Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії міської ради

Додаток

 до рішення ІІ сесії  Чугуївської

 міської ради VІI скликання

       25.12.2015   №13-VIІ

                                                                                           Зі змінами:

                         (рішення ХХV сесії  Чугуївської

                          міської ради VIІ  скликання

                                                                                            від 10.11.2017 № 769-VIІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.

2. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право громадянина України бути присутнім на засіданні може бути обмежено лише у випадку вчинення протиправних дій. А саме ініціювання бійки, хуліганських дій, вигуків у нетверезому стані, тощо.

3. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови  і  членів  комісії. Кількісний  склад  кожної  постійної  комісії визначається міською радою і не може встановлюватися менше 5 депутатів. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Зокрема, якщо склад постійної комісії 5 осіб – не менше 3 депутатів, 6 осіб – не менше 4 депутатів. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, що зазначена вище.

4. До складу постійних комісій не може бути обраний міський голова та секретар міської ради.

5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення і вирішення питань.

6. Положення про постійні комісії міської ради затверджується міською радою.

7. Постійні комісії є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує секретар міської ради.

ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ

1.Постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

2.Постійна комісія з питань місцевого самоврядування та депутатської діяльності.

3. Постійна комісія з  гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та з питань соціального захисту та охорони здоров’я.

4. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, земельних відносин, транспорту, зв’язку та екології.

5. Постійна комісія з питань інвестиційно-інноваційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу.

6. Постійна комісія з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики.

III. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Основні функції:

- за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, беруть участь у розробці регуляторних актів відповідно до Регламенту міської ради, розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають з доповідями і співдоповідями;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;

- за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою з питань, віднесених до відання міської ради, вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міської ради органів, а також підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд міської ради або виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради;

- постійні комісії при вирішенні питань, які належать до їх компетенції, взаємодіють з відповідними службами, відділами, управліннями та іншими підрозділами Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, об'єднаннями громадян тощо.

2. Права:

- у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, які розташовані на території міста Чугуєва, необхідні матеріали і документи;

- вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань міської ради;

- скликати сесію міської ради у передбачених законодавством випадках.

3. Відповідальність:

- протокол засідання постійної комісії оформляється не пізніше наступного робочого дня після засідання. Того ж дня секретар постійної комісії надає до організаційного відділу ради протокол засідання постійної комісії як в паперовому так і в електронному вигляді з підписами голови та секретаря постійної комісії для розміщення на офіційному сайті  Чугуївської міської ради, міського голови, Виконавчого комітету;

 

- голова постійної комісії несе відповідальність за своєчасне оформлення та надання протоколу постійної комісії для оприлюднення на офіційному сайті  Чугуївської міської ради, міського голови, Виконавчого комітету.

 

І. Постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку:

- розглядає проект міського бюджету, зміни до бюджету та готує висновки та рекомендації по цим питанням;

- попередньо розглядає питання щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

- розглядає питання встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

- розглядає та вносить пропозиції щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- розглядає та вносить пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти і затвердження звітів про використання зазначених коштів;

- розглядає пропозиції щодо випуску місцевих позик;

- розглядає подання постійних комісій з пропозиціями про додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ або інших органів;

- вивчає та розглядає інші питання за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради;

- у разі потреби подає пропозиції та доручення виконавчому комітету щодо залучення коштів банківських установ шляхом використання короткотермінових позик і кредитних ліній;

- вивчає та готує на розгляд міської ради питання щодо збалансованого соціального розвитку міста;

- приймає участь у розробці цільових соціальних програм.

ІІ. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування та депутатської діяльності:

- попередньо розглядає і виносить на затвердження міської ради Регламент міської ради;

- попередньо розглядає та готує питання про чисельність та персональний склад виконавчого комітету, внесення змін до складу та його розпуск;

- попередньо розглядає та готує питання щодо плану роботи міської ради, внесення змін до плану роботи, вносить на розгляд та затвердження міської ради;

- попередньо розглядає та готує питання щодо заснування засобів масової інформації, розглядає кандидатури осіб, які пропонуються на посаду керівників цих засобів;

- розглядає та підготовлює питання на засідання міської ради про недовіру міському голові;

- попередньо розглядає, дає висновок щодо дострокового припинення повноважень депутата міської ради, міського голови в порядку, встановленому законодавством;

- готує питання та вносить пропозиції щодо проведення місцевих референдумів та виборів органів влади, місцевого самоврядування, міського голови;

- готує питання про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями місцевого самоврядування, а також передачі коштів, матеріально-технічних засобів та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

- попередньо розглядає та вносить на розгляд ради питання щодо територіально-адміністративного устрою в межах і в порядку, визначених законом;

- попередньо розглядає та готує питання про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законом;

- дає висновки щодо подань про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення міської ради і її виконавчого комітету, прийняті в межах їх повноважень;

- вивчає та готує висновки щодо дотримання законодавства про розгляд звернень громадян.

 

ІІІ. Постійна комісія з гуманітарних питань

(освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та з питань соціального захисту та охорони здоров’я:

 

- розглядає проекти програм з питань освіти, роботи з молоддю, медицини та готує висновки і рекомендації;

- вивчає та аналізує діяльність закладів освіти та охорони здоров'я, а також позашкільних дитячих закладів;

- бере участь в реалізації міських програм та планів з цих питань;

- заслуховує звіти керівників закладів освіти та охорони здоров'я, які розташовані на території міста, з питань їх діяльності;

- сприяє забезпеченню здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти та створенню умов для виховання дітей і молоді, розвитку їх здібностей;

- сприяє розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, вдосконаленню їх мережі та підвищенню якості послуг;

- допомагає відповідним службам, відділам, управлінням Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету в організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

IV. Постійна   комісія   з    питань  житлово-комунального господарства, благоустрою, земельних відносин, транспорту, зв'язку  та екології:

- бере участь у попередньому розгляді планів розвитку транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства, благоустрою, земельних відносин та природоохоронних програм;

- вивчає та готує питання про стан і розвиток транспорту і зв'язку;

- сприяє поліпшенню транспортного обслуговування населення та подальшому розвитку всіх видів зв'язку та контролює роботу підприємств транспорту і зв'язку;

- вживає заходи для розвитку житлово-комунального господарства, благоустрою міста, підвищення ефективності використання капіталовкладень і матеріально-технічних ресурсів, що виділяються на  будівництво та експлуатацію об'єктів  житлово-комунального господарства;

- розробляє та контролює здійснення заходів по електрифікації та водопостачанню, будівництву та введенню в експлуатацію очисних споруд, газових, теплових мереж і котельних;

- здійснює контроль за станом і правильною експлуатацією житлового фонду, об’єктів нерухомого майна комунальних підприємств і споруд, які належать підприємствам, установам та організаціям міста;

- слідкує за санітарним станом та благоустроєм територій підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста і вживає необхідні заходи;

- попередньо розглядає питання регулювання земельних відносин і вносить на розгляд міської ради;

- вивчає можливість надання дозволу на спеціальне використання ресурсів місцевого значення і організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду міського значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

- попередньо розглядає питання боротьби з наслідками стихійного лиха;

- розглядає пропозиції щодо попередження настання випадків надзвичайного стану.

 

V. Постійна комісія з питань інвестиційно-інноваційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу:

- розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку міста та готує висновки і рекомендації;

- вивчає   та   готує   на   розгляд   ради   питання   щодо    збалансованого економічного розвитку міста;

- відповідно до законодавства попередньо розглядає питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- вивчає діяльність промислових підприємств та розробляє рекомендації щодо їх ефективності;

- розглядає пропозиції щодо розміщення та спеціалізації підприємств, незалежно від форми власності, та сприяє виробництву ними продукції, потрібної територіальній громаді;

- готує висновки щодо реорганізації чи ліквідації промислових підприємств комунальної власності, а також по доцільності будівництва нових та розширенню діючих виробництв;

- сприяє розвитку підприємництва;

- бере участь у підготовці рішень щодо відчуження комунального майна, затвердження міських програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- вивчає доцільність передачі іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста;

- здійснює контроль за виконанням рішень ради та Виконавчого комітету з питань інвестиційно-інноваційної діяльності, розвитку економіки, малого та середнього бізнесу.

VІ. Постійна комісія з правових питань, правопорядку, інформаційної  та регуляторної політики:

- розглядає питання, пов’язані з виконанням норм Закону України «Про запобігання корупції»;

- попередньо розглядає проекти міських цільових програм по боротьбі зі злочинністю та профілактики правопорушень, надає свої пропозиції і вносить на розгляд міської ради;

-  попередньо розглядає у присутності начальника відділу економічного розвитку та залучення інвестицій проекти регуляторних актів у встановлений Регламентом Чугуївської міської ради VІІ скликання термін для надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- вивчає проекти рішень міської ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації;

- вивчає, дає висновок та готує питання про скасування рішень виконавчих органів міської ради, які не відповідають вимогам чинного законодавства України;

- дає висновки та готує питання про затвердження радою договорів, укладених міським головою від імені міської ради, з питань віднесених до її виключної компетенції;

 - розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом і готує проекти рішень  міської ради;

- здійснює контроль за дотриманням вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає міському голові, секретарю міської ради, депутатам Чугуївської міської ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Переглядів: 132
Дата публікації: 09:00 06.12.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
24.04.2018
10:00 - Нарада за підсумками роботи за І квартал 2018 року Нарада за підсумками роботи за І квартал 2018 року Організатор:Апостол О.І., Красільнікова Т.В Час проведення:24.04.2018 10:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
10:00 - Семінар для фахівців у сфері інклюзивного навчання «Ресурсна кімната та її використання для всіх дітей» Семінар для фахівців у сфері інклюзивного навчання «Ресурсна кімната та її використання для всіх дітей» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:24.04.2018 10:00 Місце проведення:НВК №6
14:00 - Засідання комісії з питань захисту прав дитини Засідання комісії з питань захисту прав дитини Організатор:Вінник Т.С. Лисенко К.О. Час проведення:24.04.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
25.04.2018
09:00 - Обласні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області Обласні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області Організатор:Вінник Т.С. Губарь І.Л. Коротич І.В. Час проведення:25.04.2018 09:00 Місце проведення:Стадіон «Олімп»
15:00 - Нарада з головами ОСББ з питань ЖКГ Нарада з головами ОСББ з питань ЖКГ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:25.04.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
16:00 - Концерт – реквієм «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» Концерт – реквієм «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.С. Час проведення:25.04.2018 16:00 Місце проведення:ЧДМШ
26.04.2018
08:00 - Панахида за загиблими і померлими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Панахида за загиблими і померлими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:26.04.2018 08:00 Місце проведення:Храм в м-ні «Преображенка
09:00 - Зустріч міського голови з вдовами чорнобильців Зустріч міського голови з вдовами чорнобильців Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Сосницька Ю.А. Час проведення:26.04.2018 09:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
09:00 - Показовий захід з цивільного захисту Показовий захід з цивільного захисту Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:26.04.2018 09:00 Місце проведення:ДНЗ №1
10:00 - Мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи Мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Сосницька Ю.А. Час проведення:26.04.2018 10:00 Місце проведення:сквер Захисників Вітчизни
14:00 - Комісія по контролю за спожиті енергоносії Комісія по контролю за спожиті енергоносії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:26.04.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 28 викон. коміт.
15:00 - Нарада з суб’єктами господарювання щодо благоустрою прилеглої території Нарада з суб’єктами господарювання щодо благоустрою прилеглої території Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:26.04.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
16:00 - Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. на тему «Про реалізацію медичної реформи в м.Чугуєві.Сімейна медицина» Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. на тему «Про реалізацію медичної реформи в м.Чугуєві.Сімейна медицина» Організатор:Шляхта С.О. Рєзанова В.В. Час проведення:26.04.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 19 викон. коміт.
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих