Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Проект № 161 Про розгляд проекту Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Чугуївської міської ради на 2018-2020 роки
Проект № 161 Про розгляд проекту Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Чугуївської міської ради на 2018-2020 роки

                                                                                                         Проект № 161

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«___»__________2017

Чугуїв

№ _______

 

Про розгляд проекту Програми розроблення

містобудівної документації населених

пунктів Чугуївської міської ради

на 2018-2020 роки

Відповідно до ч. 1 п. а) пп. 6 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (власні повноваження), розглянувши проект Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Чугуївської міської ради на 2018-2020 роки, виконавчий комітет Чугуївської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Погодити проект Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Чугуївської міської ради на 2018-2020 роки (додається).

2. Начальнику відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головному архітектору (САВІНА Л.В.) надати проект Програми на затвердження до Чугуївської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради БАРМІНА К.О.

 

Розробник:  начальник відділу містобудування  та архітектури Чугуївської міської ради САВІНА Л.В.

 

            Додаток

            до рішення виконавчого

            комітету Чугуївської міської ради

            «____»_________ №  _________

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

розроблення  містобудівної документації

населених пунктів Чугуївської міської ради

   на 2018-2020 роки

 

 

Чугуїв

2018

 

 

      ЗМІСТ

Вступ

  1. Загальні положення
  2. Мета та завдання Програми
  3. Обґрунтування необхідності та важливості реалізації Програми
  4. Сучасний стан проблеми
  5. Заходи по реалізації Програми
  6. Фінансування програми
  7. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
  8. Очікуваний результат

 

1. ВСТУП

Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Чугуївської міської ради на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до  Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про генеральну схему планування території України», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність».

У сучасних умовах зростає необхідність у плануванні територій як ефективного засобу державного регулювання їх використання, що забезпечить взаємоузгодження у цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Реалізація Програми має забезпечити вирішення проблемних питань стимулювання і розвитку та встановлення відповідного режиму забудови територій населених пунктів міської ради.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Планування території на місцевому рівні забезпечується місцевими радами та їх виконавчими органами у межах та відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генерального плану населеного пункту, детального плану території, плану зонування та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень щодо дотримання містобудівної документації.

         Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування для продовження проектно-вишукувальних робіт з розробки містобудівної документації та черговості їх виконання до 2020 року.

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;

план зонування території (зонінг) -   містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

планування територій – процес регулювання використання територій, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації ухваленні та реалізації відповідних рішень;

територія – частина земної поверхні у визначених межах ( кордонах ) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є продовження роботи із забезпечення населених пунктів міської ради містобудівною документацією сучасного рівня.

Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної, регіональної та місцевої політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості.

 Основними завданнями Програми є:

здійснення робіт із актуалізації генерального плану села Василів Хутір та розроблення детальних планів територій міста;

розроблення проектної документації щодо встановлення меж села Василів Хутір із урахуванням перспективних напрямів цільового використання його території;

урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

 встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання.

4. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ

ТА ВАЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Підвищення ролі містобудівельної діяльності є питанням актуальним і першочерговим для розвитку населених пунктів міської ради. Нові й оновлені генеральні плани створюють умови  для залучення інвестиційних коштів.

 Реалізація завдань, передбачених Програмою, дозволить досягти сталого розвитку з планування території, зокрема:

розв’язати проблему розроблення (оновлення) містобудівної документації;

забезпечити територію населених пунктів планово-висотною основою та картографічними матеріалами на базі національної системи відліку та державної системи координат;

оновити містобудівну документацію із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, що дозволить сформувати бази даних для роботи муніципальних геоінформаційних систем, що впроваджуються у систему управління територією;

удосконалити механізм державного регулювання процесу оновлення містобудівної документації;

поліпшити роботу щодо збереження, охорони та використання пам’яток архітектури та містобудування, а також районів історичної забудови;

 поліпшити інвестиційний клімат у населених пунктах та забезпечити їх збалансований соціально-економічний розвиток;

значно зменшити у подальшому витрати часу та коштів на оновлення містобудівної документації, а також налагодити автоматизований моніторинг її виконання.

До 2020 року на всі населені пункти міської ради має бути розроблена містобудівна документація на основі містобудівного та земельного кадастрів.

5. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

На сьогодні за попередніми програмами у 2012 році за рахунок коштів замовників будівництва виконано «Детальний план території житлово-громадської забудова, що оточена вул. Щорса та пров. Чайковського, з метою її упорядкування для містобудівних потреб та розміщення об’єктів житлового комплексу в м. Чугуєві, Харківської області». За рахунок фінансування з місцевого бюджету у 2014 році виконані роботи з розроблення містобудівної документації «Розділ генерального плану м. Чугуєва «Історико-архітектурний опорний план» та протягом 2015-2016 року розроблено «м. Чугуїв. Проект внесення змін до генерального плану. План зонування території міста».  Даною документацією охоплені території м. Чугуєва та с. К. Башкирівка.

Проблемним питанням є стан містобудівної документації с. Василів Хутір (до перейменування с. Соцзмагання). Генеральний план села розроблений інститутом Харківпроект у 1972 році та затверджений рішенням Харківської обласної ради депутатів трудящих від 13.10.1975 № 643. На сьогодні є потреба у  його актуалізації та розробленні плану зонування території.

Крім того потребується фінансове забезпечення експертизи розробленої містобудівної документації, проведення якої планується по завершенні процедури погодження. Експертиза  проводиться  експертною організацією, яка має у своєму складі експертів з відповідними кваліфікаційними сертифікатами. Вартість експертизи визначається на договірних засадах і  обраховується на підставі економічно обґрунтованих витрат.

З метою деталізації положень генерального плану та забезпечення  планування і забудови територій індивідуальної садибної та багатоповерхової житлової забудови потребується розроблення  детальних планів відповідних території населених пунктів.

Вирішення проблеми, що склалася, планується шляхом виконання Програми, за умови належного законодавчого та фінансового забезпечення.                        

6. ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Заходи по реалізації Програми та черговість їх виконання визначена з урахуванням сучасного стану справ, розробленої містобудівної документації та фінансової спроможності місцевого бюджету. Прогнозований обсяг витрат для реалізації програми  по заходах і видах робіт та загальний обсяг фінансування наведений у таблиці нижче.

Прогнозний обсяг витрат на реалізацію Програми

№ з/п

 

Вид робіт

Орієнтовна вартість та пропонований розподіл коштів

                        (тис. грн)

 

 

Всього

  2018

  2019

 2020

1

Роботи, пов’язані з розробленою містобудівною документацією «Проект внесення змін до генерального плану. План зонування території міста Чугуєва»:

 

 

 

 

 

- проведення  експертизи

  проекту внесення змін до

  генерального плану міста Чугуєва

70

 

    

      70

-

-

 

- роздруківка матеріалів містобудівної документації для надання до відповідних центральних та регіональних органів державного нагляду відповідно до вимог законодавства

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

-

-

2

Роботи, пов’язані з розробкою проекту внесення змін до генерального плану     с. Василів Хутір Чугуївської міської ради з розробленням плану зонування території

 

 

 

 

 

- топографо –геодезичні роботи

    30

      -

   30

      -

 

- розробка проекту

    250

         -

 

   250

      -

3

Розроблення детального плану територій житлової  забудови:

144

 

      -

-

144

 

 Всього:

 502

78

    280

    144

Орієнтована вартість проектно – вишукувальних робіт вказана в цінах станом на 01.09.2017 з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником, з врахуванням всіх особливостей та факторів обумовлених на час виготовлення містобудівної документації.

Показники програми за необхідністю можуть корегуватися.                   

7. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів з реалізації програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також може здійснюватися за рахунок коштів інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 Обсяги фінансування Програми на відповідний бюджетний період визначаються при формуванні місцевого бюджету з урахуванням його реальних можливостей. Виділення коштів проводиться у межах коштів, передбачених Програмою.

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА

ХОДОМ  ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюватимуть постійні комісії  з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (ШУМАНСЬКИЙ С.Г.), з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, земельних відносин, транспорту, зв’язку та екології (КАЩАВЦЕВ І.А.).

Рішення про розроблення та затвердження містобудівної документації прийматиме Чугуївська міська рада.

Організація виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Чугуївської міської ради.

Координація дій щодо виконання заходів покладається на відділ містобудування та архітектури Чугуївської міської ради.

9. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Виконання Програми сприятиме реалізації містобудівних завдань поставлених перед міською радою щодо розвитку її населених пунктів та направлених на створення повноцінного життєвого середовища на їх територіях.

Реалізація Програми надасть можливість:

налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулюванням забудови та використанням територій населених пунктів міської ради, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови їх територій;

забезпечити виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови територій;

забезпечити надання доступної та повної інформації про наявність на територіях населених пунктів міської ради земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо;

залучити інвестиції у розвиток території міської ради.

 

Заступник міського

голови з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                 К.О. БАРМІН

 

 

Переглядів: 245
Дата публікації: 15:47 26.09.2017
Коментарі
Додати коментар
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
19.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В Час проведення:19.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:19.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
20.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦТК, ДЮСШ, ЗОШ № 1 (ДПЮ)
13:30 - Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.06.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення Територіального центру
14:00 - Засідання житлової комісії Засідання житлової комісії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А Час проведення:20.06.2018 14:00 Місце проведення:Каб №28 викон. коміт.
16:00 - Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:20.06.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
21.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
день - Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:21.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництваУ рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих