Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Діяльність | Адміністративна комісія | Рішення про затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правоворушення
Рішення про затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правоворушення

 

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«14»___07______2017

Чугуїв

№ 162

 

 

 

Про  затвердження Інструкції з оформлення

матеріалів про адміністративні правопорушення

посадовими особами, уповноваженими на те

Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради

 

Керуючись пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38 (делеговані повноваження), ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 254-257 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою дотримання законності при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами, виконавчий комітет Чугуївської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради (додається).

2. Посадовим особам, уповноваженим на складання адміністративних протоколів, при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення керуватись Кодексом України про адміністративні правопорушення та затвердженою Інструкцією.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 08.07.2011 № 341 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що розглядаються Адміністративною комісією при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради БАРМІНА К.О.

 

Заступник міського голови-

керуючий справами

виконавчого комітету                                                 Л.П. МАКАРЕНКО

 

ЗАТВЕРЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

«14 » __07__2017 № 162

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те виконавчим комітетом Чугуївської міської ради (далі - Інструкція) визначає порядок оформлення та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення відповідними посадовими особами Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, а також комунальних підприємств міста.

2. Порядок провадження у справах про адміністративні порушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та цією Інструкцією.

3. Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи, яким рішенням виконавчого комітету Чугуївської міської ради надано повноваження на складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтями КУпАП.

 

ІІ. Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

 

  1. При вчиненні громадянами правопорушення уповноважені посадові

особи згідно зі статтями 254, 255 КУпАП складають протокол про адміністративне правопорушення (далі – протокол), за формою, що додається (додаток 1 до інструкції).

Бланки протоколів виготовляються типографським способом.

Пронумеровані подвійні бланки протоколів видаються уповноваженим особам секретарем адміністративної комісії, про що робиться запис в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2 до інструкції).

Кожний бланк протоколу має серію і унікальний номер. Номер складається з 3 (трьох) арабських цифр.

Бланк протоколу може мати одну з наступних серій:

серія «МС» - для використання посадовими особами місцевого самоврядування.

серія «КП» - для використання уповноваженими особами підприємств, що перебувають у комунальній власності міста.

Для отримання протоколів однієї з вказаних серій посадова особа Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету або керівник комунального підприємства направляє письмовий запит на ім’я голови адміністративної комісії. Про кількість виданих протоколів секретарем адміністративної комісії робиться запис у журналі видачі бланків протоколів про адміністративне правопорушення із зазначенням реквізитів письмового запиту.

Уповноважені на складання адміністративних протоколів посадові особи, що отримали бланки протоколів, несуть за них персональну відповідальність. Зіпсовані та/або пошкодженні бланки протоколів повертаються секретарю адміністративної комісії з детальним письмовим поясненням щодо обставин їх псування та/або пошкодження і знищуються у встановленому чинним законодавством порядку, про що ним робиться відповідний запис у журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення.

2. Реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, відносно якої він складений.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинене протиправне діяння. Зазначається число, місяць і рік складання протоколу, а також назва населеного пункту, де він складений. Вказується посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол.

У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначається: повністю (без скорочень) її прізвище, ім’я та по батькові; дата і місце народження, громадянство; найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, не працює, то про це робиться відповідний запис; фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення та місце її реєстрації; якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, про що зазначається в протоколі зі слів особи; серія, номер, дата видачі й найменування органу, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо).

При викладенні обставин правопорушення вказується число, місяць, рік, час його скоєння, місце вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

До протоколу також вносяться прізвища, ім'я та по батькові свідків правопорушення (у разі їх виявлення), адреса, а також ставляться підписи свідків.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права та обов’язки, передбачені ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП. На знак обізнаності з вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови ставити підпис - про це робиться відповідна відмітка.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати письмове пояснення по суті скоєного правопорушення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, які записуються в протокол або викладаються на окремому аркуші, про що до протоколу вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження. Також вона може робити заяви і клопотати по суті складання протоколу та розгляду справи.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. Остання має право письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. При наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи від надання пояснення або підписання протоколу про це робиться запис посадовою особою, яка складає протокол, що підтверджується підписами свідків (понятих).

До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (фототаблиці, заяви, пояснення правопорушників, потерпілих, свідків правопорушення тощо). Кожний документ має свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штампи, печатки тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства.

Другий екземпляр протоколу вручається особі під підпис. У разі відмови особи  від отримання другого екземпляра протоколу про це робиться відповідний запис у протоколі, що має бути підтверджено підписами свідків або понятих. У цьому разі другий екземпляр протоколу надсилається особі, стосовно якої він складений, рекомендованим листом разом з доданими до нього матеріалами.

3. Матеріали про адміністративне правопорушення передаються  (надсилаються) адміністративній комісії при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради у строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів після складання протоколу.

Матеріали справи про адміністративне правопорушення направляються до адміністративної комісії через секретаря комісії з обов’язковим реєструванням протоколу у журналі реєстрації справ про адміністративні правопорушення та відміткою про дату надходження на другому примірнику супровідного листа.

Секретар адміністративної комісії розглядає отримані матеріали про адміністративне правопорушення і вирішує такі питання:

1) чи належать до компетенції адміністративної комісії розгляд цієї справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3) чи витребувано необхідні додаткові матеріали.

У разі виявлення секретарем адміністративної комісії у матеріалах про адміністративне правопорушення відсутності необхідних для провадження відомостей матеріали повертаються на доопрацювання уповноваженій особі, що склала протокол. Термін доопрацювання не може перевищувати 15 (п’ятнадцяти) діб.

          Секретар адміністративної комісії, розглянувши матеріали про адміністративне правопорушення, в тому числі після доопрацювання, і встановивши, що вони відповідають усім необхідним вимогам, заводить справу про адміністративне правопорушення і направляє її до адміністративної комісії для розгляду по суті і прийняття рішення.

          Порядок подальшого провадження у справі про адміністративне правопорушення регулюється Кодексом України про адміністративне правопорушення.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                     К.О.БАРМІН

Додаток 1

до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради

 

Серія МС/КП

            №000

Протокол

про адміністративне правопорушення

 

«___» __________ 2017                                                                            м. Чугуїв

                         

Я, ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи)

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місце, час і суть правопорушення)

чим вчинив (ла) правопорушення, передбачене ч.  ____ статті ______КУпАП  

 

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові: _________________________________________________

__________________________________________________________________________Дата, місце народження: ____________________________________________________ Місце фактичного проживання, номер телефону ________________________________ _________________________________________________________________________Місце  реєстрації __________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Місце роботи або навчання__________________________________________________ Документ, що посвідчує особу_______________________________________________ _________________________________________________________________________  (вид, серія, номер, ким і коли виданий)

Відомості про притягнення до адміністративної відповідальності протягом року _______________________________________________________________________

Потерпілі:

1. _____________________________________________________________________

                            (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)                                                      (підпис)

2. ______________________________________________    _____________________                  

(прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)                                                      (підпис)

 

Свідки правопорушення (якщо такі були):

1.  ______________________________________________    ____________________                  

                            (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)                                                      (підпис)

2. ______________________________________________    _____________________                  

                            (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)                                                      (підпис)

 

Гр. ___________________________ роз’яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

__________________________

                (підпис, ПІБ особи)      

 

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо)  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності ______________ Підпис особи, яка склала протокол ___________________

 

Другий екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення отримав (ла)

__________________________

                (підпис, ПІБ особи)      

 

Від надання пояснень, підпису протоколу або отримання 2 екземпляра протоколу (необхідне підкреслити) відмовився (лась) у присутності понятих:

1.  ______________________________________________    _____________________                                          

                    (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)                                                                (підпис)

2. ______________________________________________     _____________________

                   (прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання)                                                                 (підпис)

 

До протоколу додаються:

1._________________________________________________________________________2._______________________________________________________________________ 
(зазначається перелік матеріалів, що додаються до протоколу)

Протокол подається на розгляд до __________________________________________

                                                                                    (назва органу)

Розгляд справи відбудеться «___»________ 2017 о  «___ » год.  «___ » хв.

за адресою _____________________________________________________________

 

 

Додаток 2

до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради

    

 

Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

 

№ п/п

Дата та реквізити запиту на отримання бланків протоколів

Серія, номер бланку виданих протоколів

Дата та відмітка про отримання бланків протоколів

Дата отримання, серія та номер. складеного протоколу

Серія, номер та дата отримання пошкодженого та/або зіпсованого бланку протоколу

Відмітка про отримання пошкодженого та/або зіпсованого бланку протоколу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами, уповноваженими на те Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради

 

 

Журнал

реєстрації справ про адміністративні правопорушення

 

 

№ п/п

Номер справи про адміністра-тивне правопору

шення

Стаття КУпАП

Відомості про особу, щодо якої складено адміністра

тивний протокол

Реквізити протоколу про адміні

стративне правопорушення

Реквізити поста

нови адміні

стративної комісії

Короткий

зміст постанови адміністратив

ної комісії

Примітка

(відомості про сплату штрафу, направлення постанови до ДВС тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 430
Дата публікації: 09:00 07.11.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
24.05.2018
день - Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Участь у турнірі з художньої гімнастики «Королева гімнастики» Участь у турнірі з художньої гімнастики «Королева гімнастики» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Губар І.Л. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
день - Участь у Чемпіонаті Харківської області з боксу серед ДЮСШ Участь у Чемпіонаті Харківської області з боксу серед ДЮСШ Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Губар І.Л. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
день - Відкриття звітної виставки гуртківців ЦТК Відкриття звітної виставки гуртківців ЦТК Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Лисенко С.В. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
день - Участь у обласному конкурсі «Малюємо музику» Участь у обласному конкурсі «Малюємо музику» Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.С. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків ОНМЦ
08:00 - Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Організатор:МакаренкоЛ.П. Баришева Н.В. Час проведення:24.05.2018 08:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
15:00 - Підсумкова виставка робіт вихованців Чугуївського ЦТК «Наша творчість тобі, рідне місто» Підсумкова виставка робіт вихованців Чугуївського ЦТК «Наша творчість тобі, рідне місто» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Лисенко С.В. Час проведення:24.05.2018 15:00 Місце проведення:КЦ «Імідж»
25.05.2018
день - Свято «Останній дзвінок» Свято «Останній дзвінок» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:25.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти
16:00 - Відкриття турніру з футболу серед дитячих дворових команд на кубок міського голови Відкриття турніру з футболу серед дитячих дворових команд на кубок міського голови Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В. Час проведення:25.05.2018 16:00 Місце проведення:Майданчик ЗОШ №2
27.05.2018
14:00 - Відвідування концерту Дитячої філармонії. Закриття сезону Відвідування концерту Дитячої філармонії. Закриття сезону Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.С. Час проведення:27.05.2018 14:00 Місце проведення:м. Харків
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих