Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Діяльність | Адміністративні послуги | ЦНАП інформує | Договір довічного утримання-роз'яснення
Договір довічного утримання-роз'яснення

Безліч питань, особливо у людей похилого віку, виникає щодо договору довічного утримання.

Що ж це за договір? За договором  довічного утримання (догляду) одна сторона- відчужувач передає у власність другій стороні - набувачеві житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобовязується надати відчужувачеві довічне матеріальне забезпечення в натурі у  вигляді житла, харчування, догляду і необхідної допомоги.

Відчужувач має право вимагати від набувача надання обумовленого договором   матеріального забезпечення,  а набувач  несе   зобов’язання – надати  відчужувачеві  матеріальне забезпечення  та догляд. В набувача можуть виникнути  два зобов’язання паралельно: забезпечувати  відчужувача утриманням  та забезпечити   догляд (довічно), але обов’язок щодо утримання поглинає   зобов’язання з догляду.

Сторонами в договорі  довічного утримання  є  відчужувач  та набувач. Відчужувачем  може бути фізична особа  незалежно від віку  та стану  здоров’я. Набувачем   може  бути  фізична та юридична особа, а можуть бути   кілька фізичних  осіб. Набувачем   майна  за договором   може бути   така особа,  яка  може   і здатна  надати   відчужувачеві обумовлене договором матеріальне забезпечення.  Також такий  може бути укладений  відчужувачем  на користь  третьої особи.

Договір довічного утримання (догляду) належить до договорів, для   яких передбачена  обов’язкова письмова форма  та нотаріальне посвідчення. Недотримання даної вимоги   тягне за собою   визнання   договору недійсним. Нотаріус, завіряючи договір, повинен   перевірити документи, необхідні для відчуження майна.

Якщо предметом договору є нерухомість, то такий договір  підлягає обов’язковій державній реєстрації. Право власності  на відчужувану  нерухомість переходить  до набувача тільки з моменту  реєстрації договору.

Які  обов’язки  набувача за договором довічного утримання (догляду)?  Набувач  за договором довічного утримання  повинен бути здатним надати відчужувачеві   обумовлене   договором належне   матеріальне  забезпечення. Виконання   договору   полягає  у надання  всіх  видів   матеріального  забезпечення  у натурі відповідно  до змісту договору. При укладанні договору  довічного утримання сторони  повинні визначити всі види    матеріального  забезпечення, обсяг,  способи та форми. За загальним  правилом  має  бути  визначено вид і кількість  харчування – скільки  разів на добу,  калорійність  та окремі елементи. Оскільки  даний договір   передбачає  можливість  догляду, то сторони мають чітко визначити, в чому  саме полягатиме догляд. Необхідно в договорі  визначити  умови, форми, способи  догляду, їх  періодичність, якість та зміст. Якщо у договорі  визначено, що відчужувач   потребує   медичного обслуговування, то  треба вказати, якого  саме – загального  чи  спеціального, які  ліки  необхідні, їх кількість і приблизна вартість. Довічне  утримання може надаватися  у чітко   визначеній грошовій сумі, черговість виплат  грошових сум  повинна   бути  визначена в договорі. Набувач  може  надати    будь - яку  необхідну допомогу, яка необхідна відчужувачу.

Однак,  деякі  види   утримання чи матеріального забезпечення не можна   чітко визначити  заздалегідь  при укладенні договору. У разі виникнення спору, він  повинен  вирішуватися, керуючись  засадами  розумності та справедливості, враховуючи стан відчужувача та необхідні витрати набувача.    

Відповідно до  законодавства,  набувач   зобов’язаний   у разі  смерті   відчужувача поховати  його, навіть  якщо це не  було передбачено договором  довічного утримання (догляду).    

Якщо частина  майна   відчужувача  перейшла до його  спадкоємців, витрати  на його поховання мають   бути  справедливо  розподілені   між  ними   та   набувачем.   

Також до обов’язків   набувача    належить  забезпечення  відчужувача житлом.  Тобто у випадку   отримання  набувачем   у власність   будинка  (квартири) відчужувача, він повинен  надати   матеріальне забезпечення в натурі. У договорі повинно  бути чітко  визначено:  яку кімнату   буде  надано  віжчужувачеві, її  розмір, місцезнаходження (поверх), опалення (температура в кімнаті), освітлення.  Набувач  зобов’язаний   надати відчужувачу житло, не  погіршуючи  при  цьому умов, передбачених   договором  довічного утримання.    

Вартість договору довічного утримання може  виражатися не тільки  в грошовій сумі, а й  у  матеріальному   забезпеченні   в натурі. Матеріальне забезпечення, яке отримує відчужувач щомісячно, може визначатися  в грошовій  сумі, яка   у свою чергу підлягає індексації у встановленому законі порядку.    

На майно, відчужуване за договором  довічного утримання, у набувача виникає  право власності. Але дане право власності   обмежене, оскільки  набувач  не має права  до смерті   відчужувача  продавати, дарувати,  міняти,  передавати в заставу або у власність іншій  особі на підставі іншого правочину.    

Кредитори набувача не мають права звернути стягнення на майно  набувача, передане за договором довічного утримання протягом  життя  відчужувача. Із правом  власності на майно до набувача переходить і ризик  випадкової загибелі речі. Випадкова загибель майна не звільняє останнього від обов’язків, покладених на нього договором.      

Виникають питання  щодо можливості  заміни   набувача   за договором  довічного утримання.   

Законодавством передбачена така можливість. У випадку, коли набувач у силу певних обставин не в змозі надалі надавати належне матеріальне забезпечення відчужувачу, зобов’язання у відповідності до договору можуть перейти до членів його сім’ї, але для цього необхідна обов’язкова згода відчужувача. Якщо з членів сім’ї набувача ніхто не виявить бажання взяти на себе обов’язки набувача, то ці обов’язки можна передати іншій особі, але за згодою відчужувача та членів сім’ї набувача.    

Відчужувач   у свою чергу   має  право   заперечувати   передання обов’язків набувача  за договором  довічного утримання іншій особі.  У свою чергу  набувач  має право  звернутися до суду   для вирішення цього питання. 

Сторони в договорі  довічного утримання  можуть передбачати  заміну майна, яке було   передане   набувачеві. Тобто набувач  та відчужувач за певних обставин, які виникли  у процесі   дії договору    довічного утримання можуть   домовитися  про заміну   речі на іншу. У цьому   разі   обсяг обов’язків набувача може  бути  за домовленістю  сторін  змінений   або залишений  незмінним.   

Законодавством   передбачені випадки   припинення договору довічного утримання. Договір довічного утримання може бути розірваний на підставі  рішення суду, на вимогу  відчужувача або третьої особи у разі невиконання або неналежного виконання  набувачем  своїх обов’язків. Невиконання  обов’язків  або неналежне   виконання  обов’язків   не завжди призводить  до припинення   договору. Відчужувач  вправі пред’явити позов про відшкодування  збитків. У винятковому випадку існує  можливість подати позов  не про  припинення  дії  договору довічного утримання, а про   обов’язок  набувача  виконати   в натурі  обов’язки, взяті на себе, або про стягнення грошової компенсації всіх видів матеріального забезпечення, вказаних у договорі.   

Набувач  вправі   припинити   договір  тільки   в тому випадку, коли  через  незалежні   від нього   обставини його  майнове становище  змінилося настільки, що він  не  в змозі  надавати  набувачеві  належне  матеріальне забезпечення,  обумовлене в договорі.   

Смерть відчужувача майна є однією з умов припинення   договору   довічного утримання.   

Правові наслідки   розірвання договору    довічного  утримання (догляду).  У  випадку   припинення  дії  договору   внаслідок  невиконання  або неналежного виконання  набувачем    обов’язків  за договором  довічного  утримання  передбачена   можливість  повернення   відчужувачу майна.

Якщо  набувач   відмовляється   добровільно  повернути майно, набуте   ним   за договором,  відчужувач має  право звернутися до суду.  Усі витрати, зроблені   набувачем  на користь   відчужувача не відшкодовуються.   

У разі   розірвання  договору   у зв’язку    з неможливістю  його  подальшого  виконання  набувачем з підстав, що мають   істотне значення, суд  може  залишити   за набувачем право власності на частину майна, з урахуванням  тривалості   часу, протягом   якого він  належно  виконував  свої  обов’язки за договором.    

Які правові наслідки смерті набувача? Відповідно до договору   довічного  утримання набувач   зобов’язаний   утримувати   відчужувача   довічно. У випадку   смерті  набувача  обов’язки  за договором  довічного утримання переходять   до його  спадкоємців. Спадкоємці повинні продовжити   утримувати  відчужувача згідно  з укладеним  договором  довічного утримання. Спадкоємець за заповітом може відмовитися   від прийняття   майна,  що було  передане  відчужувачеві, право власності   переходить   до  спадкоємця за законом.    

Якщо  у набувача  немає  спадкоємців  або вони  відмовилися   від прийняття  майна,  переданого  відчужувачем, відчужувач  набуває  право власності на це майно. У цьому  разі договір довічного утримання   автоматично припиняється.

Міністерство юстиції України

 

Джерело інформації: юридичний інтернет-ресурс Протокол

Переглядів: 134
Дата публікації: 10:51 25.05.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
20.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦТК, ДЮСШ, ЗОШ № 1 (ДПЮ)
13:30 - Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.06.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення Територіального центру
14:00 - Засідання житлової комісії Засідання житлової комісії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А Час проведення:20.06.2018 14:00 Місце проведення:Каб №28 викон. коміт.
16:00 - Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:20.06.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
21.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
день - Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:21.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
22.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.І. Час проведення:22.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЧДМШ
10:00 - Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:Меморіал Слави
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництваУ рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих