Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Документи | Проекти нормативно-правових актів | Проекти рішень виконкому | Проект № 92. Про затвердження Положення та складу Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії» (нова редакція)
Проект № 92. Про затвердження Положення та складу Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії» (нова редакція)

Проект 92

                                                                       

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«___»__________2018

Чугуїв

№____  

 
Про затвердження

Положення та складу Координаційної ради

з питань запобігання поширенню туберкульозу,

ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії»

(нова редакція)

 

Керуючись п.п.2 п. б ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження), відповідно до Постанови КМУ від 11.07.2007 № 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» (зі змінами), з метою запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії в м. Чугуєві, виконавчий комітет Чугуївської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

Затвердити Положення Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії» (нова редакція) (додаток 1).

Затвердити склад Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії» (нова редакція) (додаток 2).

Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 11.11.2011 №523 «Про затвердження Положення та складу Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії»; від 12.05.2017 №111 «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 11.11.2011 № 523 «Про затвердження Положення та складу Координаційної ради з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії» вважати такими, що втратили чинність.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ВІННИК Т.С.

Розробник відділ охорони здоров’я

 

Додаток 1

рішення виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

«____» ________ 2018 № ______

 

Положення

про Координаційну раду з питань запобігання

поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії

1.      Загальні положення.

1.1 Координаційна рада з питань запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії (далі – Координаційна рада) утворена рішенням Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Є консультативно-дорадчим органом, що здійснює координацію діяльності Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, організацій, установ, закладів, підприємств, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій, що працюють у місті, з метою надання допомоги людям, інфікованим на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, хворим на наркоманію.

Робота Координаційної ради спрямована на формування ефективної політики, консолідованого використання коштів, удосконалення системи моніторингу й оцінки у сфері запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами.

1.2 У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами України, нормативними актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, рішеннями Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та даним Положенням.

2.      Основними завданнями Координаційної ради є:

2.1 Координація діяльності та сприяння співробітництву Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, організацій, установ, закладів, підприємств міста, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, зловживанню наркотичними засобами та психотропними речовинами.

2.2 Розроблення та внесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету пропозицій стосовно визначення пріоритетів міської політики, програм та заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії, лікування, догляду та підтримки хворих.

2.3 Аналіз захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, організація оперативного реагування на зміни епідемічної ситуації.

2.4 Інформування громадськості про стан справ з протидії поширенню туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії.

2.5 Розроблення та внесення на розгляд виконавчого комітету та міської ради проектів програм та заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії.

2.6 Проведення моніторингу й оцінки виконання зазначених програм та заходів.

2.7 Розробка та внесення в установленому порядку на розгляд сесії міської ради обґрунтування та пропозицій щодо фінансування міських програм профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії.

3.      Координаційна рада має право:

3.1    Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, організацій незалежно від форм власності, необхідну для виконання покладених на Координаційну раду завдань.

3.2    Заслуховувати інформації структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, організацій незалежно від форм власності, які беруть участь у проведенні заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії в місті.

3.3    Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням фахівців закладів охорони здоров'я, освіти, інших організацій незалежно від форм власності (за згодою їх керівників).

3.4    Скликати наради, конференції, семінари за участю представників виконавчого комітету, підприємств, установ, відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій з питань боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, зловживанням наркотичних засобів або психотропних речовин.

3.5    Запрошувати для участі у засіданнях Координаційної ради, в разі потреби, інших осіб, які не є членами Координаційної ради.

3.6    Організовувати роботу, пов'язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів тощо, для реалізації програм та заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії.

3.7    Співпрацювати з Координаційною районною радою протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, Районною координаційною радою з питань профілактики і боротьби з поширенням алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції та СНІДу.

4.      Координаційна рада зобов'язана:

4.1    Забезпечувати проведення комплексного аналізу причин поширення туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії в місті та, в межах своєї компетенції, забезпечувати громадський контроль за дотриманням підприємствами, організаціями, незалежно від форм власності, законодавчих і нормативно-правових актів з питань боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІДом, зловживанням наркотичних засобів та психотропних речовин.

4.2    Забезпечувати розробку проектів місцевих програм та комплексних заходів щодо запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії. Здійснювати контроль за їх виконанням.

4.3    Висвітлювати у засобах масової інформації результати реалізації програм запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, наркоманії в місті.

5.      Чисельність Координаційної ради становить не більше 20 осіб. Склад Координаційної ради затверджуються рішенням Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

6.      Координаційну раду очолює заступник міського голови. До складу Ради входить заступник голови Координаційної ради, секретар Координаційної ради та члени ради.

7.      Організація роботи Координаційної ради

7.1    Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання. Голова, заступник голови та члени ради працюють на громадських засадах.

7.2    План роботи Координаційної ради затверджується на засіданні Координаційної ради. Засідання проводяться один раз на квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.

7.3    Регламент роботи Координаційної ради затверджується на її засіданні.

7.4    Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні на менш як дві третини її членів. Члени Координаційної ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.

7.5    Засідання Координаційної ради проводить її голова, або за дорученням голови – його заступник.

7.6    3а дорученням голови Координаційної ради підготовку проведення засідань здійснюють заступник голови та секретар.

7.7    Рішення Координаційної ради приймається двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні.

7.8    Рішення Координаційної ради оформлюється протоколом, згідно з регламентом роботи, який підписують голова Координаційної ради (в разі його відсутності – заступник голови) та її секретар.

7.9    Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена Координаційної ради і ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання.

8.      Координаційна рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень та розглядає на засіданнях стан їх виконання

9.      Відповідальність за роботу Координаційної ради несе її голова.

10. Координаційна рада широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                 Т.С. ВІННИК

 

 

Розробник: Рєзанова В.В.

 

Додаток 2

рішення виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

«____» ________ 2018 № ______

 

Склад Координаційної ради з питань

запобігання поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекцій/СНІДу, наркоманії

(далі – Координаційна рада)

 

Голова Координаційної ради:

ВІННИК Т.С.         – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

Секретар Координаційної ради:

РЄЗАНОВА В.В. – начальник відділу охорони здоров’я

 

Члени Координаційної ради:

 

АРШАВА І.А.

- районний лікар-інфекціоніст Комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» (за згодою);

БЕССАРАБ Т.В.

- інспектор з охорони дитинства відділу освіти, голова правління Чугуївської міської громадської організації багатодітних матерів «Берегиня»;

БІЛИЧ І.М.

- протоієрей, настоятель Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви Ізюмської єпархії (за згодою);

БУЛГАКОВА О.В.

- директор Чугуївського міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей;

ВОЛОХ В.Н.

- районний лікар-фтизіатр Комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» (за згодою);

ГЕРАСИМЮК С.В.

- районний лікар-нарколог Комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» (за згодою);

КОРОЩУПОВА В.О.

- директор Чугуївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

ЛИМАНСЬКА С.В.

- начальник служби у справах молоді та спорту виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

ЛИСЕНКО К.О.

- заступник начальника служби у справах дітей – керівник підрозділу опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

ОСТАПЕНКО В.О.

 

- завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Чугуївської міськміжрайонної філії Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою);

ПАСЕЧНІКОВА О.М.

- заступник начальника управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради;

ПРОЦЕНКО М.В.

 

- начальник відділу освіти Чугуївської міської ради;

САБАДА Т.О.

- головний лікар Комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської міської ради Харківської області;

САЯПІНА А.М.

- голова Чугуївської міської організації Товариства  Червоного Хреста України (за згодою);

УСЕВИЧ О.М.

- старший інспектор ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, майор поліції (за згодою).

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради                                 Т.С. ВІННИК

 

Розробник: Рєзанова В.В.

Переглядів: 16
Дата публікації: 15:18 11.05.2018
Коментарі
Додати коментар
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
28.05.2018
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація оздоровчої кампанії для пільгових категорій населення міста. Організація оздоровчої кампанії для пільгових категорій населення міста.
Постійно
за потреб.
Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О. М. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:УСЗН

29.05.2018
день - Відкриття таборів з денним перебуванням Відкриття таборів з денним перебуванням Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти
день - Майстер-клас для дітей з пришкільного табору (ЗОШ №2) Майстер-клас для дітей з пришкільного табору (ЗОШ №2) Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Ващук Я.А. Час проведення:29.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
10:00 - Пленарне засідання Чугуївської міської ради Пленарне засідання Чугуївської міської ради Організатор:Нежид Н.С. Бойко О.О. Час проведення:29.05.2018 10:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
12:00 - Засідання робочої групи з реалізації Всеукраїнського проекту «Міжнародний рєпінський пленер» в м.Чугуїв Засідання робочої групи з реалізації Всеукраїнського проекту «Міжнародний рєпінський пленер» в м.Чугуїв Організатор:Вінник Т.С. Цибульнік О.В. Час проведення:29.05.2018 12:00 Місце проведення:Каб № 12 викон. коміт.
13:00 - Робочий візит представника ЮНІСЕФ до закладів, яким надавалася допомога у 2017-2018 роках Робочий візит представника ЮНІСЕФ до закладів, яким надавалася допомога у 2017-2018 роках Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 13:00 Місце проведення:ДНЗ № 2, «Шанс»
14:00 - Засідання комісії по розгляду конфліктних ситуацій при призначенні населенню субсидій Засідання комісії по розгляду конфліктних ситуацій при призначенні населенню субсидій Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М Час проведення:29.05.2018 14:00 Місце проведення:УСЗН
14:00 - Засідання комісії з питань захисту прав дитини Засідання комісії з питань захисту прав дитини Організатор:Вінник Т.С. Лисенко К.О. Час проведення:29.05.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
15:00 - Відкриття футбольного поля в ЗОШ №2 Відкриття футбольного поля в ЗОШ №2 Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ №2
15:00 - Лекція – концерт «В країні мульті-пульті» Лекція – концерт «В країні мульті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Маміна Т.І. Час проведення:29.05.2018 15:00 Місце проведення:Музична школа
16:00 - Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:29.05.2018 16:00 Місце проведення:Каб.№8 викон. коміт.
30.05.2018
день - Вистава «Аліса у країні мрій» для вихованців закладів відпочинку Вистава «Аліса у країні мрій» для вихованців закладів відпочинку
о 10.00 та о 11.00
Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Коротич І.В. Час проведення:30.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»

день - Спектаклі для дітей з пришкільних таборів ЧБДЮТ Спектаклі для дітей з пришкільних таборів ЧБДЮТ Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Ващук Я.А. Час проведення:30.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих