризму (туристичних карт, рекламної продукції, актуалізованої пізнавальної інформації про місто); необлаштовані «ворота міста» з урахуванням потреб туристів.

Загрози. В умовах несформованого туристичного продукту м. Чугуєва, відсутності цілеспрямованих заходів його стимулювання та виразного іміджу міста стабілізація туристичних потоків є неможливою. За умови збереження існуючої ситуації місто будуть відвідувати лише представники бюджетних цільових сегментів (школярі) та «випадкові відвідувачі». Імідж міста також формуватиметься випадково і залежатиме від некерованих чинників.

Уникнення загроз планується здійснити на такими напрямами (операційні цілі):

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Просування туристичного продукту м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках
Операційна ціль 2.1 Операційна ціль 2.2 Операційна ціль 2.3 Операційна ціль 2.4
Формування іміджу м. Чугуєва Популяризація туристичного продукту м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках Формування збутової мережі для туристичного продукту м. Чугуєва Розвиток туристичної інформаційної інфраструктури міста

Діяльність у межах цієї стратегічної цілі кореспондується зі стратегічними цілями 1, 3, 4. Розроблений у рамках досягнення стратегічної цілі (1) туристичний продукт потребує комплексного стимулювання та вжиття заходів щодо збуту на внутрішньому та міжнародному ринках. Імідж м. Чугуєва, як туристичної дестинації, залежить від якості людських ресурсів, задіяних в обслуговуванні туристів (3). Реалізація заходів просування туристичного продукту вимагає чіткого розподілу маркетингових функції, створення дієвих інституцій розвитку туризму в міста (4).

Очікувані результати від реалізації стратегічної цілі 2:

формування позитивного іміджу м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному туристичному ринках, здатного привабити представників цільових сегментів;

забезпечення високого рівня обізнаності представників цільових сегментів щодо туристичних можливостей міста;

зростання та стабілізація туристичних потоків до міста, насамперед, за рахунок представників цільових сегментів;

підвищення рівня інформаційного забезпечення відвідувачів м. Чугуїв, їх орієнтації в міста, формування атмосфери гостинності;

включення міста до туристичних маршрутів територією Слобожанщини;

зростання рівня представленості м. Чугуєва в світовому Інтернет-просторі.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Формування іміджу м. Чугуєва

Очікувані результати: Розроблений туристичний імідж міста дозволить сформувати у цільових аудиторів низку позитивних асоціацій, підвищить зацікавленість у відвідуванні м. Чугуєва. Брендування міста та окремих складових його туристичного продукту підвищить рівень впізнання міста, допоможе налагодити емоційний зв’язок з відвідувачами.

Індикатори реалізації:

концепція туристичного іміджу м. Чугуєва;

база даних нематеріального туристичного продукту;

5 туристичних брендів міста – загальний, пов’язаний із ім’ям І.Рєпіна, кулінарний, спортивний, пов’язаний з розвитком ремісництва;

розміщення брендової символіки на всіх носіях туристичної реклами;

5 згадувань назви м. Чугуєва у позитивному контексті, пов’язаних із відомими особистостями.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
2.1.1. Брендінг м. Чугуєва

 

 

•      Розроблення концепції туристичного іміджу м. Чугуєва для цільових сегментів;

 

•      Формування нематеріального туристичного продукту (легенд, міфів тощо) з подальшим використанням його в різноманітних рекламних носіях;

•      Розроблення сукупності туристичних брендів міста та їх складових (логотипів, слоганів тощо) — загальний, пов’язаний із ім’ям І.Рєпіна, кулінарний, спортивний, пов’язаний з розвитком ремісництва

•      Забезпечення використання складових бренду міста на всіх можливих носіях.

2.1.2. Розвиток іміджу м. Чугуєва через залучення відомих особистостей

 

 

 

•      Формування бази даних відомих особистостей, ім’я яких може бути пов’язане з м. Чугуєвом;

 

•      Формування концепції участі відомих особистостей у розвитку іміджу міста;

•      Забезпечення участі відомих особистостей у заходах, що відбуваються на території міста;

•      Організація згадувань міста в контексті відомих особистостей.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Популяризація туристичного продукту м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках

Очікувані результати:

Підвищення рівня обізнаності цільових аудиторій про туристичні атракції міста, забезпечення регулярних згадувань про місто в контексті його туристичної привабливості.

Індикатори реалізації:

банк даних матеріалів рекламно-інформаційного характеру про туристичні можливості м. Чугуєва, фото- та відео- матеріалів щодо основних принад і туристичних об’єктів міста;

плани рекламних кампаній;

друкована туристична карта м. Чугуєва, видана накладом 50 тис. екз.;

пакет друкованої продукції рекламно-інформаційного змісту у складі буклетів, проспектів, іншої друкованої продукції, виданих накладом не менше 20 тис. екз.;

білборди на головних транспортних розв’язка та під’їздах до міста;

пакети сувенірної продукції, виданої партіями по 1 тис. екз.;

проведення 1 заходу для ЗМІ щорічно;

туристичний сайт міста;

сторінки міста в основних соціальних мережах;

участь у 1 туристичному ярмарку або виставці щорічно;

щонайменше 20 публікацій промоційного характеру в ЗМІ щорічно;

представлення м. Чугуєва, його туристичних і інфраструктурних об’єктів та івентів на популярних туристичних ресурсах.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
2.2.1. Рекламування туристичного продукту міста традиційними засобами •      Створення та оновлення банку даних матеріалів рекламно-інформаційного характеру про туристичні можливості м. Чугуєва, фото- та відео- матеріалів щодо основних принад і туристичних об’єктів міста;

 

•      Планування та проведення рекламних кампаній, спрямованих на популяризацію:

o         міста в цілому;

o         окремих видів туризму в місті;

o         окремих об’єктів туристичного відвідування міста;

o         івентів міста;

o         музеїв міста;

o         Рєпінського пленеру;

•      Розроблення туристичної карти м. Чугуєва

•      Розроблення пакету друкованої продукції рекламно-інформаційного змісту у складі буклетів, проспектів, іншої друкованої продукції, в тому числі для промоції:

o  міста в цілому;

o  окремих видів туризму в місті;

o  окремих об’єктів туристичного відвідування міста;

o  івентів міста;

o  музеїв міста;

o  Рєпінського пленеру;

•      Розроблення друкованої туристичної карти м. Чугуєва і околиць із зазначеними основними туристичними та інфраструктурними об’єктами, а також маршрутами;

•      Забезпечення розповсюдження друкованих матеріалів в Туристсько-інформаційних центрах, кіосках, вокзалі, автозаправках, на рецепції готелів, музеях, сувенірних крамницях та інших об’єктах відвідування туристів

•      Розроблення білбордів, що закликали б до відвідування м. Чугуєва;

•      Розміщення білбордів на головних транспортних розв’язка та під’їздах до міста (вказати де саме)

•      Розроблення та виробництво сувенірної продукції з нанесеними елементами бренду міста.

2.2.2. Робота з пресою та зв’язки з громадськістю •      Розроблення комунікаційних звернень нерекламного характеру про туристичні можливості м. Чугуєва для ЗМІ загальнонаціонального значення;

 

•      Забезпечення публікації у журналах, які виходять загальнонаціональним накладом, та іноземних виданнях матеріалів про туристичні можливості м. Чугуєва;

•      Розроблення системи заохочень для журналістів, що публікують матеріали туристичного змісту;

•       Забезпечення участі у міжнародних, національних і регіональних туристичних ярмарках;

•      Запровадження регулярних промо-турів, семінарів, круглих столів, брифінгів, прес- конференцій та інших форм цілеспрямованої роботи із засобами масової інформації для залучення їх до загального процесу маркетингової підтримки туристичної галузі і формування туристично-привабливого іміджу міста.

2.2.3. Інтернет-маркетинг м. Чугуєва •      Створення та підтримка туристичного інтернет сайту м. Чугуєва;

 

•      Забезпечення відповідної оптимізації сайту у пошукових системах, а також його просування через розміщення банерної реклами на популярних туристичних сайтах;

•      Забезпечення адміністрування сайту;

•      Забезпечення представлення м. Чугуєва, його туристичних і інфраструктурних об’єктів та івентів на популярних туристичних ресурсах – TripAdvisor тощо;

•      Адміністрування представлення м. Чугуєва, його туристичних і інфраструктурних об’єктів та івентів на популярних туристичних ресурсах.

2.2.4. Маркетинг м. Чугуєва у соціальних мережах

 

 

•     Створення та підтримка туристичних сторінок м. Чугуєва у соціальних мережах ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube

 

•     Забезпечення відповідної оптимізації туристичних сторінок м. Чугуєва у соціальних мережах, а також його просування через розміщення таргетованої реклами на сторінках користувачів, що відносяться до цільових аудиторій;

•      Забезпечення адміністрування сторінок;

•      Розроблення системи заохочень для блогерів, що публікують матеріали туристичного змісту

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. Формування збутової мережі для туристичного продукту м. Чугуєва

Очікувані результати:

Включення м. Чугуєва до туристичних маршрутів внутрішнього туризму, зростання чисельності організованих туристів міста, підвищення активності гостей міста в системах бронювання.

Індикатори реалізації:

база даних провідних туристичних операторів внутрішнього туризму України;

проведення 1 семінару про можливості представлення продукту в системах бронювання для підприємців міста;

розміщення модуля бронювання на туристичному сайті міста;

представлення всіх готелів міста в світових системах бронювання;

зростання чисельності туристичних операторів, що пропонують туристичний продукт м. Чугуєва;

зростання чисельності потоків організованих відвідувачів міста;

зростання кількості бронювань готелів міста через світові системи бронювання.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
2.3.1. Формування механізму включення м. Чугуєва до туристичних маршрутів •      Створення бази даних провідних туристичних операторів внутрішнього туризму України;

 

•      Розроблення комунікаційних звернень до туроператорів з туристичними пропозиціями м. Чугуєва;

•      Забезпечення туристичних операторів усіма необхідними рекламними матеріалами: відеофільмами, каталогами, проспектами, буклетами тощо.

2.3.2. Забезпечення представлення міста в системах бронювання •      Проведення інформаційних семінарів про можливості представлення продукту в системах бронювання;

 

•      Розміщення модулів бронювання на інтернет-ресурсах міста;

•      Представлення окремих підприємств в системах бронювання.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.4. Розвиток туристичної інформаційної інфраструктури міста

Очікувані результати:

Підвищення рівня інформаційного забезпечення відвідувачів м. Чугуєва, їх орієнтації в міста, формування атмосфери гостинності.

Індикатори реалізації:

стенди з картами з нанесеними , основними туристичними та інфраструктурними об’єктами м. Чугуєва біля автовокзалу, залізничного вокзалу міста та на центральній площі;

таблички та покажчиків на основних туристичних об’єктах міста;

туристсько-інформаційний центр;

покажчики вздовж основних туристичних маршрутів міста та околиць.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
2.4.1. Розвиток системи зовнішнього інформування туристів

 

 

•        Розроблення стендів з картами з нанесеними , основними туристичними та інфраструктурними об’єктами м. Чугуєва;

 

•        Розміщення стендів біля автовокзалу, залізничного вокзалу міста та на центральній площі

•        Розроблення табличок і покажчиків для забезпечення:

o        зовнішнього інформування відвідувачів про об’єкти показу,

o        роботи аудіогіда;

o        інформацією про автобусні рейси та роботу інших видів транспорту.

•        Розміщення табличок і покажчиків на основних туристичних об’єктах міста.

2.4.2. Запровадження туристсько-інформаційного центру (ТІЦ)

 

 

•        Розроблення концепції розвитку туристсько-інформаційного центру (ТІЦ) з урахуванням необхідності реалізації ним таких функцій:

 

o             ідентифікація та оцінка цільової аудиторії;

o             розроблення комунікаційних звернень,

o             вибір засобів і носіїв маркетингових комунікацій і робота з ними;

o             розповсюдження рекламно-інформаційної продукції;

o             надання інформаційної допомоги відвідувачам м. Чугуїв,

o             налагодження каналів зворотного зв’язку;

o             аналіз інформації, одержаної каналами зворотного зв’язку та відповідне корегування комунікаційного процесу.

•        Організація ТІЦ у приміщенні за адресою Харківська, 105

•        Забезпечення фінансування роботи ТІЦ

•        Забезпечення ТІЦ рекламною продукцією

2.4.3. Маркування та знакування туристичних і екскурсійних маршрутів міста •        Розроблення єдиної концепції знакування туристичних і екскурсійних маршрутів в м. Чугуєва;

 

•        Виготовлення покажчиків і їх розміщення вздовж прокладених маршрутів.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Розвиток людських ресурсів туризму в м. Чугуєві

Виклики. Людські ресурси є однією з найголовніших складових туристичного потенціалу міста, оскільки безпосередньо впливають на якість та конкурентоспроможність туристичного продукту, платформою для розвитку туризму є також і туристичне підприємництво, від якого значною мірою залежить розвиток туристичного продукту.

На сьогодні в місті спостерігається невисокий рівень підприємницьких ініціатив навколо обслуговування відвідувачів; застосування достатньо застарілих бізнес-моделей; низький рівень адаптації персоналу підприємств, що можуть бути задіяними до обслуговування відвідувачів, до потреб такого обслуговування; недостатньо сформована культура гостинності, відсутність атмосфери просторового та емоційного комфорту для відвідувачів. Подолання такої ситуації можливе лише за умови максимальної активізації громадськості, оскільки на перший план виходить формування громадянської позиції щодо розвитку туризму міста.

Загрози. Низька якість і неконкурентоспроможність туристичних послуг, що надаються в місті спричиняє появу в медіа середовищі негативних відзивів відвідувачів щодо туристичного продукту міста, спричинених недоліками в обслуговуванні або організації відвідування. Все це загалом негативно впливає на формування іміджу м. Чугуєва на внутрішньому та міжнародному ринках.

Уникнення загроз планується здійснити на такими напрямами (операційні цілі):

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Розвиток людських ресурсів туризму в м. Чугуєві
Операційна ціль 3.1 Операційна ціль 3.2 Операційна ціль 3.3
Розвиток знань і навичок туристичного підприємництва Підвищення адаптивності трудових ресурсів до потреб туристичного обслуговування Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів міста та периферії

Діяльність у межах цієї стратегічної цілі кореспондується зі стратегічними цілями 1, 2, 4. Так, висококваліфікований, здатний надавати послуги високої якості персонал напряму впливає на процеси створення та популяризації конкурентоспроможного туристичного продукту (1 2). Диверсифікація туристичного продукту, розвиток туристичних активностей у місті (1) є насамперед результатом активізації підприємництва. Забезпечити адаптивність людських ресурсів та місцевих мешканців до розвитку туристичних процесів у місті можливо лише за умови формування ефективного інституційного середовища туризму (4). 

Очікувані результати від реалізації стратегічної цілі 3:

зменшення рівня безробіття;

активізація малого та середнього підприємництва навколо процесів обслуговування відвідувачів міста, збільшення частки підприємців;

адаптація існуючих у м. Чугуєві бізнес-моделей до вимог сучасного споживача;

підвищення якості надання послуг;

формування позитивного ставлення місцевого населення до процесів, пов’язаних із розвитком туризму;

включення вразливих верств населення до активного суспільного життя;

поліпшення індексу регіонального людського розвитку.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Розвиток знань і навичок туристичного підприємництва

Очікувані результати: Забезпечення постійного розвитку підприємницьких компетенцій місцевих підприємців, розвиток малого і середнього бізнесу, адаптація існуючих у м. Чугуєві бізнес-моделей до вимог сучасного споживача.

Індикатори реалізації:

опитування місцевих підприємців у середовищі Google Form;

2 навчальних заходи (очна та дистанційна форми) для підприємців упродовж кожного року реалізації стратегії;

2 навчальних заходи (очна та дистанційна форми) для населення упродовж кожного року реалізації стратегії;

видання 2-х посібників.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
3.1.1. Запровадження навчальних програм для діючих підприємців

 

 

•        Проведення опитування місцевих підприємців з метою визначення їх потреб щодо освітніх програм і консультативних послуг;

 

•        Запровадження програми самоосвіти підприємців через розробку відповідних посібників, забезпечуючи вільний доступ до цих матеріалів усім зацікавленим особам;

•        Проведення тренінгів і навчальних семінарів на актуальну тематику, у тому числі:

o   інноваційні підходи до сервісу;

o   стратегічне, операційне та фінансове управління бізнесом;

o   маркетинг бізнесу.

3.1.2. Запровадження навчальних програм для місцевих мешканців, що планують підприємницьку діяльність у сфері туризму або суміжних сферах

 

 

Проведення тренінгів і навчальних семінарів для місцевих мешканців, що планують підприємницьку діяльність у сфері туризму або суміжних сферах, у тому числі:

 

o   бізнес-планування;

o   започаткування бізнесу у сфері туризму або суміжних сферах;

o   маркетинг бізнесу

3.1.3. Забезпечення консультування підприємців і захисту їх інтересів •        Запровадження очної та дистанційної програми індивідуального консультування місцевих підприємців.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2. Підвищення адаптивності трудових ресурсів до потреб туристичного обслуговування

Очікувані результати: Забезпечення постійно діючого процесу навчання, стажування, підвищення кваліфікації персоналу підприємств туристичної сфери області, підвищення компетенцій персоналу, оволодіння ним кращих практик обслуговування туристів.

Індикатори реалізації:

2 навчальних заходи (очна та дистанційна форми) для персоналу упродовж кожного року реалізації стратегії;

6 заходів з організації стажування персоналу упродовж кожного року реалізації стратегії;

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
3.2.1. Запровадження навчальних програм для персоналу підприємств туристичної інфраструктури

 

 

•      Дослідження проблемних аспектів існуючої практики обслуговування відвідувачів на підприємствах сфери обслуговування м. Чугуєва;

 

•      Організація навчання (курсів, семінарів, майстер-класів) для персоналу (осіб, які безпосередньо надають послуги туристам – працівники готелів, ресторанів, музеїв, екскурсоводи, аніматори тощо; керівників і менеджерів, які здійснюють управління та ін.) за відповідною тематикою

3.2.2. Організація відвідувань провідних підприємств відповідної спеціалізації з метою переймання досвіду обслуговування •      Організація відвідувань провідних підприємств відповідної спеціалізації з метою переймання досвіду обслуговування стажувань за програмами цих підприємств;

 

 

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів міста та периферії

Очікувані результати: Підвищення місцевого патріотизму та соціальної активності городян, відновлення та формування традицій гостинності й екологічної культури жителів міста, залучення різних соціальних груп населення до проведення культурно-просвітницьких міських заходів.

Індикатори реалізації:

1 щорічний конкурс серед молоді на кращу ідею стартапу у сфері обслуговування туризму, громадську або екологічну ініціативу в сфері туризму;

школа молодих лідерів;

центри суспільної активності у районах та мікрорайонах міста;

2 просвітницькі заходи щорічно, спрямованих на підвищення місцевого патріотизму серед молоді;

2 просвітницькі заходи щорічно, спрямованих на формування традицій гостинності серед жителів міста, їх екологічної культури;

2 масових заходи місцевого значення, спрямованих на формування традицій гостинності серед жителів міста, їх екологічної культури;

1 щорічний конкурс на кращі фото- та відео- матеріали;

1 щорічний конкурс на кращий бренд (у рамках запропонованих концепцій туристичних брендів міста);

1 щорічний конкурс на кращий текст екскурсії містом.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
3.3.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді •  Організація та проведення конкурсів серед молоді на кращу ідею стартапу у сфері обслуговування туризму;

 

•  Організація та проведення конкурсів серед молоді на кращу громадську або екологічну ініціативу в сфері туризму;

•  Організація та проведення просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення місцевого патріотизму серед молоді;

•  Організація школи молодих лідерів.

3.3.2. Створення дієвих механізмів мобілізації мешканців міста до вирішення проблем розвитку туризму

 

 

•  Організація Центрів суспільної активності у районах та мікрорайонах міста);

 

•  Організація та проведення просвітницьких заходів і проектів, спрямованих на формування традицій гостинності серед жителів міста, їх екологічної культури;

•   Організація та проведення масових заходів, спрямованих на формування традицій гостинності серед жителів міста, їх екологічної культури;

•  Організація соціальної реклами, спрямованої на формування традицій гостинності серед жителів міста, їх екологічної культури.

3.3.3. Підвищення творчого потенціалу жителів міста •  Залучення місцевих мешканців різних вікових та гендерних груп до проведення міських заходів (проекти з організації постійних екскурсій вихідного дня, залучення учнівської молоді та їх батьків до участі у екскурсіях в рамках шкільної краєзнавчої освіти, ін.);

 

•  Заохочення городян до участі у міських та інших конкурсах (покращення санітарного стану та естетичного вигляду вулиць, прибудинкових територій і внутрішніх дворів, підвищення обізнаності щодо історико-культурних цінностей та туристичних об’єктів Чугуєва і популяризації їх серед різних верств населення, проекти по створенню нових туристично-привабливих об’єктів та територій);

•  Організація та проведення конкурсів на кращі фото- та відео- матеріали;

•  Організація та проведення конкурсів на кращий бренд (у рамках запропонованих концепцій туристичних брендів міста)

•  Організація та проведення конкурсів на кращий текст екскурсії містом.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. Інституалізація управління туризмом у місті

Виклики. Не зважаючи на загальну готовність місцевої влади підтримувати ініціативи, скеровані на розвиток туристичного потенціалу, в місті відсутній єдиний управлінський механізм і традиція системного управління туризмом, немає ефективної організаційної структури. Також спостерігається низька активність місцевого бізнесу та громади міста і готовність до широкої співпраці у сфері туризму, розвитку малого та середнього бізнесу, орієнтованого на залучення та обслуговування туристів; відсутній механізм взаємодії влади, бізнесу, громади; відсутній також досвід формування партнерств в сфері туризму, в тому числі – міжсекторного, з операторами ринку національного туризму, з сусідніми містами.

Загрози. Все вищезазначене може призвести до некерованості процесів, пов’язаних із розвитком туризму, роз’єднаності зусиль влади та бізнесу, зниження загальної конкурентоспроможності туристичного продукту.

Уникнення загроз планується здійснити на такими напрямами (операційні цілі):

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. Інституалізація управління туризмом у місті
Операційна ціль 4.1 Операційна ціль 4.2
4.1. Формування ефективної системи управління туризмом у місті 4.2. Розбудова партнерських стосунків

 

 

Діяльність у межах цієї стратегічної цілі цілком кореспондується зі стратегічними цілями 1, 2, 3. Реалізація всіх зусиль, спрямованих на створення туристичного продукту (1), його маркетингу на внутрішньому та міжнародному ринках (2), розвитку людського капіталу міста (3) можлива лише за умови створення дієвих інституцій управління (4), що ґрунтуються на засадах партнерства влади, бізнесу та громади.

Очікувані результати від реалізації стратегічної цілі 1:

формування на органу управління туризмом, здатного координувати всіх учасників процесу туристичного розвитку м. Чугуєва, здійснювати планування та реалізацію туристичної політики міста, його маркетингу;

підвищення ефективності партнерських зв’язків з іншими містами Слобожанщини, операторами ринку внутрішнього та міжнародного туризму;

підвищення ефективності механізму державно-приватного партнерства на рівні міста.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. Формування ефективної системи управління туризмом у місті

Очікувані результати: Поява створеного із залученням місцевих підприємців ефективно діючого органу управління туризмом, здатного реалізовувати функції планування та реалізації туристичної політики, координації учасників туристичного процесу, планування маркетингу туристичного продукту.

Індикатори реалізації:

організація управління туризмом в м. Чугуєві (представництва ТАУ);

міська система обліку туристів, збирання й аналізу статистичної інформації;

сектор туризму відділу культури і туризму чугуївської міської ради у складі 2 осіб;

щорічний план дій (цільова програма) з виконання Стратегії розвитку туризму;

1 міні-грант міської ради щорічно на реалізацію проекту у сфері туризму;

збільшення обсягів залучення грантових (донорських), спонсорських і волонтерських ресурсів для реалізації громадських ініціатив у сфері розвитку туризму;

4 заявки щорічно для участі м. Чугуїв у конкурсах проектів на отримання міжнародної технічної допомоги у сфері туризму та суміжних сферах діяльності, які сприятимуть розвитку туризму.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
4.1.1. Формування організаційної структури управління туризмом в місті •      Створення організації управління туризмом в м. Чугуєві (представництва ТАУ), до складу якої увійдуть представники влади, бізнесу, громадських організацій і місцеві активісти, з метою забезпечення процесу планування розвитку туризму, маркетингу місцевого туристичного продукту, залучення інвестицій та створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

 

•      Започаткування міської системи обліку туристів, збирання й аналізу статистичної інформації у туристичній галузі, у т.ч. через туристичні інформаційні центри, суб’єктів надання послуг, з використанням сучасних ІТ-засобів.

4.1.2. Переформатування діяльності відділу культури і туризму Чугуївської міської ради •      Створення сектору туризму у відділі культури і туризму Чугуївської міської ради (2 особи);

 

•      Забезпечення розробки та впровадження щорічного плану дій (цільової програми) з виконання Стратегії розвитку туризму і відбір проектів за конкурсом;

•      Забезпечення ефективності використання бюджетних коштів на засадах міжсекторного партнерства;

•      Створення системи підтримки міською радою приватних і громадських ініціатив, бізнес-проектів на конкурсній основі (міні-гранти міської ради, організаційне та інше ресурсне сприяння розробникам проектів для участі у грантових конкурсах тощо);

•      Збільшення обсягів залучення грантових (донорських), спонсорських і волонтерських ресурсів для реалізації громадських ініціатив у сфері розвитку туризму;

•      Розроблення міських проектів для участі м. Чугуєва у конкурсах проектів на отримання міжнародної технічної допомоги у сфері туризму та суміжних сферах діяльності, які сприятимуть розвитку туризму;

•      Розроблення та оприлюднення інвестиційних пропозицій для залучення стратегічних інвесторів з метою подальшого розвитку туризму.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. Розбудова партнерських стосунків

Очікувані результати: Об’єднання зусиль бізнесу та влади в частині створення та просування на внутрішньому та міжнародному ринках туристичного продукту м.Чугуєва призведе до синергетичного ефекту, сприятиме розвитку підприємницьких ініціатив

Індикатори реалізації:

консультаційний центр;

5 заходів щодо обміну досвідом, розширенню ділових зв’язків і можливостей малого підприємництва в сфері туризму м. Чугуєва;

3 мікро кредити щорічно;

участь у 2-я ярмарках;

10 угод про співпрацю в галузі туризму з містами Харківської області.

Завдання Заходи реалізації завдання (неповний перелік)
4.2.1. Покращення інструментів взаємодії з місцевим бізнесом •      Створення консультаційного центру, що надає послуги аутсорсингу підприємцям;

 

•      Створення сприятливих умов для започаткування і розвитку бізнесу у галузях, пов’язаних із залученням та обслуговуванням відвідувачів міста (першочергово – дозвільні та інші адміністративні послуги, оренда комунального майна, юридично та адміністративно прозорі відносини з бізнесом);

•      Активізація діяльності місцевого відділення Спілки підприємців;

•      Організація заходів щодо обміну досвідом, розширенню ділових зв’язків і можливостей малого підприємництва в сфері туризму м. Чугуєва;

•      Надання мікро-кредитів суб’єктам малого підприємництва для ведення власної справи через Регіональний фонд підтримки підприємництва;

•      Підтримка суб’єктів господарської діяльності, інших зацікавлених осіб у їх прагненні до участі у партнерських туристичних організаціях;

•      Організація ярмарків, бізнес-зустрічей, ярмарків- контрактів для пошуку партнерів.

4.2.2. Покращення інструментів взаємодії з іншими містами •      Розширення участі м. Чугуєва в асоціаціях міст та інших муніципальних партнерствах;

 

•      Укладання угод про туристичну співпрацю між містами Харківської області, що можуть бути включені до єдиних туристичних маршрутів;

•      Розширення партнерських стосунків з містами-побратимами, українською діаспорою за кордоном;

•      Залучення ресурсів національно-культурних товариств, земляцтв й інших подібних об’єднань.

6. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії розвитку туризму

6.1. Впровадження стратегії

Ефективність реалізації Стратегії розвитку туризму в м. Чугуїв залежатиме від позитивних економічних і соціальних змін, що впливають на досягнення її мети та цілей.

У роботі над розробкою Стратегії брали участь представники органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів влади, бізнесу, громадськості, науковці, діячі культури, освіти і спорту, громадських та інших організацій, що забезпечує реалістичність її виконання та довіру до неї з боку громади.

З метою забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії необхідно створити відповідну систему моніторингу, яка має включати: Орган з моніторингу; Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії; систему індикаторів (результатів) впровадження Стратегії (кількісні та якісні). Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі партнерства, координації та узгодження діяльності всіх основних учасників цього процесу.

Впровадження Стратегії розвитку туризму м. Чугуїв має здійснюватись через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, що будуть здійснюватися суб‘єктами місцевого розвитку, а також рішень органів місцевого самоврядування, що приймаються для досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії.

Забезпечення реалізації Стратегії передбачає контроль за діяльністю організацій та установ, задіяних у процесі впровадження Стратегії. Зазначеним повинен займатись відповідний орган з управління впровадженням, створений з представників органів влади та місцевого самоврядування, громадськості та бізнесу (представництво Туристичної асоціації України). Питання впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції цього органу, який є відповідальним за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і операційних цілей та за їх досягнення.

Міська СРТ не може передбачити всі дії місцевого, регіонального та національного рівня, які будуть реалізовуватись в місті до 2022 року, та можуть сприяти досягненню очікуваних результатів. Саме тому пропонується у сценаріях виконання СРТ зосередитися на операційних цілях і заходах, що можуть бути здійсненні за допомогою цільового впливу органів місцевого самоврядування та за активної підтримки держави (субвенції на соціально-економічний розвиток міста, цільові субвенції, фінансування з Державного фонду регіонального розвитку тощо), узгодженої програми допомоги донорів і приватних інвестицій. Отже, ефективність реалізації Стратегії залежить значною мірою від компетентності, готовності й бажання мешканців міста сприяти змінам і покращенням.

Стратегічні цілі, сформульовані в даному документі, фактично визначають ключові моменти, щодо яких необхідно зосередити зусилля, та напрями використання ресурсів (у тому числі приватних інвестицій) аби їх результативність була максимальною з точки зору досягнення стратегічного Бачення, визначеного у Стратегії.

Реалізація можливостей — це завдання для підрозділів виконавчого комітету Чугуївської міської ради, сектору громадських організацій та громадян, які займаються різноманітною діяльністю у сфері розвитку міста за підтримки проектів міжнародної технічної допомоги.

Стратегія побудована таким чином, аби зробити можливою паралельну реалізацію усіх цілей з метою поширення спроможностей реалізації, територіального поширення впливу і фінансової доступності, хоча певні дії є передумовою для здійснення інших, а тому вважаються пріоритетними у відношенні до наступних дій, в цьому сенсі черговість проектів в рамках Плану реалізації Стратегії вибудовується так, щоб уникнути розривів і пропусків у виконанні пов’язаних між собою заходів проектів.

Методика реалізації Стратегії передбачає визначення пріоритетів впровадження. Важливим є здійснення Стратегії в рамках двох послідовних та взаємопов’язаних програмних циклів (етапів), включених у три Плани реалізації:

 • Перший: 2016 – 2017 роки;
 • Другий: 2018 – 2020 роки;
 • Третій: 2021 – 2022 роки.

Кожні три роки, за результатами моніторингу ефективності реалізації Стратегії, слід здійснювати оцінку необхідності уточнення чи перегляду окремих елементів Стратегії щодо відповідності новим тенденціям і обставинам, що можуть виникати, та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок:

 • коштів міського бюджету;
 • Державного фонду регіонального розвитку;
 • коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у місті;
 • субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
 • коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;
 • коштів інвесторів, власних коштів підприємств.

Моніторинг реалізації Стратегії

У ході моніторингу реалізації Стратегії вирішується ціла низка завдань:

 • Контроль за реалізацією Стратегії в цілому.
 • Оцінка ступеню досягнення прогресу за стратегічними цілями, просування до операційних цілей.
 • Аналіз інформації щодо змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку міста для уточнення та корегування (актуалізації) цілей Стратегії.
 • Підтримка в робочому стані органів та структури стратегічного планування.

Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа відібраних показників (індикаторів). Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: стратегічного Бачення; стратегічних цілей; операційних цілей та виконання проектів.

Запровадження системи моніторингу передбачає використання індикаторів в рамках концепції «вхід, процес, випуск, результат», на основі якої визначаються індикатори, які поділені на чотири групи:

 • вхідні індикатори, що характеризують ресурси та їх обсяг;
 • індикатори процесу, що характеризують шлях, за яким здійснюються заходи з визначеними ресурсами;
 • індикатори випуску, що характеризують фізичний обсяг товарів та послуг;
 • індикатори результату, що характеризують очікувані зміни.

Позитивним ефектом реалізації Стратегії стане зростання показників чисельності туристичних прибуттів і ночівель, кількості ночівель у засобах розміщення, чисельності відвідувачів музеїв міста, а також випереджання темпів зростання цих показників порівняно з попереднім періодом і середньо-українськими показниками та показниками міст-конкурентів.

Моніторинг досягнення стратегічних цілей здійснюватиметься відповідно до основних стратегічних цілей.

Здійснюватиметься також моніторинг реалізації стратегічних цілей. Основними кількісними показниками щодо кожної стратегічної цілі за період моніторингу будуть показники, що випливають з переліку проектів, які будуть реалізовані в рамках досягнення кожної стратегічної цілі.

Індикатори ефективності досягнення цілей визначені у Стратегії. Відповідно до цих індикаторів на кожен плановий період моніторингу має бути сформовано кількісні показники, за якими має здійснюватись моніторинг.

ВХІДНІ

 

ІНДИКАТОРИ

  Створення сприятливих умов для регулювання ведення бізнесу. Підтримка розвитку інноваційних технологій.
    Запровадження освітніх програм з урахуванням потреб високотехнологічного бізнесу.
    Підвищення якості надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам.
    Створення умов для об’єднання та підвищення фінансової спроможності територіальних громад.
    Поліпшення якості міжрегіональної та міської фізичної інфраструктури.
    Розвиток міжрегіональної та міської транспортної мережі.
    Запровадження програм підтримки розвитку сільської місцевості.
    Запровадження програм розвитку міських транспортних мереж.
    Підвищення рівня якості надання послуг з обслуговування громадським транспортом.
    Створення міжрегіональних та міських інформаційних і комунікаційних мереж.

 

 

Показники:

Кількість природних об’єктів, ландшафтів і оглядових майданчиків, об’єктів історико-культурної спадщини, що можуть бути використані з метою туристичного показу

ІНДИКАТОРИ

 

ПРОЦЕСУ

  Відсоток і абсолютна кількість номерного фонду готелів і готельних комплексів, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам або сертифіковані на «кількість зірок» сервісу

 

Загальна кількість садиб сільського туризму та кількість садиб з мінімальним набором послуг типу «розміщення+харчування» і їх ємність в одночасних відвідувачах

Збільшення кількості об’єктів показу в м. Чугуїв малих архітектурних форм

Зростання кількості об’єктів туристичного показу в м. Чугуїв та його околицях

Збільшення кількісті закладів харчування міста, задіяних в обслуговуванні відвідувачів міста

Кількість заходів з ознайомлення представників місцевих громад з можливостями та напрямами розвитку сільського туризму, на рік

Кількість заходів, спрямованих на формування екологічної культури населення, за рік

Кількість масових заходів регіонального, національного або міжнародного масштабу, проведених у місті, на рік

Кількість проведених заходів у сфері ділового туризму, за рік

Кількість проектних заявок на упорядкування та реставрацію об’єктів показу в м. Чугуїв

Кількість прознакованих пішохідних, велосипедних, кінних, водних маршрутів, їх загальна довжина

Кількість промаркованих екологічних стежин, їх загальна довжина

Кількість реалізованих проектів з реставрації культурно-історичних об’єктів та пам’яток архітектури

Кількість розроблених проектів будівництва нових і реконструкції існуючих агросадиб в контексті створення осередків сільського туризму, які б репрезентували природне та етнокультурне розмаїття Слобожанщини

План заходів із сприяння створенню садиб сільського туризму та забезпечення якості їх послуг

ІНДИКАТОРИ ВИПУСКУ   Збільшення кількості упровадження інноваційних технологій. Збільшення частки інноваційних підприємств.
    Збільшення чисельності осіб, які працюють у високотехнологічних секторах економіки.
    Підвищення спроможності територіальних громад до розвитку.
    Посилення транспортного, інформаційного та комунікативного зв’язку Чугуєва – центру економічного зростання – із менш розвинутими територіями.
    Створення умов для поширення інноваційних знань та досвіду.
    Підвищення рівня освіти населення.
    Зростання загальних доходів населення.
    Зниження рівня захворюваності.
    Зниження рівня смертності дітей віком до 1 року.
    Створення рівних умов доступу до ринку праці.
    Підвищення рівня доступу населення до основних адміністративних та інших послуг.

 

 

Показники:

«Якірний» об’єкт розважальної інфраструктури

3 пункти велопрокату, облаштовані велодоріжки в місті

Адаптовані під прийом відвідувачів об’єкти спортивної інфраструктури

База даних майстрів-ремісників

Готель на 50-70 місць туристичної спеціалізації

Довжина впорядкованих туристичних стежок

Звіти про виконання міської програми відновлення, збереження та популяризації архітектурної та іншої культурно-історичної спадщини м. Чугуїв

Індекс екологічної безпеки життєвого середовища міста

Індекси екологічної і просторової ефективності комунальних підприємств

Кількість малих і середніх підприємств, задіяних в обслуговуванні відвідувачів міста

Кількість нових прокладених туристичних маршрутів і їх загальна довжина

Кількість облаштованих туристичних маршрутів по видах

Кількість туристичних активностей в м. Чугуїв

Кінний клуб

Місцевий центр ремісництва

Перелік продукції ремісництва, що може бути пов’язана з історією та традиціями місцевості, в тому числі – сувенірної продукції та фірмових страв, що відображають кулінарні традиції Чугуєва (наприклад, виноградне варення)

Реконструйовані об’єкти комунальної інфраструктури

Туристична база на 75 місць на березі р. Сіверський Донець

Центр ремісництва у пам’ятці архітектури Торгівельні ряди

Частка довжини доріг у хорошому і відмінному стані до загальної протяжності доріг Чугуєва, %

ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТУ   Зростання частки доданої вартості у ВРП.

 

Збільшення капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій.

    Зростання у випуску частки інноваційної продукції.
    Зростання частки високотехнологічного експорту.
    Розвиток міста.
    Підвищення рівня доходів та споживання населення.
    Зменшення кількості вибулих.
    Зменшення диференціації в наявних доходах населення.
    Зниження рівня бідності
    Підвищення соціальної справедливості.
    Зниження рівня безробіття.
    Ефективне використання потенціалу територіальної спеціалізації в економічному розвитку.

 

 

Показники:

Зростання кількості відвідувачів-туристів подієвих заходів, що проводяться у місті

Зростання чисельності відвідувачів у м. Чугуїв за рахунок створення нового попиту

Середня тривалість перебування відвідувача в місті

 

Показники для моніторингу збираються за результатами кожного року реалізації Стратегії. На основі зібраних даних готується річний звіт та звіт щодо виконання періоду трирічного планування.

Річний звіт складається з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом; містить інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу; оцінку можливостей досягнення поставлених цілей на трирічний цикл планування.

Підсумковий звіт про моніторинг за трирічний цикл планування до показників, які передбачаються у річних звітах, містить загальні оцінки ефективності, результативності та стійкості досягнутих результатів.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм області на наступний за звітним бюджетний рік.

Форму моніторингового звіту, відповідального за його підготовку та строки подання визначає міська влада відповідно до власних повноважень та структури.

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення ретельного відслідковування виконання завдань та реалізації проектів, коригування та актуалізація Стратегії, за необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено іншими.

7. Узгодженість Стратегії розвитку туризму м. Чугуєва з іншими програмними та стратегічними документами

Стратегія розвитку туризму м. Чугуєва до 2022 року узгоджується з:

 • Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року;
 • Стратегією розвитку Харківської області до 2020 року і планом реалізації цієї стратегії;
 • Економічними, соціальними, екологічними, інфраструктурними, територіальними й іншими аспектами розвитку Харківської області, Чугуївського району і міста Чугуєва.

Середньострокове і короткострокове стратегічне планування міського розвитку узгоджується з процесами стратегічного планування розвитку регіонів / областей на основі розробки та ухвалення відповідних стратегічних документів.

Стратегія розвитку туризму м. Чугуїв узгоджена з Генеральною схемою планування території України, Генеральним планом м. Чугуїв.

Реалізація Стратегії розвитку туризму м. Чугуїв передбачає розробку Плану реалізації Стратегії відповідно до визначених циклів / етапів.

7.1. Узгодженість з Державною стратегією регіонального розвитку

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020) включає три Стратегічні цілі:

 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів,
 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток,
 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку.

Стратегія розвитку туризму м. Чугуїв розроблена відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та процесів державного стратегічного планування розвитку окремих секторів економіки країни та її регіонів, що враховує потреби їх розвитку, та необхідність підвищення конкурентоспроможності.

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку туризму м. Чугуїв з цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року:

Стратегічні цілі (Україна) Стратегічні цілі розвитку туризму м. Чугуєва
1. Розвиток туристичного продукту м. Чугуїв 2. Просування туристичного продукту м. Чугуїв на внутрішньому та міжнародному ринках 3. Розвиток людських ресурсів туризму в м. Чугуїв 4. Інституа­лізація управління туризмом у місті
1. Підвищення рівня

 

конкурентоспроможності регіонів

X X X X
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток x x x x
3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку     x X

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”.

7.2. Узгодженість зі Стратегією розвитку Харківської області до 2020 року і планом її реалізації

Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року включає три Стратегічні цілі:

 1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП,
 2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток,
 3. Ефективне управління місцевим розвитком.

Стратегія розвитку туризму м. Чугуїв розроблена відповідно до Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року, що враховує потреби її розвитку, та необхідність підвищення конкурентоспроможності.

Узгодженість Стратегічних цілей Стратегії розвитку туризму м. Чугуїв з цілями Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року:

Стратегічні цілі (Харківська область) Стратегічні цілі розвитку туризму м. Чугуєва
1. Розвиток туристичного продукту м. Чугуїв 2. Просування туристичного продукту м. Чугуїв на внутрішньому та міжнародному ринках 3. Розвиток людських ресурсів туризму в м. Чугуїв 4. Інституа­лізація управління туризмом у місті
1. Конкурентоспроможність економіки та зростання ВРП X X X X
2. Зменшення територіальних диспропорцій у якості життя та поліцентричний розвиток X x X X
3. Ефективне управління місцевим розвитком X X x X

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість/зв’язок, аніж маленька “x”.

7.3. Узгодженість Стратегії з основними аспектами регіонального розвитку

Узгодженість стратегічних цілей м. Чугуїв з ключовими секторами розвитку Харківської області була також проаналізована. Позначка “х” була вставлена у поля, де присутня узгодженість, внесок або відповідний зв’язок.

Сектори Стратегічні цілі розвитку туризму м. Чугуєва
1. Розвиток туристичного продукту м. Чугуїв 2. Просування туристичного продукту м. Чугуїв на внутрішньому та міжнародному ринках 3. Розвиток людських ресурсів туризму в м. Чугуїв 4. Інституа­лізація управління туризмом у місті
Економіка і торгівля X X    
Промисловість та інфраструктура Х X х  
Сільське, лісове господарство, харчова промисловість х X х  
Транспорт і дороги X X х  
Екологія й природні ресурси X X х  
Освіта й молодь х х X  
Здоров’я, соціальний захист, сім’я і дитина     X  
Культура і туризм X X X X
Обмін інформацією X X x X
Комунальне господарство X х x  
Територіальний розвиток, земля і кадастр X x х  

Примітка: Велика буква “X” означає більшу узгодженість /зв’язок, аніж маленька “x”.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Склад робочої групи, яка працювала над розробкою Стратегії розвитку туризму м. Чугуїв на період 2016 – 2022 рр.

МІНАЄВА Галина – міський голова

МАКАРЕНКО Людмила – заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету

ОПАНАСЮК Наталія – віце-президент Туристичної асоціації України

МЄШАЛКІН Олександр – виконавчий директор тренінгової агенції «ASK»

ЗАБАЛДІНА Юлія – експерт Туристичної асоціації України

БОРЩ Григорій — експерт Туристичної асоціації України

Переглядів: 1040
Дата публікації: 18:24 20.03.2016
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
23.06.2018
день - Концерт учнів підготовчого відділення Чугуївської дитячої музичної школи «Здравствуй, лето!» Концерт учнів підготовчого відділення Чугуївської дитячої музичної школи «Здравствуй, лето!» Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.І. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЧДМШ
17:30 - Загальноміський захід з нагоди випуску учнів 11-х класів Загальноміський захід з нагоди випуску учнів 11-х класів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:23.06.2018 17:30 Місце проведення:Площа Соборна
24.06.2018
12:00 - Міські змагання з пляжного волейболу, присвячені Дню молоді. Міські змагання з пляжного волейболу, присвячені Дню молоді. Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В. Час проведення:24.06.2018 12:00 Місце проведення:Станція лодочна
15:00 - Відкриття «Свята молоді» Відкриття «Свята молоді» Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В. Час проведення:24.06.2018 15:00 Місце проведення:Станція лодочна
18:00 - Майстер –клас від школи танців «Ахіs»,фестиваль красок Холі. Майстер –клас від школи танців «Ахіs»,фестиваль красок Холі. Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В Час проведення:24.06.2018 18:00 Місце проведення:Станція лодочна
20:00 - Молодіжна дискотека Молодіжна дискотека Організатор:Вінник Т.С Лиманська С.В. Час проведення:24.06.2018 20:00 Місце проведення:Станція лодочна
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництва«ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації до 31 серпня 2018 року продовжено конкурс на отримання безвідсоткового мікрокредиту за рахунок коштів обласного бюджету на зворотній основі під бізнес-плани проектів серед суб’єктів малого і середнього підприємництва Харківської області у національній валюті України в розмірі від 50 до 75 тис. грн строком до 1 року, від 75 до 200 тис. грн – строком до 2 років.У рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих