Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради № 486 від 13.12.2013 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації»
Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради № 486 від 13.12.2013 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації»

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

   «13»    12    2013

Чугуїв

                  № 486

Про затвердження

Порядку забезпечення доступу

до публічної інформації

Керуючись ст. 40, п. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», законами України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних», враховуючи розпорядження міського голови від 04.09.2013 № 334 «Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» і від 17.10.2013 №417 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04.09.2013 № 334 «Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»», протокол ЕК ДСК від 23.11.2013 та у зв’язку з кадровими змінами, Виконавчий комітет Чугуївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті (додаток №1).

2. Затвердити Перелік відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради у структурних підрозділах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету (додаток №2).

3. Затвердити Перелік видів документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет(додаток №3).

4. Затвердити перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової) (додаток №4).

5. Затвердити примірну форму бланку запиту на інформацію (додаток №5).

6. Затвердити норми витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток №6).

7. Оплату здійснювати на реєстраційний спеціальний рахунок Чугуївської міської ради:  35422026002429 в ГУДКУ у Харківській області.

8. Розпорядникам інформації вести облік запитів на інформацію та реєстрацію документів відповідно до законодавства.

9. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям міста у разі надання до виконавчих органів Чугуївської міської ради інформації встановлювати відповідно до законодавства України її статус («конфіденційна», «таємна», «службова»).

10. Управлінню обслуговування замовників та персоналу апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради (АНЦИБОР Н.М.) провести широку інформаційну кампанію щодо популяризації порядку отримання публічної інформації.

Термін – протягом 1 кварталу 2014.                                                 

11. Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 06.05.2011 № 246 “Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації”, від 19.09.2011 № 410 “Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Чугуївської  міської ради від 06.05.2011 № 246 та затвердження норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію”, від 18.01.2012 №43 «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Чугуївської  міської ради від 06.05.2011 № 246» визнати такими, що втратили чинність.

12.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П.

Міський голова                                                                            Г.М.МІНАЄВА 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від «13»  12  2013   № 486

 

 

Порядок

забезпечення доступу до публічної інформації

у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації (надалі - Порядок) розроблено відповідно до ст.ст. 34, 40 Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про державну таємницю» «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Наказу Служби Безпеки України від 12.08.2005  N 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.
 2. Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації». Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет є  розпорядником публічної інформації, яка створена чи отримана в процесі виконання повноважень, визначених чинним законодавством (додаток №3).
 3. Чугуївська міська рада та її виконавчі органи не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
 • стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
 • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
  1. Основні терміни, що використовуються в Порядку:
-                запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
-                розпорядники інформації – це Чугуївська міська рада та її виконавчі органи;
-                виконавчі органи Чугуївської міської ради – члени виконавчого комітету, управління, відділи, служби та інші створювані Чугуївською міською радою виконавчі органи для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством України;
-                запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;
-                публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами Чугуївської міської ради своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;
-                конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
-                службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчих органів Чугуївської міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";
-                таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
-                нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів,  ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі,  а  також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);
-                предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності)  фізичних  або юридичних осіб тощо.

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 1.  Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднити наступну інформацію:

2.1.1 про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

 1.   нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
 2.   перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
 3.   порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
 4.   інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;
 5.   інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
 6.   плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
 7.   розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
 8.   загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 9.  звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
 10.  інформацію про діяльність виконавчих органів Чугуївської міської ради, а саме про:

–              їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

–              прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

–              розклад роботи та графік прийому громадян;

–              вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

–              перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

–              перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

–              порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень виконавчих органів Чугуївської міської ради, їх дій чи бездіяльності;

–              систему обліку, види інформації, якою володіють виконавчі органи Чугуївської міської ради;

 1.  іншу інформацію про діяльність виконавчих органів Чугуївської міської ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

 2. Вищезазначена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради – www.chuguev-rada.gov.ua невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

 3. Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.
 4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
 5. Доступ до інформації забезпечується шляхом:
2.5.1 систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
- в офіційних друкованих виданнях; 
- на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет; 

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом;

2.5.2 надання інформації за запитами на інформацію.

 1. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:
 1. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням  чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
 2. розголошення  інформації  може завдати істотної шкоди  цим інтересам;
 3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
  1. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він  правомірно  оприлюднив  її раніше.
  2. Перелік інформації з обмеженим доступом (таємної, конфіденційної та службової) наведено в додатку № 4.
  3. Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.
  4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається до виконавчого комітету з понеділка по четвер з 8.00 до 17.15, в п’ятницю з 8.00 до 16.00 (з 12.00 до 13.00 – обідня перерва) таким чином:
 • в письмовій формі та факсом за № 2-34-39- до Центру надання муніципальних послуг (кабінет № 2 та 2-а);
 • в усній формі та за телефоном по номеру 2-34-39 - відповідальним працівником Центру надання муніципальних послуг (кабінет № 2 та 2-а) заповнюється бланк запиту зі слів запитувача інформації;
 • на електронну адресу – mrada.chuguev@gmail.com відповідальному працівникові інформаційно-комп’ютерного відділу.
  1. Запит на інформацію повинен містити:

2.11.1 ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

 1.  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 2.  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 3.  Відповідальні особи з питань запитів на інформацію Центру надання муніципальних послуг та інформаційно-комп’ютерного відділу після надходження запиту:

2.12.1 систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;

 1.  у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;
 2.  після попереднього розгляду та згідно з резолюцією керівництва передають інформаційний запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк його виконання;
 3.  ведуть реєстрацію інформаційних запитів (окремо письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом, та електронною поштою).
 4.  Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:

2.13.1 розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;

 1.  у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;
 2.  у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 3.  Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта), але після реєстрації у відділі роботи зі зверненнями громадян. Письмова відповідь має бути підписана відповідним заступником міського голови, секретарем ради чи керуючим справами згідно з розподілом обов’язків.
 4.  Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо  задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 та норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток №6). Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 1.  Інформація вважається наданою, якщо виконавчі органи Чугуївської міської ради:
 • забезпечили її оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача;
 • забезпечили доступ до засідань Чугуївської міської ради та засідань виконавчого комітету Чугуївської міської ради, а також до засідань колегіальних та робочих органів Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету;
 • надана письмова відповідь на інформацію запитувачу інформації;
 • якщо запитувач інформації має отримувати її в інший спосіб, обумовлений діючим законодавством, яке чинне до внесення до нього відповідних змін.
  1.  Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.
  2.  Інформація, отримана в результаті запиту, не  може  бути  використана  для  закликів  до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,  пропаганди  війни,  насильства,  жорстокості, розпалювання міжетнічної,  расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
  3.  Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами:
 • з питань роботи Чугуївської міської ради,
 • з питань роботи виконавчого комітету та міського голови,
 • з кадрових питань

визначено кабінет №7 адмінбудівлі по вул.К.Лібкнехта, 35А в м.Чугуєві;

 • зі спеціалізованих питань діяльності виконавчих органів Чугуївської міської ради – визначено службові кабінети структурних підрозділів Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету.
  1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
 • - розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 • не дотримано вимог до запиту.
  1.  Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
  2.  Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
  3.  У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
 • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис.
  1.  Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
  2.  Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у строки, зазначені у п. 2.6., у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
  3.  У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
 • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • підпис.
  1.  Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
  2.  Контроль за дотриманням даного Порядку у виконавчих органах Чугуївської міської раді покладається на керуючого справами виконавчого комітету, в Чугуївській міській раді – на секретаря міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                   Л.П. МАКАРЕНКО

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від «13» 12  2013    № 486

 

Перелік

відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради у структурних підрозділах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету

 

  1. Визначити у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті відповідальною особою з питань реєстрації запитів на інформацію, опрацювання, систематизацію й контроль за задоволенням запиту на інформацію та надання консультацій під час надання запиту:

-  до міської ради щодо інформації, яка знаходиться у володінні Чугуївської міської ради – Бойко Оксану Олександрівну, начальника організаційного відділу ради Чугуївської міської ради ;

- до виконавчого комітету щодо інформації, яка знаходиться у володінні Виконавчого комітету Чугуївської міської ради – Анцибор Наталію Миколаївну, начальника управління - начальника служби персоналу управління обслуговування замовників та персоналу апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

-   на офіційну електрону адресу Чугуївської міської ради – Логачова Віктора Володимировича, начальника служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

-   безпосередньо до виконавчих органів Чугуївської міської ради – керівники відповідних структурних підрозділів.

 

        2. Визначити відповідальною особою за розміщення публічної  інформації на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради - начальника служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради Логачова В.В.

 Керуючий справами

виконавчого комітету                                              Л.П. МАКАРЕНКО

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від «13»  12  2013  № 486

 

Перелік
видів документів, що місять публічну інформацію, розпорядником якої є Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет         Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) розпорядником публічної інформації є Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет стосовно інформації:

- що була отримана або створена в процесі реалізації повноважень Чугуївською міською радою  або її виконавчим комітетом, їх структурними підрозділами, та яка знаходиться у володінні Чугуївської міської ради або її виконавчого комітету;

- що була отримана або створена Чугуївською міською радою  або її виконавчим комітетом в процесі забезпечення його діяльності та яка знаходиться у його володінні.

        Чугуївська міська рада  або її виконавчий комітет Чугуївської міської ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- стосовно інформації інших органів влади України, підприємств, установ, організацій;
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб. 
       Види інформацій, якими володіє Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет представлені в:

1. Рішеннях Чугуївської  міської ради з додатками.

2.  Рішеннях Виконавчого комітету Чугуївської міської ради з додатками.

3. Розпорядженнях міського голови.

4. Текстах угод, договорів, заяв, нормативно-правових актів, меморандумів Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету з представниками інших міст, підприємств, організацій, установ тощо.

5. Документах з питань співробітництва між Чугуївською  міською радою та  її виконавчим комітетом, громадськими організаціями.

6. Списках депутатів Чугуївської міської ради. 

7.Переліках постійних комісій та депутатських фракцій (груп) у Чугуївській міській раді.

8. Порядку денному сесій Чугуївської міської ради.

9. Порядку денному засідань виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

10. Протоколах засідань Чугуївської міської ради.

11. Протоколах засідань виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

12. Протоколах Узгоджувальної ради.

13. Щомісячних графіках засідань постійних комісій Чугуївської міської ради.

14. Протоколах засідань постійних комісій Чугуївської міської ради.

15. Переліку прийнятих рішень Чугуївської міської ради.

16. Графіку прийому депутатів Чугуївської міської ради.

17. Переліках прийнятих рішень Виконавчого комітету Чугуївської міської ради та розпоряджень міського голови.

18. Даних та звітах щодо розгляду звернень юридичних та фізичних осіб.

19. Інформаційно-довідкових документах, надісланих до відома.

20. Персональному складі працівників структурних підрозділів Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, службових номерах зв’язку, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях.

21. Розкладі роботи та графіку прийому громадян у Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради.

22. Реєстрі адміністративних та муніципальних послуг, які надає Чугуївська міська рада та її  виконавчий комітет, інформаційних та технологічних картках, процедурах якості.

23. Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України у Чугуївській  міській раді та її виконавчому комітеті.

24. Матеріалах щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Чугуївській  міській раді та її виконавчому комітеті.

25. Положенні про Почесну грамоту Чугуївської міської ради, Положенні про Почесну грамоту Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Подяку Чугуївського міського голови, про відзнаку «За особистий внесок в розвиток міста», про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Чугуєва», списках осіб, які були відзначені.

26. Інформації про заходи, пов’язані з діяльністю у Чугуївській  міській раді та її виконавчому комітеті (перспективні плани робіт на рік, місяць, тиждень).

27. Бюджеті міста Чугуєва, звітах розпорядників коштів про витрачання бюджетних коштів.

28.  Звітах про виконання бюджету міста Чугуєва.

29. Річному плані закупівель.

30. Документації конкурсних торгів.

31. Оголошеннях про проведення процедури закупівель.

32. Протоколах засідань та прийнятих рішеннях неробочих органів, створених при Чугуївській міській раді та її виконавчого комітету.

33. Обґрунтуваннях застосування процедури закупівлі у одного учасника.

34. Протоколах розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних та цінових пропозицій;

35. Повідомленнях про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції.

36.  Повідомленнях учасникам про результати процедури закупівлі.

37. Оголошеннях про результати процедури закупівлі.

38. Інформації про відхилення пропозиції.

39. Звітах про результати проведення процедури закупівлі.

40. Інформації про одностороннє розірвання договору про закупівлю.

41. Інформації в інших документах, які створені або отримані Чугуївською міською радою та її виконавчими органами в процесі виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                              Л.П. МАКАРЕНКО

 

 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від «13»   12  2013  № 486

 

 

Перелік

інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової)

 

 1. Конфіденційна інформація виконавчих органів Чугуївської міської ради це:
 2. персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства виконавчими органами та посадовими особами Чугуївської міської ради;
 3.  інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності;
 4. персональні дані про випускників для виготовлення документів про освіту державного зразка;
 5. персональні дані про учасників конкурсних торгів;
 6. дані з особової справи сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 7. дані з особової справи осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;
 8. дані з особової справи прийомних сімей;
 9. дані з особової справи дитячого будинку сімейного типу;

1.9   конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо;

1.10     дані з особових справ кандидатів в усиновлювачі, для здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;

1.11     дані з анкет дітей, які підлягають усиновленню;

1.12     дані з особових справ працівників Виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

1.13     відомості щодо обліку носіїв з конфіденційною та технологічною інформацією інформаційно-телекомунікаційної системи органу ведення Реєстру виборців;

1.14 відомості щодо обліку подій та робіт щодо експлуатації інформаційно-телекомунікаційної системи органу ведення Реєстру виборців;

1.15  відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податку, у тому числі реєстраційний номер облікової картки фізичної особи;

1.16 відомості про місце проживання особи;

1.17 первинні (персональні) та інші дані , отримані у процесі проведення Перепису населення;

1.18 відомості про страховий стаж, результати медичних обстежень, отримувані доходи застрахованої фізичної особи;

1.19 відомості, що подаються заявником на визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

1.20 інформація щодо осіб, які звернулися до кризового центру про допомогу;

1.21 відомості щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів;

1.22 інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду; про умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії;

1.23 інформація про померлого;

1.24 відомості про оплату праці працівника та інші грошові виплати, окрім посадових осіб які перебувають на виборних посадах керівника та його заступників;

1.25 відомості про особисте життя громадян, одержані із звернень громадян;

1.26 інформація, яка може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника або яка стосується факту самогубства неповнолітнього;

1.27 відомості, що містяться в текстах судових рішень та дають можливість ідентифікувати фізичну особу.

 1. Таємна інформація виконавчих органів Чугуївської міської ради це:
 2. інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі;
 3. відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони, зони та райони територіальної оборони;
 4. відомості про організацію системи зв’язку (оповіщення) Цивільної оборони України (цивільного захисту) на особливий період або при загрозі проведення терористичних актів.;
 5. інформація, отримана при проведенні зовнішнього аудиту та виконанні інших аудиторських послуг;
 6. інформація про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина;
 7. інформація про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції, інфекційної хвороби, що передається статевим шляхом, психічного розладу;
 8. інформацію, що становить таємницю усиновлення;
 9. інформація що містить таємницю волевиявлення виборців під час голосування на виборах та референдумах.
 10. Службова інформація виконавчих органів Чугуївської міської ради (з проставленим грифом «Для службового користування») це:

3.1 Економіка, промисловість та енергетика

3.1.1 Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.

3.1.2 Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

3.1.3 Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і  готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).

3.1.4 Технічні завдання на використання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ТЗ НДДКР), технічні завдання на продукцію (виріб), звіти про НДДКР, уся напрацьована під час виконання науково-технічна, конструкторська, технологічна, проектна та нормативна документація до опублікування, у разі наявності в них інформації, яка може бути предметом патентування чи містить ознаку «НОУ-ХАУ» і не становить державної таємниці.

3.1.5 Інформація щодо методів та систем захисту оперативно-диспетчерського управління об’єднаної енергосистеми України.

3.1.6 Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління доступом на об’єкти паливно-енергетичного комплексу, уразливі в терористичному відношенні, що не становлять державної таємниці.

3.1.7 Відомості про місця установлення та принципи дії приладів і пристроїв, що використовуються в системах фізичного захисту або охорони на підприємствах, в установах, організаціях паливно-енергетичного комплексу, що не становлять державної таємниці.

3.1.8 Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.

3.1.9 Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформації про клієнтів.

3.1.10 Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств міста.

3.2 Кадрові питання

3.2.1 Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

3.2.2 Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

3.3 Житлово-комунальне господарство

3.3.1 Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3.3.2 Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

3.3.3 Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

3.3.4 Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення,

3.3.5 Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

3.4 Будівництво та архітектура

3.4.1 Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:

а) 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат крім державної;

б) 1:100000 у державній системі координат 1942р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

3.4.2 Топографічні, цифрові карти, фото плани і фотокарти масштабів 1:10000 – 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального  вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.4.3 Плани міст масштабу 1:10000 – 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.4.4 Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50000 – 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1:25000, 1:50000.

3.4.5 Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки  цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

3.4.6 Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які  дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

3.4.7 Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.

3.5 Соціальний захист населення

3.5.1 Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.

3.5.2 Персональні дані про одержувачів субсидій.

3.5.3 Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).

3.6 Цивільна оборона

3.6.1 Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.

3.6.2 Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

3.6.3 Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення міста.

3.6.4 Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів області.

3.6.5 Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів області.

3.6.6 Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах, містах, селищах і сільській місцевості області.

3.6.7 Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в області.

3.6.8 Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

3.6.9 Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні НС природного і техногенного характеру в області.

3.6.10 Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

3.6.11 Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).

3.6.12 Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3.6.13 Документи зі зв’язку  при проведенні радіотренувань та інших заходів.

3.6.14 Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

3.7 Охорона здоров’я

3.7.1 Зведені відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові, що не становлять державну таємницю.

3.8 Релігія

3.8.1 Орієнтування щодо врегулювання конфліктних ситуацій в так званих «гарячих населених пунктах» і стосовно інших передбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному ґрунті.

3.8.2 Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї,  мусульманстві тощо.

3.8.3 Щорічний інформаційний звіт про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.

3.8.4 Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

3.9 Охорона державної таємниці

3.9.1 Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

3.9.2 Відомості, що містяться у номенклатурі секретних справ та у журналах обліку секретного діловодства:

- журнал реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до державної таємниці;

- журнал обліку підготовлених документів;

- журнал обліку вхідних документів;

- журнал обліку журналів, картотек і завершених провадженням справ;

- журнал інвентарного обліку письмових зброшурованих матеріалів;

- журнал обліку секретних видань.

3.9.3 Відомості про перевірку наявності секретних документів, перегляд грифів секретності та знищення секретних документів.

3.9.4 Відомості про перелік посад, що дають право посадовим особам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

3.9.5 Відомості про надання і скасування допуску та надання доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

3.9.6 Відомості щодо облікової картки громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

3.9.7 Відомості про заходи планів забезпечення режиму секретності щодо захисту інформації, що становить державну таємницю, під час перебування іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з державною таємницею.

3.9.8 Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації.

3.9.9 Відомості про зміст заходів щодо проведення службових розслідувань за фактами витоку секретної інформації та інших порушень режиму секретності за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці, а також висновків за результатами проведених розслідувань.

3.9.10 Відомості про зміст заходів із забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

3.10. Оборонно-мобілізаційна робота

3.10.1 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

- створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій міста;

- виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

- виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

- виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

- виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

- мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

- кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України виконавчим комітетом;

- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

- показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки міста на особливий період;

- підготовки фахівців у закладах освіти міста на особливий період;

- надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в місті в особливий період;

- виробництва найважливішої цивільної промислової продукції міста в особливий період;

- номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, організаціях міста, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

- капітального будівництва в особливий період;

- створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг  в місті в особливий період.

3.10.2 Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки міста.

3.10.3 Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів із питань мобілізаційної підготовки економіки міста.

3.10.4 Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування виконавчого комітету, а також підприємств, установ і організацій міста, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

3.10.5 Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

3.10.6 Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

3.10.7 Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, окремого підприємства міста.

3.10.8 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій міста.

3.10.9 Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій області щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

3.10.10 Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій міста на режим роботи в умовах особливого періоду.

3.10.11 Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, окремого підприємства, установи, організації області.

3.10.12 Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій.

3.10.13 Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

3.11. Міжнародна діяльність

3.11.1 Зведені відомості щодо організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

3.12. Земельні відносини

3.12.1 Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).

 

3.13. Безпека і охорона правопорядку

 

3.13.1 Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

3.13.2 Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

3.13.3 Відомості про планування або організацію антитерористичних заходів, що не становлять державної таємниці.

3.14. Архівна справа

3.14.1 протоколи засідань експертно-перевірочних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатури справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

 

 Керуючий справами

виконавчого комітету                                                       Л.П. МАКАРЕНКО

 

 

 

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

від «13»  12   2013 № 486

 

Примірна форма бланку запиту на інформацію

 

 

МІСЬКОМУ ГОЛОВІ

МІНАЄВІЙ Г.М.

 

______________________________

_______________________________

_____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача інформації, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку)

 

ЗАПИТ

на інформацію

 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

за адресою:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(вказується адреса, за якою необхідно направити інформацію за запитом)

 

«___»____________20___               ______________________________

                                         (підпис запитувача інформації)

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                              Л.П. МАКАРЕНКО

 

 

 

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету

від «13»  12  2013 № 486

 

НОРМИ

витрат на копіювання або друк копій документів,

що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо             (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Примітка.

1. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку копій документів.

 

2. Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, що надаються за запитом на інформацію понад 10 сторінок.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                       Л.П.МАКАРЕНКО    

Переглядів: 183
Дата публікації: 14:03 09.02.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництва«ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації до 31 серпня 2018 року продовжено конкурс на отримання безвідсоткового мікрокредиту за рахунок коштів обласного бюджету на зворотній основі під бізнес-плани проектів серед суб’єктів малого і середнього підприємництва Харківської області у національній валюті України в розмірі від 50 до 75 тис. грн строком до 1 року, від 75 до 200 тис. грн – строком до 2 років.У рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих